Предложение за резолюция - B9-0206/2019Предложение за резолюция
B9-0206/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Люк Минг Фланаган, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Констандинос Арванитис, Стелиос Кулоглу, Манюел Бомпар, Аня Хазекамп, Петрос Кокалис, Манон Обри, Еманюел Морел, Мигел Урбан Креспо, Идоя Вилянуева Руис, Еухения Родригес Палоп
от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2019/2895(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0206/2019
Внесени текстове :
B9-0206/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B9‑0206/2019

Резолюция на Европейския парламент относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“

(2019/2895(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид решението на арбитъра на Световната търговска организация (СТО) по спора за субсидиите за „Еърбъс“ (DS316) от 2 октомври 2019 г., с което се разрешава на САЩ да предприемат ответни мерки спрямо износа от ЕС на стойност 7,5 милиарда щатски долара (6,8 милиарда евро),

 като взе предвид официалното решение на органа за уреждане на спорове на СТО от 14 октомври 2019 г., с което се дава зелена светлина за тези санкции,

 като взе предвид решението на САЩ да въведе ново адвалорно мито в размер на 25% за някои селскостопански продукти и 10% за неселскостопанските продукти, считано от 18 октомври 2019 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че САЩ е основна дестинация за износа на селскостопански продукти от ЕС-28, като през 2018 г. стойността на този износ възлезе на 22,3 милиарда евро;

Б. като има предвид, че новите мита, равняващи се на 1,1 милиарда евро, ще засегнат износа от ЕС на продукти на хранително-вкусовата промишленост на стойност 4,3 милиарда евро (60% от общата стойност на ответните мерки);

В. като има предвид, че Обединеното кралство, Франция, Испания, Италия, Германия и Ирландия са основните държави, засегнати от решението на САЩ; като има предвид, че хранително-вкусовите сектори в други държави – членки на ЕС, също ще бъдат неблагоприятно засегнати;

Г. като има предвид, че въпреки нежеланието на САЩ да намерят решение на спора „Боинг“– „Еърбъс“, което да бъде от полза и за двете страни, и да предприемат стъпки за деблокиране на назначаването на членовете на Апелативния орган на СТО от Органа за уреждане на спорове на СТО, Комисията предлага да се разпредели на САЩ дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо, въпреки отказа на САЩ да признаят принципа на предпазливост;

Д. като има предвид, че основните селскостопански продукти, към които са насочени санкциите на САЩ, са продукти от ЕС с висока стойност (шотландско уиски, вино, млечни продукти, като масло и сирене, и маслиново масло);

Е. като има предвид, че се визират и други продукти на хранително-вкусовата промишленост, като свинско, кафе, бисквити и плодови сокове, макар и в по-малка степен;

Ж. като има предвид, че земеделските стопани и операторите в агрохранителната верига са отново жертва на един търговски конфликт, който е извън сектора на селското стопанство; като има предвид, че Италия и Ирландия, които не участват в консорциума „Еърбъс“, също са изложени на новите мита;

З. като има предвид, че санкциите на САЩ ще увеличат нестабилността на вътрешния пазар на ЕС, утежнявайки съществуващата нестабилност на пазара, предизвикана от екстремните метеорологични събития, свръхпроизводството в някои сектори, довело до натиск за намаляване на доходите на производителите, и потенциалните отрицателни икономически последици от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

И. като има предвид, че правото на храна е признато във Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.;

Й. като има предвид, че световната продоволствена система се намира в криза, като в съвременната промишлена хранителна система храната се третира като частно благо, вместо да се разглежда като общо благо, което би подпомогнало прехода към една устойчива продоволствена система, която да бъде по-справедлива както за производителите на храни, така и за потребителите;

1. отбелязва, че решението на Съединените щати за налагане на ответни мерки срещу ЕС в резултат на спора за „Еърбъс“ бе одобрено от Органа за уреждане на спорове на СТО; призовава Комисията да подкрепи реформа на СТО, така че нейните правомощия да включват оценка на въздействието на търговската политика върху спазването на Парижкото споразумение и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР);

2. подчертава, че тези мита ще окажат значително отрицателно въздействие не само върху онези държави членки и продукти, към които са насочени, но също така и върху целия селскостопански сектор и агрохранителната верига в целия ЕС;

3. изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на ангажираност от страна на САЩ спрямо опитите на ЕС за намиране на своевременно договорено решение преди прилагането на митата и настоятелно призовава Комисията продължи преговорите, за да се намери бързо решение и да се намали напрежението в областта на търговията между двете страни;

4. счита, че на САЩ не следва да се разпределят никакви дялове в тарифната квота за висококачествено говеждо месо, докато няма значима ангажираност за разрешаване на спора „Боинг“– „Еърбъс“ и докато тази страна блокира смяната на членове на Апелативния орган на СТО и отхвърля всички предложения за започване на процеса на подбор с цел попълване на оставащите свободни постове;

5. призовава Комисията да наблюдава отблизо пазара на ЕС по цялата верига за доставки на храни, за да установи евентуални смущения, произтичащи от прилагането на тези санкции и верижното въздействие на изместените от веригата за доставка на храни продукти;

6. призовава ЕС, в съответствие с правилата на СТО, да използва наличните инструменти на общата селскостопанска политика, за да даде възможност на земеделските стопани да започнат справедлив преход към устойчиви селскостопански практики, основани на къси вериги на доставки и регионално производство, за да ги изолира във възможно най-голяма степен от външни сътресения;

7. подчертава, че глобализацията на веригата за доставки на храни не облагодетелства първичните производители – сектор, който се характеризира с производство на цени под себестойността, ниска възвръщаемост и излагане на нелоялни търговски практики поради фрагментирания си характер;

8. изразява съжаление от факта, че селскостопанската политика на ЕС се е развила така, че да разглежда храната само като стока; изразява твърдото си убеждение, че храната е основно право на човека и не следва да бъде използвана като инструмент за атака от която и да е страна в търговските спорове;

9. призовава Комисията да поеме водеща световна роля за преодоляване на противоречието между изобилните доставки на храни в световен мащаб и широко разпространените недохранване и глад, произтичащи от това, че гледаме на храната – една от основните човешки потребности – единствено като на стока, която се търгува с цел печалба;

10. подчертава, че политиката на ЕС в областта на селското стопанство трябва да бъде преориентирана от настоящия индустриализиран модел, който се основава на износа към трети държави и оставя първичните производители изложени на геополитически събития извън техния контрол, към модел, в който основните цели са продоволствената независимост, високото качество на храните, справедливите доходи за производителите, опазването на околната среда и високите стандарти за хуманно отношение към животните;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност