Förslag till resolution - B9-0206/2019Förslag till resolution
B9-0206/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop
för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2019/2895(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0206/2019
Ingivna texter :
B9-0206/2019
Debatter :
Antagna texter :

B9‑0206/2019

Europaparlamentets resolution om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

(2019/2895(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av det beslut som skiljedomaren från Världshandelsorganisationen (WTO) fattade i tvisten om subventioner till Airbus (DS316) den 2 oktober 2019 och som godkände motåtgärder från Förenta staternas sida mot EU:s export till ett värde av 7,5 miljarder US-dollar (6,8 miljarder euro),

 med beaktande av det formella beslut som fattades av WTO:s tvistlösningsorgan den 14 oktober 2019, som gav klartecken för dessa sanktioner,

 med beaktande av Förenta staternas beslut om att införa en ny värdetull på 25 procent på vissa jordbruksprodukter och en värdetull på 10 procent på icke-jordbruksprodukter från och med den 18 oktober 2019,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Förenta staterna är en mycket viktig destination för jordbruksexport från EU-28 och stod för 22,3 miljarder euro av den 2018.

B. EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel till ett värde av 4,3 miljarder euro (60 procent av motåtgärdernas totala värde) kommer att drabbas av de nya tullarna, som kommer att motsvara 1,1 miljarder euro.

C. Förenade kungariket, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och Irland utgör de länder som främst drabbas av Förenta staternas beslut. Även andra EU-medlemsstaters sektorer för jordbruksbaserade livsmedel kommer att påverkas negativt.

D. Trots Förenta staternas bristande vilja att komma fram till en överenskommelse i Boeing–Airbus-tvisten som skulle gynna bägge parter och att vidta åtgärder för att komma ifrån låsningen när det gäller för WTO:s tvistlösningsorgan att utse ledamöterna till WTO:s överprövningsorgan, föreslår kommissionen att Förenta staterna tilldelas en andel av tullkvoten för nötkött av hög kvalitet, oaktat landets vägran att erkänna försiktighetsprincipen.

E. De amerikanska sanktionerna kommer huvudsakligen att riktas mot jordbruksprodukter som utgör EU-produkter av högt värde (skotsk whisky, vin, mejeriprodukter såsom smör och ost samt olivolja).

F. Andra jordbruksbaserade livsmedelsprodukter, t.ex. fläskkött, kaffe, söta kex och fruktjuicer, drabbas också, om än i mindre omfattning.

G. Jordbrukare och aktörer inom den jordbruksbaserade livsmedelskedjan har återigen fallit offer för en handelskonflikt som inte är knuten till jordbruket. Italien och Irland, som inte ingår i Airbus-konsortiet, utsätts också för de nya tullarna.

H. De amerikanska sanktionerna kommer att öka instabiliteten på EU:s inre marknad och förvärra den marknadsvolatilitet som råder till följd av extrema väderförhållanden, överproduktionen i vissa sektorer – som lett till att producenternas vinster pressas nedåt – och de eventuella negativa ekonomiska konsekvenserna av det brittiska utträdet ur EU.

I. Rätten till mat erkänns i 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

J. Det globala livsmedelssystemet befinner sig i kris. Livsmedel behandlas som en privat vara i dagens industriella livsmedelssystem snarare än en gemensam vara, varav det sistnämnda skulle underlätta omställningen till ett hållbart livsmedelssystem som är mer rättvist för både livsmedelsproducenter och konsumenter.

1. Europaparlamentet noterar att Förenta staternas beslut att införa motåtgärder mot EU till följd av Airbus-tvisten godkänts av WTO:s tvistlösningsorgan. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja en reform av WTO så att organisationens ansvarsområde kommer att innefatta bedömningar av handelspolitikens konsekvenser för överensstämmelsen med Parisavtalet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

2. Europaparlamentet betonar att dessa tullar kommer att ha betydande negativ inverkan inte bara på de berörda medlemsstaterna och produkterna, utan också på jordbrukssektorn som helhet och på den jordbruksbaserade livsmedelskedjan i hela EU.

3. Europaparlamentet beklagar djupt bristen på engagemang från Förenta staternas sida för EU:s försök att finna en snabb förhandlingslösning innan tullarna började tillämpas, och uppmanar eftertryckligen kommissionen att hålla förhandlingarna öppna för att möjliggöra en snabb lösning och en nedtrappning av de ökande spänningarna i handeln mellan de båda parterna.

4. Europaparlamentet anser att ingen andel av tullkvoten för nötkött av hög kvalitet bör tilldelas Förenta staterna så länge landet inte uppvisar något meningsfullt engagemang för en lösning av fallet Boeing–Airbus och inte heller medger att medlemmar av WTO:s överprövningsorgan ersätts samtidigt som det avvisar alla förslag om att inleda urvalsprocessen för att tillsätta de återstående vakanserna.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka EU:s marknad längs hela livsmedelskedjan för att upptäcka eventuella störningar som uppstår till följd av tillämpningen av dessa sanktioner och dominoeffekten från de produkter som har trängts undan från livsmedelskedjan.

6. Europaparlamentet uppmanar EU att i enlighet med WTO:s regler använda instrument som finns att tillgå inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att göra det möjligt för jordbrukare att medverka i en rättvis omställning till hållbara jordbruksmetoder som bygger på korta leveranskedjor och regional produktion, för att i största möjliga utsträckning skydda dem mot chocker utifrån.

7. Europaparlamentet betonar att globaliseringen av livsmedelskedjan inte har gynnat primärproducenterna, en sektor som kännetecknas av en produktion som ligger under kostnadsnivån, låg avkastning samt exponering för otillbörliga handelsmetoder på grund av sin fragmenterade karaktär.

8. Europaparlamentet beklagar att EU:s jordbrukspolitik utvecklats till att se livsmedel som en handelsvara. Parlamentet är av den fasta uppfattningen att livsmedel är en grundläggande mänsklig rättighet och därmed inte bör användas som ett offensivt verktyg av parter i handelstvister.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå i täten globalt när det gäller att ta itu med motsägelsen mellan å ena sidan riklig global livsmedelsförsörjning och å andra sidan utbredd undernäring och hungersnöd, en motsägelse som härrör från det faktum att livsmedel – ett av människans mest grundläggande behov – ses som en vara inom vinstdrivande handel.

10. Europaparlamentet betonar att EU:s jordbrukspolitik måste omorienteras från den nuvarande industrialiserade modellen – som bygger på export till tredjeländer och som låter primärproducenterna utsättas för geopolitiska företeelser som står utanför deras kontroll – till en modell där livsmedelssuveränitet, högkvalitativa livsmedel, en rättvis avkastning för producenterna, miljöskydd och höga djurskyddsstandarder utgör de primära målen.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

Senaste uppdatering: 27 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy