Päätöslauselmaesitys - B9-0206/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0206/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2019/2895(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0206/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0206/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0206/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen

(2019/2895(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon WTO:n välimiehen Airbus-tukikiistassa (DS316) 2. lokakuuta 2019 tekemän päätöksen, jonka mukaan Yhdysvallat saa määrätä 7,5 miljardin dollarin (6,8 miljardin euron) arvosta EU:n vientiin kohdistuvia vastatoimia,

 ottaa huomioon WTO:n riitojenratkaisuelimen 14. lokakuuta 2019 tekemän virallisen päätöksen, jossa näille pakotteille näytetään vihreää valoa,

 ottaa huomioon Yhdysvaltojen päätöksen ottaa 18. lokakuuta 2019 alkaen käyttöön joitakin maataloustuotteita koskeva uusi 25 prosentin arvotulli ja muita kuin maataloustuotteita koskeva 10 prosentin arvotulli,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Yhdysvallat on EU28:n maataloustuotteiden tärkeä vientikohde ja että viennin arvo oli 22,3 miljardia euroa vuonna 2018;

B. ottaa huomioon, että EU:n 4,3 miljardin euron arvoinen maatalous- ja elintarviketuotteiden vienti (60 prosenttia vastatoimien kokonaisarvosta) kärsii uusista tulleista, joiden arvo on 1,1 miljardia euroa;

C. toteaa, että Yhdysvaltojen päätös vaikuttaa eniten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Ranskaan, Espanjaan, Italiaan, Saksaan ja Irlantiin; toteaa, että myös muiden EU:n jäsenvaltioiden maatalous- ja elintarvikealaan kohdistuu kielteisiä vaikutuksia;

D. ottaa huomioon, että vaikka Yhdysvallat on ollut haluton pääsemään Boeing-Airbus-kiistassa ratkaisuun, joka hyödyttäisi kumpaakin osapuolta, ja ryhtymään toimiin WTO:n riitojenratkaisuelimen valituselimen jäsenten nimittämiseksi, komissio ehdottaa, että Yhdysvalloille myönnetään osuus korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöstä, vaikka Yhdysvallat kieltäytyy tunnustamasta ennalta varautumisen periaatetta;

E. ottaa huomioon, että WTO:n pakotteiden kohteena olevat EU:n maataloustuotteet ovat pääasiassa erittäin suuren lisäarvon tuotteita (skotlantilainen viski, viini, maitotuotteet kuten voi ja juusto sekä oliiviöljy);

F. ottaa huomioon, että kohteena on myös muita maatalous- ja elintarviketuotteita, kuten sianliha, kahvi, makeat keksit ja pikkuleivät sekä hedelmämehu, vaikkakin vähäisemmässä määrin;

G. toteaa, että viljelijät ja elintarvikeketjun toimijat joutuvat jälleen kerran maatalouden ulkopuolisten kauppakiistojen uhreiksi; ottaa huomioon, että uudet tullit koskevat myös Italiaa ja Irlantia, jotka eivät kuulu Airbus-yhtymään;

H. toteaa, että Yhdysvaltojen asettamat pakotteet lisäävät EU:n sisämarkkinoiden epävakautta ja pahentavat äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamia markkinaheilahteluja ja tiettyjen alojen ylituotantoa, joka aiheuttaa tuottajien tuloihin laskupainetta, samoin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisesta mahdollisesti aiheutuvia kielteisiä taloudellisia seurauksia;

I. ottaa huomioon, että oikeus ruokaan tunnustetaan vuonna 1948 annetussa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa;

J. ottaa huomioon, että globaali elintarvikejärjestelmä on kriisissä, koska elintarvikkeita pidetään nykypäivän teollisessa elintarvikejärjestelmässä yksityisinä hyödykkeinä, vaikka niitä olisi pidettävä julkisina hyödykkeinä, jotta voitaisiin siirtyä helpommin kohti kestävää elintarvikejärjestelmää, joka on oikeudenmukaisempi sekä elintarvikkeiden tuottajille että kuluttajille;

1. panee merkille, että WTO:n riitojenratkaisuelin hyväksyi Yhdysvaltojen päätöksen määrätä EU:lle vastatoimia Airbus-kiistan seurauksena; kehottaa komissiota tukemaan WTO:n uudistamista siten, että sen toimivaltaan kuuluisi arvioida, miten kauppapolitiikka vaikuttaa Pariisin sopimuksen noudattamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen;

2. korostaa, että näillä tulleilla on merkittävä kielteinen vaikutus kohteena oleviin jäsenvaltioihin ja tuotteisiin sekä koko maatalousalaan ja koko maatalous- ja elintarvikeketjuun kaikkialla EU:ssa;

3. pitää erittäin valitettavana, että Yhdysvallat ei ole yhtynyt EU:n pyrkimyksiin löytää ajoissa neuvotteluratkaisu ennen tullien soveltamista, ja kehottaa komissiota jatkamaan neuvotteluja nopean ratkaisun löytämiseksi ja näiden kahden osapuolen välisten kasvavien kauppajännitteiden liennyttämiseksi;

4. katsoo, että Yhdysvalloille ei pitäisi myöntää mitään osuutta korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöstä niin kauan kuin se ei osallistu merkityksellisesti Boeingin ja Airbusin tapauksen ratkaisemiseen ja niin kauan kuin se estää WTO:n valituselimen jäsenten korvaamisen ja hylkää kaikki ehdotukset valintaprosessin käynnistämiseksi jäljellä olevien paikkojen täyttämiseksi;

5. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti EU:n markkinoita koko elintarvikeketjussa, jotta voidaan havaita näiden pakotteiden soveltamisesta aiheutuvat häiriöt ja elintarvikeketjusta poistuneiden tuotteiden kerrannaisvaikutukset;

6. kehottaa EU:ta käyttämään WTO:n sääntöjen mukaisesti käytettävissä olevia yhteisen maatalouspolitiikan välineitä, jotta viljelijät voivat siirtyä oikeudenmukaisella tavalla kestäviin viljelykäytäntöihin, jotka perustuvat lyhyisiin toimitusketjuihin ja alueelliseen tuotantoon, jotta heidät voidaan eristää mahdollisimman suuressa määrin ulkoisilta häiriöiltä;

7. korostaa, että elintarvikeketjun globalisoituminen ei ole hyödyttänyt alkutuottajia ja että alalle on luonteenomaista korkeat tuotantokustannukset, alhaiset tuotot ja epäterveille kaupan käytännöille altistuminen alan hajanaisuuden vuoksi;

8. pitää valitettavana EU:n maatalouspolitiikan kehitystä, jonka myötä ruokaa pidetään hyödykkeenä; on vahvasti sitä mieltä, että ruoka on perusihmisoikeus, jota mikään kauppakiistojen osapuoli ei saisi käyttää hyökkäysvälineenä;

9. kehottaa komissiota ottamaan alalla globaalin johtoaseman, jotta voidaan puuttua ristiriitaan, joka vallitsee maailman runsaiden ruokavarojen ja laajalle levinneen aliravitsemuksen ja nälän välillä, mikä johtuu siitä, että ruokaa, joka on yksi keskeisimmistä ihmisten perustarpeista, pidetään hyödykkeenä, jolla käydään kauppaa voiton tavoittelemiseksi;

10. korostaa, että EU:n maatalouspolitiikka on suunnattava pois nykyisestä teollistuneesta mallista, joka perustuu kolmansiin maihin suuntautuvaan vientiin ja jossa alkutuottajat eivät voi vaikuttaa heitä koskettaviin geopoliittisiin tapahtumiin, siten että ensisijaisena tavoitteena on sen sijaan elintarvikeomavaraisuus, korkealaatuiset elintarvikkeet, tuottajien oikeudenmukaiset tulot, ympäristönsuojelu ja eläinten hyvinvointia koskevat tiukat normit;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö