Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B9-0203/2019Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B9-0203/2019

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar miżuri biex jiġi indirizzat l-impatt fuq l-agrikoltura Ewropea tad-deċiżjoni tad-WTO dwar it-tilwima li tikkonċerna l-Airbus

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura

Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas
f'isem il-Grupp Renew

Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B9-0197/2019

Proċedura : 2019/2895(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
B9-0203/2019
Testi mressqa :
B9-0203/2019
Dibattiti :
Testi adottati :

B9-0203/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar miżuri biex jiġi indirizzat l-impatt fuq l-agrikoltura Ewropea tad-deċiżjoni tad-WTO dwar it-tilwima li tikkonċerna l-Airbus

(2019/2895(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni li ttieħdet mill-arbitru tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) fit-tilwima dwar is-sussidju tal-Airbus (DS316) tat-2 ta' Ottubru 2019, li tawtorizza kontromiżuri tal-Istati Uniti dwar l-esportazzjonijiet tal-UE li jammontaw għal USD 7,5 biljun (EUR 6,8 biljun),

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni formali meħuda mill-korp għas-soluzzjoni tat-tilwim tad-WTO fl-14 ta' Ottubru li ta l-approvazzjoni għal dawk il-kontromiżuri,

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Istati Uniti li jintroduċu tariffa ġdida ta' 25 %  ad valorem fuq xi prodotti agrikoli u u xi prodotti mhux agrikoli u 10 % ad valorem fuq prodotti mhux agrikoli, mit-18 ta' Ottubru 2019,

 wara li kkunsidra artikoli relevanti fir-Regolament (UE) Nru 1144/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' promozzjoni rigward agrikoli implimentati fis-suq intern u f'pajjiżi terzi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008[1],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Istati Uniti huma l-ewwel waħda fost id-destinazzjonijiet għall-esportazzjonijiet agrikoli mit-28 Stat Membru tal-UE, li fl-2018 ammontaw għal EUR 22,3 biljun; billi tali esportazzjonijiet jgħinu biex jinżamm bilanċ kummerċjali pożittiv mal-Istati Uniti;

B. billi l-esportazzjonijiet agroalimentari tal-UE b'valur ta' EUR 4,3 biljun (60 % tal-valur totali tal-kontromiżuri) se jintlaqtu minn tariffi ġodda, li se jkunu ekwivalenti għal EUR 1,1 biljun;

C. billi r-Renju Unit, Franza, Spanja, l-Italja, il-Ġermanja u l-Irlanda huma, f'dik l-ordni, il-pajjiżi ewlenin affettwati mid-deċiżjoni tal-Istati Uniti, peress li dawn ikopru 97 % tal-esportazzjonijiet totali esposti għat-tariffi l-ġodda; billi s-setturi agroalimentari fi Stati Membri oħra se jiġu affettwati wkoll b'mod negattiv;

D. billi l-prodotti agrikoli ewlenin fil-mira tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti se jkunu prodotti emblematiċi tal-UE b'valur miżjud għoli ħafna (is-single malt scotch whiskey, l-inbid, iż-żejt taż-żebbuġa u l-prodotti tal-ħalib, bħall-butir u l-ġobon, u prodotti bħal pereżempju, il-kaxmer), li se jiġu esposti għal 92 % tal-kontromiżuri ġodda tal-Istati Uniti dwar il-kummerċ;

E. billi prodotti agroalimentari oħra, bħaż-żebbuġ tal-mejda, il-majjal, il-kafè, il-gallettini ħelwin, il-frott ipproċessat, iċ-ċitru frisk, il-maskli u l-likuri huma wkoll fil-mira, anke jekk sa ċertu punt;

F. billi l-bdiewa u l-operaturi fil-katina agroalimentari huma, għal darb' oħra, vittmi ta' kunflitt kummerċjali mhux agrikolu u d-deċiżjoni tal-Istati Uniti li japplikaw dawn it-tariffi se tibqa' indefinittivament sakemm l-Istati Membri jikkonformaw mar-riżoluzzjoni tad-WTO dwar it-tilwima tal-Airbus;

G. billi l-kontromiżuri tal-Istati Uniti se jżidu aktar instabbiltà fis-suq intern tal-UE, li diġà qed ikollu jħabbat wiċċu mad-disturb ikkawżat mill-projbizzjoni Russa u qed ikollu jipprepara ruħu għar-riperkussjonijiet ekonomiċi potenzjali minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE;

H. billi l-Istati Uniti tal-Amerika jistgħu, skont dispożizzjonijiet fid-dritt tal-Istati Uniti, jintroduċu l-hekk imsejjaħ "carousel" ta' tariffi li jkollhom effett indirett fuq prodotti oħra u jamplifikaw il-konsegwenzi ekonomiċi tal-kontromiżuri, u jkollhom impatt sproporzjonat fuq il-kummerċ bilaterali, peress li dan ifixkel b'mod sinifikanti l-flussi ta' esportazzjoni lejn l-Istati Uniti;

I. billi għal xi setturi, bħaż-żejt taż-żebbuġa, id-deċiżjoni tal-Istati Uniti se tipperikola aktar is-sitwazzjoni diġà fraġli tas-suq intern, filwaqt li għal setturi oħra bħall-inbid, il-whiskey u l-prodotti tal-ħalib, dan jirriskja li jikkawża disturbi serji fis-suq b'mod ġenerali; billi tali deċiżjoni għalhekk thedded it-tkabbir, l-investiment u l-ħolqien tal-impjiegi u twassal għal telf sinifikanti ta' kompetittività u ta' sehem mis-suq – li ħa snin biex jiġi stabbilit u li minnu se jkun diffiċli li wieħed jirkupra;

J. billi l-prodotti fil-mira tat-tariffi l-ġodda jista' jkollhom żidiet konsiderevoli fil-prezz fil-livell tal-konsumatur; billi l-biċċa l-kbira ta' dawn il-prodotti jistgħu jiġu sostitwiti b'alternattivi minn oriġini oħra;

K. billi skont ir-regoli attwali tal-UE, il-kampanji ta' promozzjoni li diġà ġew approvati u li jimmiraw lejn is-suq tal-Istati Uniti ma jistgħux jiġu pprogrammati mill-ġdid, u xi azzjonijiet li diġà ttieħdu għall-promozzjoni ta' prodotti ta' valur għoli ħafna jistgħu jkunu inutli jekk jiġu applikati t-tariffi tal-Istati Uniti;

L. billi l-agrikoltura tal-UE hija dejjem aktar integrata fis-swieq internazzjonali, u b'hekk tiġi enfasizzata l-importanza ta' relazzjonijiet kummerċjali kostruttivi b'mod ġenerali u ż-żamma ta' katina tal-provvista tal-ikel bi prodotti ta' kwalità għolja li jissodisfaw id-domanda tal-konsumaturi;

1. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-fatt li d-deċiżjoni tal-Istati Uniti li timponi kontromiżuri fuq l-UE b'riżultat tat-tilwima tal-Airbus mhux biss se jkollha impatt negattiv sinifikanti fuq dawk l-Istati Membri u fuq il-prodotti fil-mira, iżda wkoll fuq is-settur agrikolu kollu u tul il-katina agroalimentari madwar l-UE;

2. Jesprimi d-dispjaċir kbir tiegħu dwar in-nuqqas ta' impenn min-naħa tal-Istati Uniti fir-rigward tal-isforzi tal-UE biex tinstab soluzzjoni negozjata f'waqtha qabel l-applikazzjoni tat-tariffi; jissottolinja t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li, s'issa, l-Istati Uniti rrifjutaw li jaħdmu mal-UE fuq soluzzjoni f'waqtha għall-industriji rispettivi tagħna tal-inġenji tal-ajru fil-kuntest tat-tilwima li ilha teżisti Airbus-Boeing;

3. Jappoġġja lill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha u jħeġġiġha tkompli tipprova ssib soluzzjonijiet innegozjati biex tnaqqas it-tensjonijiet kummerċjali attwali bejn iż-żewġ partijiet;

4. Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib is-suq tal-UE tul il-katina kollha tal-provvista tal-ikel, sabiex tagħraf kwalunkwe disturb li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' dawn it-tariffi u l-effetti indiretti tal-prodotti spostati mill-katina tal-provvista tal-ikel;

5. Jinnota li l-Kummissjoni għandha l-għażla li tressaq ilment quddiem id-WTO jekk l-Istati Uniti tapplika "karusell" ta' tariffi, u dan ikollu effett indirett fuq numru ta' prodotti; jenfasizza l-effett sproporzjonat li karusell ta' tariffi jkollu fuq l-esportazzjonijiet tal-UE lejn l-Istati Uniti;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinvestiga l-impatt ta' dawn il-kontromiżuri fuq is-setturi affettwati u fuq is-suq intern, u fejn ġustifikat, f'konformità mar-regoli tad-WTO u fi ħdan il-limiti tal-baġit, biex timmobilizza appoġġ rapidu għas-setturi l-aktar milquta minn dawn it-tariffi u tikkunsidra l-użu tal-miżuri tal-politika agrikola komuni (PAK) biex tindirizza d-disturbi fis-suq intern;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-leġiżlazzjoni sekondarja attwali dwar ir-regolamenti ta' promozzjoni settorjali u orizzontali biex tippermetti aktar flessibbiltà fil-mod kif tali kampanji promozzjonali jitmexxew f'pajjiżi terzi, sabiex l-operaturi jkunu jistgħu jkunu reattivi u l-azzjonijiet tagħhom jissaħħu fl-Istati Uniti u biex jilqgħu għall-impatt fuq il-konsumaturi, jew jiffukaw mill-ġdid, fejn meħtieġ, fuq swieq alternattivi permezz ta' programmar mill-ġdid tal-attivitajiet li diġà jkunu ġew approvati għas-suq tal-Istati Uniti; jenfasizza li l-operaturi tal-UE m'għandhomx jiġu penalizzati għall-adattament tal-azzjonijiet ta' promozzjoni attwali bħala reazzjoni diretta għall-kontromiżuri tal-Istati Uniti;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tippermetti aktar flessibbiltà fl-applikazzjoni tal-miżuri ta' promozzjoni settorjali definiti fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill KEE Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007[2] sabiex tippermetti lill-operaturi jestendu t-tul ta' żmien tal-kampanji tagħhom fl-Istati Uniti;

9. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni orizzontali li jistgħu jieħdu l-forma ta' missjonijiet ta' livell għoli, parteċipazzjoni f'fieri kummerċjali u f'wirjiet ta' importanza internazzjonali mmirati lejn it-titjib tal-immaġni u ż-żieda tal-promozzjoni tal-prodotti kkonċernati, f'konformità mal-Artikoli 2 u 9 tar-Regolament (UE) Nru 1144/2014;

10. Jinnota li, minħabba din il-problema speċifika tas-suq, il-Kummissjoni tista' tikkunsidra li tuża d-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 15 u 19 tar-Regolament (UE) Nru 1144/2014 sabiex tgħin lill-operaturi;

11. Jitlob li l-Kummissjoni tapprova telefonati addizzjonali, flimkien ma' żieda fl-allokazzjonijiet għall-promozzjoni għall-2019, peress li l-baġit annwali diġà ġie impenjat, sabiex jiġi evitat kwalunkwe dewmien fir-reazzjoni rapida għall-kontromiżuri tal-Istati Uniti;

12. Jappoġġja t-tisħiħ tar-regolamenti tal-UE dwar il-promozzjoni tal-prodotti agrikoli tal-UE biex jassistu lill-operaturi fit-tkabbir u l-konsolidament tal-pożizzjoni tagħhom fi swieq terzi u biex jinstabu opportunitajiet ġodda għall-prodotti tal-UE fid-dawl tar-riforma tal-PAK u r-reviżjoni li jmiss tar-regolament dwar il-promozzjoni orizzontali;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat aċċess għas-suq għall-prodotti affettwati bl-eliminazzjoni tal-ostakli tekniċi persistenti li waqqfu lill-operaturi milli jieħdu vantaġġ sħiħ mill-possibbiltajiet ta' esportazzjoni taħt ftehimiet kummerċjali oħra;

14. Itenni l-impenn tiegħu favur il-kummerċ ħieles u s-swieq miftuħa u jenfasizza l-importanza ta' relazzjonijiet kummerċjali kostruttivi bejn l-UE u l-Istati Uniti;

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

 

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Novembru 2019
Avviż legali - Politika tal-privatezza