Πρόταση ψηφίσματος - B9-0206/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0206/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2019/2895(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0206/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0206/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0206/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

(2019/2895(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη από τον διαιτητή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο της διαφοράς για την επιδότηση της Airbus (DS316) στις 2 Οκτωβρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκαν αντίμετρα των ΗΠΑ για τις εξαγωγές της ΕΕ αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (6,8 δισεκατομμύρια ευρώ),

 έχοντας υπόψη την επίσημη απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ στις 14 Οκτωβρίου 2019, με την οποία δόθηκε το πράσινο φως για τις εν λόγω κυρώσεις,

 έχοντας υπόψη την απόφαση των ΗΠΑ για τη θέσπιση νέου δασμού ύψους 25 % κατ’ αξία για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και 10 % κατ’ αξία για μη γεωργικά προϊόντα από 18ης Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι κορυφαίος προορισμός για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ των 28, με 22,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι δασμοί, που θα αντιστοιχούν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πλήξουν ενωσιακές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (το 60 % της συνολικής αξίας των αντίμετρων)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ιρλανδία είναι οι κύριες χώρες που επηρεάζονται από την απόφαση των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα επηρεαστούν επίσης αρνητικά οι τομείς γεωργικών προϊόντων διατροφής σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την απροθυμία των ΗΠΑ να βρουν μια ρύθμιση σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της Boeing και της Airbus που θα ήταν επωφελής για αμφότερα τα μέρη και να λάβουν μέτρα για την απεμπλοκή του διορισμού των μελών του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, η Επιτροπή προτείνει να αποδοθεί στις ΗΠΑ μερίδιο στη δασμολογική ποσόστωση για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αρνούνται να αναγνωρίσουν την αρχή της προφύλαξης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια γεωργικά προϊόντα που αποτελούν στόχο των κυρώσεων των ΗΠΑ θα είναι προϊόντα υψηλής αξίας της ΕΕ (σκωτσέζικο ουίσκι, οίνος, γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το βούτυρο και το τυρί, και ελαιόλαδο)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα γεωργικά προϊόντα διατροφής, όπως το χοιρινό κρέας, ο καφές, τα μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών και οι χυμοί φρούτων αποτελούν επίσης στόχο των μέτρων, αν και σε μικρότερο βαθμό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί και οι φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας είναι και πάλι τα θύματα μιας μη γεωργικής εμπορικής σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία και η Ιρλανδία, οι οποίες δεν συμμετέχουν στην κοινοπραξία Airbus, επηρεάζονται επίσης από τους νέους δασμούς·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα μειώσουν περαιτέρω την αστάθεια στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, επιδεινώνοντας την αστάθεια που έχουν ήδη προκαλέσει στην αγορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την πλεονασματική παραγωγή σε ορισμένους τομείς που προκαλεί πτωτική πίεση στα έσοδα των παραγωγών, και τις πιθανές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην τροφή αναγνωρίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο επισιτιστικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση, καθώς τα τρόφιμα αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικό αγαθό στο σημερινό βιομηχανικό επισιτιστικό σύστημα και όχι ως κοινό αγαθό, κάτι που θα συνέβαλε στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο επισιτιστικό σύστημα, το οποίο θα είναι πιο δίκαιο τόσο για τους παραγωγούς τροφίμων όσο και για τους καταναλωτές·

1. σημειώνει ότι η απόφαση που έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν αντίμετρα στην ΕΕ ως αποτέλεσμα της διαφοράς για την Airbus εγκρίθηκε από το Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μια μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, ώστε η εντολή του να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εμπορικής πολιτικής στη συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

2. τονίζει ότι οι εν λόγω δασμοί δεν θα έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο μόνο στα κράτη μέλη και τα προϊόντα που αποτελούν στόχο, αλλά και στο σύνολο του γεωργικού τομέα και της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής σε ολόκληρη την ΕΕ·

3. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη ανταπόκρισης από την πλευρά των ΗΠΑ στις προσπάθειες της ΕΕ να βρεθεί εγκαίρως λύση μέσω διαπραγματεύσεων, πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί, και προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση ταχείας λύσης και την αποκλιμάκωση των αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μερών·

4. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να αποδοθεί στις ΗΠΑ κανένα μερίδιο στη δασμολογική ποσόστωση για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστική δέσμευση για την επίλυση της υπόθεσης Boeing-Airbus και εφόσον η χώρα αυτή εμποδίζει την αντικατάσταση των μελών του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ και απορρίπτει όλες τις προτάσεις για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων·

5. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αγορά της ΕΕ, καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει τυχόν διαταραχές που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω κυρώσεων και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις του εκτοπισμού προϊόντων από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

6. καλεί την ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, να αξιοποιήσει τα μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής για να δώσει τη δυνατότητα στους γεωργούς να συμμετάσχουν σε μια δίκαιη μετάβαση σε βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που βασίζονται σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και στην περιφερειακή παραγωγή, προκειμένου να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο από τους εξωτερικούς κραδασμούς·

7. τονίζει ότι η παγκοσμιοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων δεν έχει ωφελήσει τους πρωτογενείς παραγωγούς, έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή κάτω του κόστους, τα χαμηλά έσοδα και την έκθεση σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές λόγω του κατακερματισμένου χαρακτήρα του·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρεί τα τρόφιμα εμπορικό αγαθό· πιστεύει ακράδαντα ότι τα τρόφιμα αποτελούν βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως επιθετικό εργαλείο από οποιοδήποτε μέρος εμπλέκεται σε εμπορικές διαφορές·

9. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της ύπαρξης αφενός άφθονων παγκόσμιων αποθεμάτων τροφίμων και αφετέρου εκτεταμένου υποσιτισμού και της πείνας, που προκύπτουν από το γεγονός ότι τα τρόφιμα, τα οποία αποτελούν μία από τις βασικότερες ανθρώπινες ανάγκες, θεωρούνται εμπορικό αγαθό προς διαπραγμάτευση για κερδοσκοπικούς σκοπούς·

10. τονίζει ότι η γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει να αναπροσανατολιστεί από το σημερινό εκβιομηχανισμένο μοντέλο που βασίζεται στις εξαγωγές σε τρίτες χώρες, οι οποίες αφήνουν τους πρωτογενείς παραγωγούς εκτεθειμένους σε γεωπολιτικά γεγονότα πέραν του ελέγχου τους, προς ένα μοντέλο που έχει ως πρωταρχικούς στόχους την επισιτιστική κυριαρχία, τα τρόφιμα υψηλής ποιότητας, τα δίκαια εισοδήματα των παραγωγών, την προστασία του περιβάλλοντος και τα υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου