Förslag till resolution - B9-0203/2019Förslag till resolution
B9-0203/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva‑Veli, Billy Kelleher, Marie‑Pierre Vedrenne, Jordi Cañas
för Renew-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0197/2019

Förfarande : 2019/2895(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0203/2019
Ingivna texter :
B9-0203/2019
Debatter :
Antagna texter :

B9‑0203/2019

Europaparlamentets resolution om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

(2019/2895(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av det beslut som skiljedomaren från Världshandelsorganisationen (WTO) fattade i tvisten om subventioner till Airbus (DS316) den 2 oktober 2019 om att godkänna motåtgärder från Förenta staternas sida mot EU:s export till ett värde av 7,5 miljarder US-dollar (6,8 miljarder euro),

 med beaktande av det formella beslut som fattades av WTO:s tvistlösningsorgan den 14 oktober som gav klartecken för dessa motåtgärder,

 med beaktande av Förenta staternas beslut om att införa en ny värdetull på 25 % på vissa jordbruksprodukter och vissa icke-jordbruksprodukter och en värdetull på 10 % på icke-jordbruksprodukter från och med den 18 oktober 2019,

 med beaktande av relevanta artiklar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 av den 22 oktober 2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 3/2008[1],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den främsta destinationen för jordbruksexporten från EU-28 är Förenta staterna, då denna export uppgick till 22,3 miljarder euro 2018. Sådan export bidrar till att en positiv handelsbalans med USA bibehålls.

B. EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel till ett värde av 4,3 miljarder euro (60 % av motåtgärdernas totala värde) kommer att drabbas av de nya tullarna, som kommer att motsvara 1,1 miljarder euro.

C. Förenade kungariket, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och Irland utgör, i den ordningen, de länder som främst drabbas av Förenta staternas beslut. Dessa länder står för 97 % av den sammanlagda export som omfattas av de nya tullarna. Även andra medlemsstaters jordbruksbaserade livsmedelssektorer kommer att påverkas negativt.

D. De produkter som främst kommer att omfattas av Förenta staternas sanktioner är emblematiska EU-produkter med ett mycket högt mervärde (skotsk whisky av typen single malt, vin, olivolja och mejeriprodukter, såsom smör och ost, samt andra produkter, såsom kashmir) vilka kommer att utsättas för 92 % av Förenta staternas nya handelspolitiska motåtgärder.

E. Andra jordbruksbaserade livsmedelsprodukter, t.ex. bordsoliver, fläskkött, kaffe, söta kex, bearbetad frukt, färska citrusfrukter, musslor och likörer, drabbas också, om än i mindre omfattning.

F. Jordbrukare och aktörer i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan har än en gång fallit offer för en handelskonflikt utan koppling till jordbruket, och Förenta staternas beslut att tillämpa dessa tullar kommer att gälla på obestämd tid fram till dess att medlemsstaterna följer WTO:s dom i Airbus-tvisten.

G. Förenta staternas motåtgärder kommer att öka instabiliteten på EU:s inre marknad, där man redan brottas med störningarna till följd av det ryska importförbudet och måste förbereda sig för de ekonomiska konsekvenserna av Förenade kungarikets potentiella utträde ur EU.

H. Förenta staterna kan, i enlighet med bestämmelserna i amerikansk lagstiftning, införa en så kallad tullkarusell som skulle få en dominoeffekt på andra produkter och förstärka de ekonomiska konsekvenserna av motåtgärderna, med en oproportionerligt stor inverkan på den bilaterala handeln, eftersom detta skulle orsaka betydande avbrott i exportflödena till Förenta staterna.

I. För vissa sektorer, såsom olivoljesektorn, kommer Förenta staternas beslut att ytterligare äventyra den redan sköra situationen på den inre marknaden, medan det för andra sektorer, såsom vin-, whisky- och mejerisektorerna, riskerar att ge upphov till allvarliga störningar på marknaden överlag. Ett sådant beslut skulle därför hota tillväxten, investeringar och jobbskapandet och leda till att man förlorar konkurrenskraft och marknadsandelar som det tagit många år att bygga upp, vilket innebär att det skulle bli svårt att återhämta sig från en sådan förlust.

J. Priserna på de produkter som omfattas av de nya tullarna kan komma att öka kraftigt på konsumentnivå. De flesta av produkterna kan ersättas med alternativ av annat ursprung.

K. Enligt gällande EU-regler kan marknadsföringskampanjer som redan godkänts och som inriktas på den amerikanska marknaden inte omprogrammeras, och vissa åtgärder som redan införts för att främja produkter med mycket högt värde kan bli meningslösa om de amerikanska tullarna tillämpas.

L. EU:s jordbruk integreras allt mer på internationella marknader, vilket understryker betydelsen av konstruktiva handelsförbindelser överlag och upprätthållandet av en livsmedelsförsörjningskedja med produkter av hög kvalitet som tillgodoser konsumenternas krav.

1. Europaparlamentet uttrycker djup oro över att Förenta staternas beslut att införa motåtgärder mot EU till följd av Airbus-tvisten inte bara kommer att få betydande negativa konsekvenser för de berörda medlemsstaterna och produkterna, men också för jordbrukssektorn som helhet och längs den jordbruksbaserade livsmedelskedjan i hela EU.

2. Europaparlamentet beklagar djupt bristen på engagemang från Förenta staternas sida i EU:s försök att hitta en snabb förhandlingslösning på tillämpningen av tullarna. Parlamentet understryker sin oro över att Förenta staterna hittills vägrat att samarbeta med EU om en snabb lösning för våra respektive luftfartsindustrier i samband med den långvariga konflikten mellan Airbus och Boeing.

3. Europaparlamentet stöder kommissionen i dess arbete och uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta att försöka hitta framförhandlade lösningar för att minska de nuvarande spänningarna i handelsförbindelserna mellan de båda parterna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka EU:s marknad längs hela livsmedelskedjan för att upptäcka eventuella störningar som uppstår till följd av tillämpningen av dessa tullar och dominoeffekten från de produkter som har trängts undan från livsmedelskedjan.

5. Europaparlamentet noterar att kommissionen har möjlighet att inge ett klagomål till WTO om Förenta staterna använder sig av en ”tullkarusell” som skulle få en dominoeffekt på ett antal produkter. Parlamentet framhåller den oproportionerliga effekt som en sådan tull skulle få på EU:s export till Förenta staterna.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att undersöka hur dessa motåtgärder påverkar de berörda sektorerna och den inre marknaden och att där det är berättigat, i enlighet med WTO:s regler och inom budgetens ramar, snabbt tillhandahålla stöd till de sektorer som drabbats värst av dessa tullar samt att överväga användningen av åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att hantera störningarna på den inre marknaden.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över den nuvarande sekundärlagstiftningen för sektorsvisa och horisontella bestämmelser om säljfrämjande åtgärder för att tillåta större flexibilitet när det gäller genomförandet av sådana marknadsföringskampanjer i tredjeländer och på detta sätt ge aktörerna möjlighet att vara lyhörda och stärka sina åtgärder i Förenta staterna samt motverka konsekvenserna för konsumenterna, eller vid behov rikta in sig på alternativa marknader genom att omplanera de verksamheter som redan godkänts för den amerikanska marknaden. Parlamentet betonar att EU-aktörer inte bör straffas för att de anpassar de nuvarande säljfrämjande åtgärderna som en direkt reaktion på Förenta staternas motåtgärder.

8. Europaparlamentet uppmanar också kommissionen att tillåta större flexibilitet vid genomförandet av de sektorsvisa säljfrämjande åtgärder som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007[2], för att göra det möjligt för aktörerna att förlänga sina kampanjer i Förenta staterna.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra övergripande informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder, t.ex. i form av uppdrag på hög nivå och deltagande i handelsmässor och utställningar av internationell betydelse, i syfte att förbättra bilden och öka marknadsföringen av de berörda produkterna, i enlighet med artiklarna 2 och 9 i förordning (EU) nr 1144/2014.

10. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen på grund av detta specifika marknadsproblem skulle kunna överväga att tillämpa bestämmelserna i artiklarna 15 och 19 i förordning (EU) nr 1144/2014 för att bistå aktörerna.

11. Europaparlamentet begär att kommissionen ska godkänna ytterligare ansökningsomgångar som åtföljs av en ökning av anslagen för säljfrämjande åtgärder för 2019, eftersom den årliga budgeten redan har tagits i anspråk, för att förhindra dröjsmål när det gäller att snabbt reagera på Förenta staternas motåtgärder.

12. Europaparlamentet stöder en förbättring av EU:s regelverk för marknadsföring av jordbruksprodukter från EU för att hjälpa aktörerna att utvidga och konsolidera sin ställning på tredjeländers marknader och hitta nya avsättningsmöjligheter för EU-produkter inför reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och nästa översyn av den övergripande förordningen om säljfrämjande åtgärder.

13. Europaparlamentet betonar behovet av att säkra marknadstillträde för de berörda produkterna genom att undanröja kvarstående tekniska barriärer som hindrar aktörer från att dra full nytta av exportmöjligheterna i andra handelsavtal.

14. Europaparlamentet upprepar sitt åtagande till förmån för frihandel och öppna marknader och betonar vikten av konstruktiva handelsförbindelser mellan EU och Förenta staterna.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

Senaste uppdatering: 27 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy