Procedura : 2019/2895(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0204/2019

Teksty złożone :

B9-0204/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0204/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 50k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Benoît Biteau</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0204/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo

(2019/2895(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając decyzję podjętą 2 października 2019 r. przez arbitra Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie sporu dotyczącego dotacji dla koncernu Airbus (DS316), zezwalającą na podjęcie przez USA środków zaradczych w odniesieniu do eksportu z UE o wartości 7,5 mld USD (6,8 mld EUR),

 uwzględniając formalną decyzję podjętą 14 października przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO, który dał zielone światło dla tych sankcji,

 uwzględniając decyzję Stanów Zjednoczonych o wprowadzeniu nowej taryfy w wysokości 25 % ad valorem na niektóre produkty rolne i 10 % ad valorem na produkty nierolne, ze skutkiem od 18 października 2019 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w 2018 r. produkty rolne stanowiły 7,0 % całkowitej wartości eksportu UE-28[1]; mając na uwadze, że najważniejszą kategorią produktów rolnych na eksport pod względem wartości były napoje, alkohole i ocet, na kwotę 31 mld EUR[2];

B. mając na uwadze, że USA są głównym odbiorcą eksportu produktów rolnych z UE-28, którego wartość wyniosła w 2018 r. 22,3 mld EUR[3]; mając na uwadze, że eksport ten przyczynia się do utrzymania dodatniego bilansu w handlu z USA; mając na uwadze, że stanowi 16,2 % handlu zewnętrznego produktami rolno-spożywczymi UE-28;

C. mając na uwadze, że nowe taryfy, w przeliczeniu 1,1 mld EUR, uderzą w eksportowane z UE produkty rolno-spożywcze o wartości 4,3 mld EUR (60 % łącznej wartości środków zaradczych);

D. mając na uwadze, że decyzja Stanów Zjednoczonych wpłynie przede wszystkim na Zjednoczone Królestwo, Francję, Hiszpanię, Włochy, Niemcy i Irlandię (w tej kolejności), gdyż to z tych krajów pochodzi 97 % wszystkich eksportowanych towarów podlegających nowym taryfom; mając na uwadze, że negatywne skutki odczują również sektory rolno-spożywcze innych państw członkowskich UE;

E. mając na uwadze, że sankcje WTO obejmą głównie unijne produkty o dużej wartości (szkocką whisky, wino, nabiał taki jak masło i sery oraz oliwę z oliwek);

F. mając na uwadze, że rolnicy i podmioty w łańcuchu rolno-spożywczym padają ofiarą konfliktu handlowego, którego przyczyną jest transatlantycki spór o subsydia przemysłowe na rzecz Airbusa i Boeinga; mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie objęte sankcjami, takie jak Włochy i Irlandia, nawet nie wchodzą w skład konsorcjum Airbus;

G. mając na uwadze, że w niektórych sektorach, np. oliwy z oliwek, decyzja Stanów Zjednoczonych będzie dodatkowym ciosem w już i tak niestabilnej sytuacji na rynku wewnętrznym, a w innych, dobrze funkcjonujących sektorach, takich jak winiarski, istnieje ryzyko poważnych zakłóceń na całym rynku;

H. mając na uwadze, że amerykańskie środki zaradcze jeszcze bardziej zdestabilizują rynek wewnętrzny UE, który odczuwa już konsekwencje rosyjskiego embarga oraz musi się przygotować na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE i na jego potencjalne skutki gospodarcze;

I. mając na uwadze, że obecny kierunek eksportu UE powoduje ciągłą nadprodukcję i niskie ceny skupu, co istotnie przyczynia się do obecnej niestabilności niektórych sektorów;

J. mając na uwadze, że w okresie programowania 2014–2018 przeznaczono ponad 1 094 mln EUR na promocję sektora winiarskiego w krajowych programach wsparcia[4], czyli 18 % puli środków; mając na uwadze, że, jak podają media, znaczna kwota środków na kampanie promocyjne, pochodzących z WPR, trafia do dużych międzynarodowych koncernów promujących się w państwach trzecich;

K. mając na uwadze, że spójna polityka rolna i dotycząca żywności powinna uznawać zdrowie ludzkie za wartość nadrzędną w fazie projektowania i realizacji tej polityki, a wszelkie działania promocyjne z wykorzystaniem funduszy UE należy prowadzić z myślą o poprawie sposobu odżywiania się w danym regionie Europy, gdzie do głównych problemów zdrowotnych należy niewłaściwa dieta, nadwaga i otyłość oraz gdzie coraz częściej występują dietozależne choroby niezakaźne[5];

L. mając na uwadze, że handel produktami rolnymi w UE różni się pod pewnymi względami od handlu w innych sektorach, ponieważ prawo do odpowiedniego odżywiania się jest prawem uznanym na mocy prawa międzynarodowego[6], a wywóz i przywóz produktów rolnych obejmuje obecnie handel i transport żywych zwierząt, które uznano za istoty zdolne do odczuwania;

1. podkreśla, że taryfy będą miały negatywny wpływ na dotknięte nimi państwa członkowskie i produkty oraz na zatrudnienie w łańcuchu rolno-spożywczym i ogólnie w unijnym sektorze rolnym, powodując negatywne skutki odczuwane przez rolników i ich rodziny;

2. wyraża ubolewanie z powodu braku zaangażowania Stanów Zjednoczonych w podejmowane przez UE próby wypracowania rozwiązania przed zastosowaniem taryf i wzywa Komisję do kontynuowania negocjacji w celu znalezienia szybkiego rozwiązania i złagodzenia rosnących napięć w handlu między obiema stronami;

3. wzywa Komisję do ścisłego monitorowania rynku UE w całym łańcuchu dostaw żywności, aby zidentyfikować wszelkie zakłócenia spowodowane stosowaniem sankcji oraz efekt domina wywołany wypadnięciem niektórych produktów z łańcucha dostaw;

4. wzywa Komisję, aby zgodnie z zasadami WTO wykorzystała odpowiednie instrumenty i środki WPR w celu poradzenia sobie z zakłóceniami na rynku wewnętrznym, zarówno dzięki terminowemu wdrożeniu mechanizmów regulujących rynek określonych w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku[7], jak i orientując produkcję w dłuższej perspektywie na rynek UE;

5. wzywa Komisję, aby na podstawie obserwacji rynku UE rozważyła uruchomienie rezerwy kryzysowej w celu wsparcia rolników, których problem dotyczy;

6. wzywa państwa członkowskie, aby zgodnie z zasadami WTO wykorzystały odpowiednie instrumenty WPR i krajowe instrumenty wsparcia rolników i pracowników rolnych oraz, jeśli spełnione zostaną kryteria, rozważyły złożenie wniosku o zastosowanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

7. podkreśla znaczenie terminowego korzystania z narzędzi regulujących rynek w celu lepszego monitorowania i dopasowywania podaży do popytu w UE;

8. przypomina, że ceny w kilku sektorach są stale niższe od kosztów produkcji oraz że w związku z tym sytuacja tych sektorów jest wciąż niestabilna; podkreśla, że skoncentrowanie się na eksporcie może prowadzić do dalszej niestabilności;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do preferowania krótszych łańcuchów dostaw oraz lokalnej i regionalnej produkcji, a w szczególności do wspierania rolników i doradzania im w dywersyfikacji produkcji i skracaniu łańcuchów dostaw;

10. wzywa państwa członkowskie zaangażowane w konsorcjum Airbus do solidarności z sektorem rolnym, na który mają wpływ amerykańskie środki zaradcze, i do wsparcia finansowego tego sektora;

11. uważa, że należy jeszcze raz przemyśleć kampanie promocyjne finansowane przez UE i ustalić pułap wsparcia w przeliczeniu na wnioskodawcę oraz skupić się w większym stopniu na potrzebach lokalnych, takich jak skrócenie łańcuchów dostaw, wzmocnienie pozycji producentów w łańcuchu dostaw, promowanie zdrowego odżywiania się, ochrona zaniedbanych/niedostatecznie wykorzystywanych odmian oraz większa różnorodność genetyczna upraw, a także ochrona istotnych dla środowiska metod zrównoważonego rolnictwa na obszarach wiejskich;

12. podkreśla, że Komisja powinna dopilnować, aby rolnictwo nie było już traktowane jako karta przetargowa w polityce handlowej, w negocjacjach nowych umów o wolnym handlu ani w sporach dotyczących innych sektorów; wzywa UE do rozwiązania problemu braku równowagi w zarządzaniu handlem, w szczególności w odniesieniu do kosztów, korzyści i zagrożeń dla drobnych rolników i producentów, które powoduje jej polityka handlowa;

13. wzywa Komisję do kontynuowania wysiłków na rzecz reformy WTO, w szczególności w celu dostosowania jej do współczesnych wyzwań i zobowiązań, w których rolnictwo odgrywa istotną rolę, takich jak zmiana klimatu i porozumienie paryskie, poszanowanie praw człowieka i cele zrównoważonego rozwoju;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

 

[1] Komisja Europejska, „Monitoring Agricultural Policy”, MAP 2019-1, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-2018_en.pdf s. 5.

[2] Komisja Europejska, „Extra EU trade in agricultural goods”, dane z marca 2019 r. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods#Context.

[3] DG ds. Handlu Komisji Europejskiej, „Country Overview USA”, 3 czerwca 2019 r. https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_usa_en.pdf.

[4] Komisja Europejska, „Wine CMO: Financial execution of the national support programme 2014-2018”, stan na 1 marca 2018 r. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf.

[5] WHO, „Prevention and Control of noncommunicable diseases in the European Region: a progress report”, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf s. 1.

[6] Art. 11 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx.

[7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności