Predlog resolucije - B9-0203/2019Predlog resolucije
B9-0203/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidže Alieva‑Veli (Atidzhe Alieva‑Veli), Billy Kelleher, Marie‑Pierre Vedrenne in Jordi Cañas
v imenu skupine Renew Europe

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0197/2019

Postopek : 2019/2895(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0203/2019
Predložena besedila :
B9-0203/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9‑0203/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo

(2019/2895(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju odločitve, ki jo je 2. oktobra 2019 sprejel arbiter Svetovne trgovinske organizacije (STO) v sporu o subvencijah Airbusu (DS316) in v kateri je dovolil protiukrepe, ki jih lahko Združene države Amerike uvedejo zoper izvoz iz Evropske unije, v višini 7,5 milijarde USD (6,8 milijarde EUR),

 ob upoštevanju uradne odločitve, ki jo je 14. oktobra sprejel organ za reševanje sporov STO in v kateri je dovolil te protiukrepe,

 ob upoštevanju odločitve ZDA, da z 18. oktobrom 2019 za nekatere agroživilske proizvode in za nekatere nekmetijske proizvode uvedejo dodatne tarife v višini 25 % ad valorem, za nekmetijske proizvode pa v višini 10 % ad valorem,

 ob upoštevanju ustreznih členov Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008[1],

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so ZDA glavni cilj kmetijskega izvoza iz EU-28, saj je ta izvoz v ZDA leta 2018 znašal 22,3 milijarde EUR; ker ta izvoz prispeva k ohranitvi pozitivne trgovinske bilance z ZDA;

B. ker bodo agroživilski izvoz iz EU, vreden 4,3 milijarde EUR (60 % skupne vrednosti protiukrepov), prizadele nove tarife, ki bodo znašale 1,1 milijarde EUR;

C. ker so Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Italija, Nemčija in Irska, v tem zaporedju, glavne države, na katere vpliva odločitev ZDA, saj iz njih izhaja 97 % vsega izvoza, za katerega bodo veljale nove tarife; ker bodo negativen vpliv občutili tudi agroživilski sektorji v drugih državah članicah;

D. ker bodo glavni kmetijski proizvodi, na katere se usmerjajo sankcije ZDA, prepoznavni proizvodi EU z zelo visoko dodano vrednostjo (škotski single malt whisky, vino, oljčno olje, mlečni izdelki, kot sta sir in maslo, ter kašmir), ki jih bo prizadelo 92 % trgovinskih protiukrepov ZDA;

E. ker so ukrepi, četudi v manjši meri, usmerjeni tudi na druge agroživilske proizvode, kot so namizne oljke, svinjina, kava, sladki keksi, predelano sadje, sveži agrumi, klapavice in žganja;

F. ker so kmetje in gospodarski subjekti v agroživilski verigi ponovno žrtve nekmetijskega trgovinskega spora in bo odločitev ZDA o uporabi teh tarif veljala v nedogled, dokler ne bodo države članice začele upoštevati resolucije STO o sporu v zvezi z Airbusom;

G. ker se bo nestabilnost notranjega trga EU, ki se že sooča z motnjami zaradi ruske prepovedi in se mora pripraviti na gospodarsko škodo, ki bi jo povzročil morebitni izstop Združenega kraljestva iz EU, s protiukrepi ZDA še poglobila;

H. ker ZDA lahko v skladu z določbami svojega prava uvedejo tako imenovan tarifni vrtiljak, ki bo posredno prizadel tudi druge proizvode in okrepil gospodarske posledice protiukrepov ter imel nesorazmeren učinek na dvostransko trgovanje, saj bo v veliki meri prekinil tok izvoza v ZDA;

I. ker bo v nekaterih sektorjih, na primer v sektorju oljčnega olja, odločitev ZDA še poslabšala že tako nestabilno stanje na notranjem trgu, v drugih sektorjih, kot so sektorji vina, viskija in mlečnih izdelkov, pa bi lahko povzročila resne motnje na trgu nasploh; ker bi takšna odločitev torej ogrozila rast, naložbe in ustvarjanje delovnih mest ter povzročila znatno zmanjšanje konkurenčnosti in tržnega deleža, katerih vzpostavljanje je bilo dolgotrajno in ki ju bo težko znova pridobiti;

J. ker bi se lahko za proizvode, na katere so usmerjene nove tarife, močno povišale cene za potrošnike; ker se lahko večina teh proizvodov nadomesti s proizvodi z drugačnim poreklom;

K. ker v skladu z veljavnimi pravili EU ni mogoče preoblikovati promocijskih kampanj, ki so že bile odobrene in so usmerjene na trg ZDA, in bodo nekateri ukrepi, ki se že izvajajo za promocijo proizvodov z zelo visoko vrednostjo, brezplodni, če bodo uvedene nove tarife;

L. ker je kmetijstvo EU vse bolj vključeno na mednarodne trge, zaradi česar je pomembno ohranjati konstruktivne trgovinske odnose nasploh in verigo preskrbe s hrano, ki zagotavlja visokokakovostne proizvode, ki izpolnjujejo zahteve potrošnikov;

1. je globoko zaskrbljen, da bo odločitev ZDA, da zaradi spora v zvezi z Airbusom uvede protiukrepe zoper Evropsko unijo, pomembno negativno vplivala ne le na države članice in proizvode, na katere so usmerjene, ampak tudi na celoten kmetijski sektor in agroživilsko verigo po vsej EU;

2. globoko obžaluje pomanjkljivo sodelovanje ZDA v prizadevanjih EU, da bi našla pravočasno rešitev s pogajanji pred začetkom veljavnosti tarif; je zaskrbljen, ker so ZDA doslej zavračale sodelovanje z EU pri iskanju pravočasne rešitve za ameriško in evropsko letalsko industrijo v okviru dolgoletnega spora v zadevi Airbus–Boeing;

3. podpira Komisijo v njenih prizadevanjih in jo poziva, naj še naprej poskuša najti rešitve s pogajanji, da bi omilila trenutno napetost na področju trgovine med obema stranema;

4. Komisijo poziva, naj podrobno spremlja trg EU ter celotno verigo preskrbe s hrano, da bi odkrila motnje zaradi uporabe teh tarif ter posrednega učinka proizvodov, izrinjenih iz verige preskrbe s hrano;

5. ugotavlja, da ima Komisija možnost vložiti pritožbo pri STO, če ZDA uveljavijo tarifni vrtiljak, ki bi posredno prizadel številne proizvode; poudarja nesorazmeren učinek, ki bi ga tarifni vrtiljak imel na izvoz EU v ZDA;

6. Komisijo poziva, naj prouči učinek teh protiukrepov na prizadete sektorje in notranji trg ter, kjer bo utemeljeno, v skladu s pravili STO in v mejah proračuna zagotovi hitro podporo za sektorje, ki jih bodo te tarife najbolj prizadele, ter uporabi vse razpoložljive instrumente SKP in ustrezne ukrepe za obvladovanje motenj na notranjem trgu;

7. Komisijo poziva, naj pregleda veljavno sekundarno zakonodajo o sektorskih in horizontalnih predpisih glede promocije, da bi omogočila bolj prožno vodenje teh promocijskih kampanj v tretjih državah, da bi se gospodarski subjekti lahko odzvali in okrepili svoje ukrepe v ZDA ter omilili vpliv na potrošnike ali se po potrebi preusmerili na druge trge s preoblikovanjem ukrepov, ki so že bili odobreni za trg ZDA; poudarja, da gospodarski subjekti EU ne bi smeli biti kaznovani zaradi prilagoditve trenutnih promocijskih ukrepov, s katero se neposredno odzovejo na protiukrepe ZDA;

8. poziva Komisijo, naj omogoči večjo prožnost pri uporabi sektorskih ukrepov za promocijo iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007[2], da bi gospodarskim subjektom dovolili podaljšanje njihovih kampanj v ZDA;

9. Komisijo poziva, naj v skladu s členoma 2 in 9 Uredbe (EU) št. 1144/2014 sprejme horizontalne ukrepe za informiranje in promocijo, ki lahko vključujejo obiske na visoki ravni ter udeležbo na tržnih sejmih in razstavah mednarodnega pomena ter ki bodo namenjeni izboljšanju podobe in okrepitvi promocije zadevnih proizvodov;

10. ugotavlja, da bi zaradi te specifične tržne težave Komisija lahko razmislila o uporabi določb členov 15 in 19 Uredbe (EU) št. 1144/2014, da bi pomagala gospodarskim subjektom;

11. poziva Komisijo, naj odobri dodatne razpise, obenem pa poveča dodeljena sredstva za promocijo za leto 2019, saj je bil letni proračun že prevzet, da bi preprečila zamude pri hitrem odzivanju na protiukrepe ZDA;

12. podpira izboljšanje predpisov EU o promociji kmetijskih proizvodov EU, da bi gospodarskim subjektom pomagali izboljšati in utrditi njihov položaj na tretjih trgih in najti nove trge za proizvode EU, ob upoštevanju reforme SKP in prihodnje revizije horizontalne uredbe o promociji;

13. poudarja, da je treba zagotoviti dostop do trga za prizadete proizvode z odpravo vztrajnih tehničnih ovir, ki gospodarskim subjektom preprečujejo, da bi v celoti izkoriščali izvozne možnosti, ki so na voljo v okviru drugih trgovinskih sporazumov;

14. ponavlja, da je zavezan prosti trgovini in odprtim trgom, ter poudarja pomembnost konstruktivnih trgovinskih odnosov med EU in ZDA;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

 

Zadnja posodobitev: 27. november 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov