Forslag til beslutning - B9-0206/2019Forslag til beslutning
B9-0206/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop
for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2019/2895(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0206/2019
Indgivne tekster :
B9-0206/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0206/2019

Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden

(2019/2895(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den afgørelse, som Verdenshandelsorganisationens (WTO's) voldgiftsmand traf i tvisten om subsidier til Airbus (DS316) den 2. oktober 2019, og som tillader USA at træffe modforanstaltninger mod EU's eksport til en værdi af 7,5 mia. USD (6,8 mia. EUR),

 der henviser til den formelle afgørelse, som WTO's tvistbilæggelsesinstans traf den 14. oktober 2019, og som gav grønt lys til disse sanktioner,

 der henviser til USA's beslutning om at indføre en ny værditoldsats på 25 % på visse landbrugsprodukter og en værditoldsats på 10 % på ikkelandbrugsprodukter fra den 18. oktober 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at USA er en vigtig destination for landbrugseksport fra EU-28, idet USA tegnede sig for 22,3 mia. EUR i 2018;

B. der henviser til, at EU's eksport af landbrugsfødevarer til en værdi af 4,3 mia. EUR (60 % af den samlede værdi af modforanstaltningerne) vil blive ramt af de nye toldsatser, som vil svare til 1,1 mia. EUR;

C. der henviser til, at Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og Irland er de vigtigste lande, der er berørt af den amerikanske beslutning; der henviser til, at landbrugsfødevaresektoren i andre EU-medlemsstater også vil blive påvirket negativt;

D. der henviser til, at Kommissionen på trods af USA's uvilje mod at finde en løsning på tvisten mellem Boeing og Airbus, som ville komme alle parter til gode, og at tage skridt til at frigøre WTO's tvistbilæggelsesinstans' udnævnelse af medlemmer af WTO's appelinstans, foreslår at tildele USA en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet på trods af USA's afvisning af at anerkende forsigtighedsprincippet;

E. der henviser til, at de vigtigste landbrugsprodukter, der er omfattet af USA's sanktioner, vil være produkter af høj værdi (skotsk whisky, vin, mejeriprodukter såsom smør og ost samt olivenolie);

F. der henviser til, at andre landbrugsfødevarer, eksempelvis svinekød, kaffe, småkager og frugtsaft også rammes, omend i ringere grad;

G. der henviser til, at landbrugere og aktører i landbrugsfødevarekæden endnu engang er ofre i en ikkelandbrugsrelateret handelskonflikt; der henviser til, at Italien og Irland, der ikke er en del af Airbus-konsortiet, også underlægges de nye toldsatser;

H. der henviser til, at USA's sanktioner vil gøre EU's indre marked mere ustabilt og forværre de eksisterende markedsudsving som følge af ekstreme vejrforhold, overproduktion i visse sektorer, hvilket presser producenternes indtægter nedad, og de potentielle negative økonomiske konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU;

I. der henviser til, at retten til føde anerkendes i verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948;

J. der henviser til, at det globale fødevaresystem er i krise, idet fødevarer behandles som et privat gode i det nuværende industrielle fødevaresystem snarere end som et fælles gode, hvilket ville lette overgangen til et bæredygtigt fødevaresystem, der er mere retfærdigt for såvel producenter som forbrugere;

1. bemærker, at USA's beslutning om at indføre modforanstaltninger mod EU som følge af Airbus-striden blev godkendt af WTO's tvistbilæggelsesinstans; opfordrer Kommissionen til at støtte en reform af WTO, således at dens ansvarsområde kommer til at omfatte en vurdering af handelspolitikkens følger for overensstemmelse med Parisaftalen og opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling;

2. understreger, at disse toldsatser ikke blot vil få en betydelig negativ indvirkning på de medlemsstater og produkter, som rammes, men også på hele landbrugssektoren og -fødevarekæden i hele EU;

3. beklager dybt USA's manglende engagement i EU's forsøg på at finde en rettidig forhandlingsløsning forud for anvendelsen af toldsatserne og opfordrer indtrængende Kommissionen til at holde forhandlingerne åbne med henblik på at opnå en hurtig løsning og nedtrappe de stigende handelsmæssige spændinger mellem de to parter;

4. mener, at USA ikke bør tildeles nogen andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, så længe der ikke er noget meningsfuldt engagement i at løse problemet med Boeing-Airbus-sagen, og så længe dette land blokerer for udskiftning af medlemmer af WTO's appelinstans og afviser alle forslag om at indlede udvælgelsesprocessen med henblik på at besætte de resterende ledige stillinger;

5. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge EU's marked i hele fødevareforsyningskæden for at påvise eventuelle forstyrrelser som følge af anvendelsen af disse sanktioner og følgevirkningerne af produkter, der er fortrængt fra fødevareforsyningskæden;

6. opfordrer EU til i overensstemmelse med WTO's regler at anvende de instrumenter fra den fælles landbrugspolitik, der er til rådighed, for at give landbrugerne mulighed for at foretage en retfærdig overgang til bæredygtige landbrugsmetoder baseret på korte forsyningskæder og regional produktion med henblik på at isolere dem i videst muligt omfang fra eksterne chok;

7. understreger, at globaliseringen af fødevareforsyningskæden ikke har gavnet primærproducenterne, en sektor, der er kendetegnet ved en produktion med tab, et lavt afkast og eksponering for illoyal handelspraksis på grund af dens opsplittede karakter;

8. beklager, at EU's landbrugspolitik har udviklet sig til at betragte fødevarer som en handelsvare; er af den faste overbevisning, at fødevarer er en grundlæggende menneskeret og ikke bør anvendes som et offensivt redskab af nogen parter i handelstvister,

9. opfordrer Kommissionen til at indtage en ledende rolle på globalt plan for at bekæmpe kontrasten mellem rigelig global fødevareforsyning og udbredt fejlernæring og sult, som opstår, fordi fødevarer, der er et af vores mest basale menneskelige behov, betragtes som en vare, der skal handles med henblik på fortjeneste;

10. understreger, at EU's landbrugspolitik må omlægges fra den nuværende industrialiserede model, der er baseret på eksport til tredjelande og bevirker, at primærproducenter eksponeres for geopolitiske begivenheder, der ligger uden for deres kontrol, til en model, hvor fødevaresuverænitet, fødevarer af høj kvalitet, rimelige indtægter til producenterne, miljøbeskyttelse og høje dyrevelfærdsstandarder er de primære mål;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

Seneste opdatering: 27. november 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik