Projekt rezolucji - B9-0203/2019Projekt rezolucji
B9-0203/2019

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo

  25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia Komisji
  zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

  Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva‑Veli, Billy Kelleher, Marie‑Pierre Vedrenne, Jordi Cañas
  w imieniu grupy Renew

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0197/2019

  Procedura : 2019/2895(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B9-0203/2019
  Teksty złożone :
  B9-0203/2019
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B9‑0203/2019

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo

  (2019/2895(RSP))

  Parlament Europejski,

   uwzględniając decyzję podjętą przez organ arbitrażowy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie sporu dotyczącego dotacji dla koncernu Airbus (DS316) w dniu 2 października 2019 r., zezwalającą na podjęcie przez USA środków zaradczych w odniesieniu do eksportu z UE o wartości 7,5 mld USD (6,8 mld EUR),

   uwzględniając formalną decyzję podjętą dnia 14 października przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO, który dał zielone światło dla tych środków zaradczych,

   uwzględniając decyzję USA o nałożeniu nowego cła w wysokości 25 % ad valorem na niektóre produkty rolno-spożywcze i niektóre produkty nierolne oraz 10 % ad valorem na produkty nierolne, ze skutkiem od dnia 18 października 2019 r.,

   uwzględniając odpowiednie artykuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008[1],

   uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że USA są głównym odbiorcą eksportu produktów rolnych z UE-28, którego wartość w 2018 r. wyniosła 22,3 mld EUR; mając na uwadze, że eksport ten przyczynia się do utrzymania dodatniego bilansu w handlu z USA;

  B. mając na uwadze, że nowe cła obejmą eksportowane z UE produkty rolno-spożywcze o wartości 4,3 mld EUR (60 % łącznej wartości środków zaradczych), co odpowiada kwocie 1,1 mld EUR;

  C. mając na uwadze, że decyzja USA wpłynie przede wszystkim na Zjednoczone Królestwo, Francję, Hiszpanię, Włochy, Niemcy i Irlandię (w tej kolejności), gdyż to z tych krajów pochodzi 97 % wszystkich eksportowanych produktów podlegających nowym cłom; mając na uwadze, że negatywne skutki odczują również sektory rolno-spożywcze innych państw członkowskich;

  D. mając na uwadze, że głównymi produktami rolnymi objętymi sankcjami USA będą emblematyczne produkty UE o bardzo wysokiej wartości dodanej (szkocka whisky „single malt”, wino, oliwa z oliwek i produkty mleczne, takie jak masło i sery, a także produkty takie jak kaszmir), których będzie dotyczyć 92 % wszystkich handlowych środków zaradczych wprowadzonych przez USA;

  E. mając na uwadze, że sankcje dotyczą również, choć w mniejszym stopniu, innych produktów rolno-spożywczych, takich jak oliwki stołowe, wieprzowina, kawa, słodkie herbatniki, przetworzone owoce, świeże owoce cytrusowe, małże i likiery;

  F. mając na uwadze, że rolnicy i podmioty w łańcuchu rolno-spożywczym znów ponoszą konsekwencje pozarolniczego konfliktu handlowego i że decyzja USA o stosowaniu tych ceł pozostanie w mocy, dopóki państwa członkowskie nie zastosują się do rezolucji WTO w sprawie sporu z Airbusem;

  G. mając na uwadze, że środki zaradcze wprowadzone przez USA zwiększą niestabilność rynku wewnętrznego UE, który już teraz musi stawić czoła zakłóceniom spowodowanym przez embargo rosyjskie oraz musi przygotować się na potencjalne wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE i jego skutki gospodarcze;

  H. mając na uwadze, że zgodnie z przepisami prawa amerykańskiego USA mogą wprowadzić tzw. karuzelę ceł, która wywołałaby efekt domina względem innych produktów, spotęgowałaby gospodarcze skutki środków zaradczych i wywarła niewspółmierny wpływ na handel dwustronny, ponieważ poważnie zakłóciłaby przepływy eksportowe do USA;

  I. mając na uwadze, że w niektórych sektorach, np. oliwy z oliwek, decyzja USA będzie dodatkowym zagrożeniem dla już i tak niestabilnej sytuacji na rynku wewnętrznym, a w innych sektorach, takich jak sektor wina, whisky i sektor mleczarski, istnieje ryzyko poważnych zakłóceń na całym rynku; mając na uwadze, że w związku z tym taka decyzja zagrażałaby wzrostowi gospodarczemu, inwestycjom i tworzeniu miejsc pracy oraz pociągałaby za sobą znaczną utratę konkurencyjności i udziału w rynku, a taką pozycję na rynku budowaliśmy przez lata i trudno będzie ją odzyskać;

  J. mając na uwadze, że objęcie pewnych produktów nowymi cłami może wiązać się ze znacznym wzrostem cen dla konsumentów; mając na uwadze, że większość tych produktów można zastąpić alternatywnymi produktami pochodzącymi z innych źródeł;

  K. mając na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami UE nie można przeprogramować już zatwierdzonych kampanii promocyjnych przygotowanych z myślą o rynku USA i że jeżeli amerykańskie cła wejdą w życie, niektóre działania, które podjęto już w celu promowania produktów o bardzo wysokiej wartości, mogą się okazać bezowocne;

  L. mając na uwadze, że rolnictwo unijne jest coraz ściślej powiązane z rynkami międzynarodowymi, co podkreśla znaczenie ogólnych konstruktywnych stosunków handlowych oraz utrzymania łańcucha dostaw żywności wysokiej jakości zgodnie z postulatami konsumentów;

  1. wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że decyzja USA o wprowadzeniu środków zaradczych wobec UE w związku ze sporem z Airbusem nie tylko będzie miała znaczny negatywny wpływ na wspomniane wyżej państwa członkowskie i na produkty objęte sankcjami, lecz także na cały sektor rolnictwa i cały łańcuch rolno-spożywczy w UE;

  2. wyraża głębokie ubolewanie z powodu braku zaangażowania Stanów Zjednoczonych w podejmowane przez UE próby wypracowania rozwiązania w odpowiednim czasie przed wejściem w życie ceł; podkreśla zaniepokojenie faktem, że USA odmawiają jak na razie wypracowania wspólnie z UE rozwiązania z myślą o przemyśle lotniczym w USA i UE w kontekście długotrwałego sporu pomiędzy Airbusem i Boeingiem;

  3. wspiera Komisję w podejmowanych staraniach i apeluje do niej o kontynuowanie prób wynegocjowania rozwiązań w celu osłabienia obecnych napięć w stosunkach handlowych między obiema stronami;

  4. wzywa Komisję do ścisłego monitorowania rynku UE, w całym łańcuchu dostaw żywności, aby zidentyfikować wszelkie zakłócenia spowodowane stosowaniem tych ceł oraz efekt domina wywołany przez produkty, które wypadły z łańcucha dostaw żywności;

  5. zauważa, że Komisja może złożyć skargę do WTO, jeżeli USA zastosują tzw. karuzelę ceł, która wywołałaby efekt domina w stosunku do szeregu produktów; podkreśla nieproporcjonalny wpływ, jaki taka karuzela ceł miałaby na eksport z UE do USA;

  6. wzywa Komisję, by zbadała wpływ tych środków zaradczych na objęte nimi sektory i rynek wewnętrzny oraz by w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zasadami WTO i w granicach budżetu, uruchomiła szybkie wsparcie dla sektorów najbardziej dotkniętych tymi cłami, a także by rozważyła wykorzystanie środków wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu zaradzenia zakłóceniom na rynku wewnętrznym;

  7. wzywa Komisję do dokonania przeglądu obowiązującego prawodawstwa wtórnego dotyczącego sektorowych i horyzontalnych przepisów w sprawie promocji, aby umożliwić większą elastyczność w sposobie prowadzenia takich kampanii promocyjnych w państwach trzecich z myślą o umożliwieniu podmiotom gospodarczym szybkiego działania i wzmocnieniu ich działań w USA oraz przeciwdziałaniu skutkom dla konsumentów lub przekierowaniu, w razie potrzeby, na rynki alternatywne poprzez przeprogramowanie działań już zatwierdzonych dla rynku USA; podkreśla, że podmioty gospodarcze z UE nie powinny być sankcjonowane za dostosowanie obecnych działań promocyjnych w bezpośredniej reakcji na amerykańskie środki zaradcze;

  8. wzywa Komisję do zapewnienia większej elastyczności w stosowaniu sektorowych środków promocji określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007[2] w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym przedłużenia ich kampanii w USA;

  9. wzywa Komisję do podjęcia horyzontalnych działań informacyjnych i promocyjnych, które mogą przybrać formę misji wysokiego szczebla, uczestnictwa w targach handlowych i wystawach o międzynarodowym znaczeniu, mających na celu poprawę wizerunku i promocję odnośnych produktów, zgodnie z art. 2 i 9 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014;

  10. zauważa, że ze względu na ten specyficzny problem rynkowy Komisja mogłaby rozważyć zastosowanie przepisów określonych w art. 15 i 19 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014 w celu wsparcia podmiotów gospodarczych;

  11. wzywa Komisję do zatwierdzenia dodatkowych zaproszeń do składania wniosków oraz do zwiększenia środków na promocję na 2019 r., jako że roczny budżet został już rozdysponowany, aby zapobiec wszelkim opóźnieniom w szybkim reagowaniu na amerykańskie środki zaradcze;

  12. popiera wzmocnienie przepisów UE dotyczących promowania unijnych produktów rolnych w celu wspierania podmiotów gospodarczych w rozszerzaniu i konsolidacji ich pozycji na rynkach państw trzecich oraz w poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla produktów UE w kontekście reformy WPR i następnego przeglądu horyzontalnego rozporządzenia w sprawie promocji;

  13. podkreśla potrzebę zapewnienia dostępu do rynku dla produktów objętych cłami dzięki usunięciu utrzymujących się przeszkód technicznych, które uniemożliwiają podmiotom gospodarczym czerpanie pełnych korzyści z możliwości eksportowych wynikających z umów o wolnym handlu;

  14. ponownie podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz wolnego handlu i otwartych rynków oraz podkreśla znaczenie konstruktywnych stosunków handlowych między UE a USA;

  15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

   

  Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności