Forslag til beslutning - B9-0208/2019Forslag til beslutning
B9-0208/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Gilles Lebreton, Mara Bizzotto
for ID-Gruppen

Procedure : 2019/2895(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0208/2019
Indgivne tekster :
B9-0208/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0208/2019

Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden

(2019/2895(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den afgørelse, der blev truffet af Verdenshandelsorganisationens (WTO's) voldgiftsmand i tvisten om subsidier til Airbus (DS316) den 2. oktober 2019, og som tillader USA at træffe modforanstaltninger mod EU's eksport til en værdi af 7,5 mia. USD (6,8 mia. EUR),

 der henviser til den formelle afgørelse, som WTO's tvistbilæggelsesorgan traf den 14. oktober, og som gav grønt lys til disse sanktioner,

 der henviser til USA's beslutning om at indføre en ny værditoldsats på 25 % på visse landbrugsprodukter og en værditoldsats på 10 % på ikkelandbrugsprodukter fra og med den 18. oktober 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at USA er den førende destination for landbrugseksport fra EU-28, idet USA tegnede sig for 22,3 mia. EUR i 2018; der henviser til, at denne eksport bidrager til at støtte en positiv balance i handelen med landbrugsfødevarer med USA;

B. der henviser til, at Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland, Irland og Det Forenede Kongerige er de vigtigste lande, der er berørt af den amerikanske beslutning, idet de tegner sig for langt størstedelen af den samlede eksport, der udsættes for de nye toldsatser; der henviser til, at landbrugsfødevaresektorerne i andre medlemsstater også vil blive påvirket negativt;

C. der henviser til, at de vigtigste landbrugsprodukter, der påvirkes af WTO's afgørelse, vil være emblematiske EU-produkter med en meget høj merværdi (vin, mejeriprodukter såsom ost og smør, olivenolie og skotsk whisky), som vil blive berørt af alle de amerikanske modforanstaltninger mod handelen;

D. der henviser til, at et stort antal af disse produkter er beskyttet i henhold til EU's kvalitetsordninger og udgør et centralt aspekt af den europæiske eksport af landbrugsfødevarer;

E. der henviser til, at andre landbrugsfødevarer, eksempelvis svinekød, kaffe, småkager og frugtsaft også rammes, omend i ringere grad;

F. der henviser til, at landbrugere og aktører i landbrugsfødevarekæden endnu engang er ofre i en ikkelandbrugsrelateret handelskonflikt;

G. der henviser til, at USA's sanktioner vil medføre større ustabilitet i EU's indre marked og navnlig i landbrugssektoren, som allerede kæmper med de forstyrrelser, det russiske forbud har medført, og som ofte står over for følgerne af import af landbrugsprodukter hidrørende fra frihandelsaftaler;

H. der henviser til, at den amerikanske beslutning for visse sektorer, eksempelvis mejeri- og olivenoliesektoren, vil skærpe den i forvejen skrøbelige situation på det indre marked, mens den for andre sektorer, der fungerer godt, såsom vinsektoren, risikerer at forårsage alvorlige forstyrrelser på markedet som helhed;

I. der henviser til, at de produkter, som de nye toldsatser er rettet mod, kan medføre betydelige prisstigninger for forbrugerne; der henviser til, at de fleste af disse produkter kan erstattes af alternative produkter af anden oprindelse;

J. der henviser til, at de produkter, som de nye toldsatser er rettet mod, allerede udsættes for hård konkurrence fra forfalskede produkter, og at den kumulative virkning kan føre til en fuldstændig forvridning af det amerikanske marked;

K. der henviser til, at reklamekampagner, der allerede er blevet godkendt, og som er rettet mod det amerikanske marked, ifølge de nuværende EU-regler skal genplanlægges med henblik på at styrke og øge markedsføringen af europæiske landbrugsprodukter på det amerikanske marked;

L. der henviser til, at lande som f.eks. Italien oplever, at deres produkter rammes hårdt af toldsatserne, selv om disse lande ikke spiller nogen rolle i forbindelse med Airbus-projektet;

1. minder om, at WTO har behov for en gennemgribende reform, og at WTO's tvistbilæggelsesorgan står over for en alvorlig krise, der kan føre til et fuldstændigt sammenbrud senest medio december 2019; minder om, at denne situation delvis skyldes USA's holdning i forhold til organisationen;

2. beklager det forhold, at enkelte medlemsstater, selv de medlemsstater, der ikke er involveret i årsagerne til tvisten, alt for tidligt mærker de negative konsekvenser af handelstvister, på trods af at EU gennem Kommissionens rolle har enekompetence på området for handelspolitik;

3. understreger vigtigheden af at reformere WTO's procedurer og minder om, at det multilaterale handelssystem kræver fleksibilitet, og at de enkelte medlemsstater kan spille en vigtig rolle i denne henseende;

4. understreger, at disse toldsatser ikke blot vil få en betydelig negativ indvirkning på de medlemsstater og produkter, som rammes, men også på hele landbrugssektoren og landbrugsfødevarekæden i hele EU;

5. beklager dybt det manglende engagement fra EU's side med hensyn til at sikre en rettidig forhandlingsløsning forud for anvendelsen af toldsatserne og opfordrer indtrængende Kommissionen til at finde en hurtig løsning og til at deeskalere de voksende handelsspændinger mellem de to parter;

6. beklager dybt, at Kommissionen på trods af alle de indrømmelser, den har gjort over for USA, ikke mindst i forbindelse med den daværende formand Jean-Claude Junckers besøg i landet i juli 2018, ved hvilken lejlighed han accepterede en stigning i EU's import af sojabønner og flydende gas samt en omfordeling af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet til fordel for de amerikanske oksekødsproducenter, ikke har formået at opnå en rettidig forhandlingsløsning for at forhindre disse sanktioner;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastholde budgettet for den fælles landbrugspolitik, til at mobilisere hurtig støtte til de sektorer, der er hårdest ramt af disse toldsatser, og til at anvende alle de instrumenter og foranstaltninger, den har til rådighed under den fælles landbrugspolitik, med det formål at løse problemerne på det indre marked;

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at alle de betingelser, der ligger til grund for WTO's dom vedrørende Airbus tages op med henblik på at skabe de bedst mulige forhandlingsbetingelser for at fjerne toldsatserne så hurtigt som muligt;

9. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge EU's marked i hele fødevareforsyningskæden for at påvise eventuelle forstyrrelser som følge af anvendelsen af disse sanktioner og følgevirkningerne af produkter, der er fortrængt fra fødevareforsyningskæden;

10. opfordrer alle EU-institutionerne til at gøre brug af alle de instrumenter, der er til rådighed, for at støtte medlemsstaterne i forbindelse med deres reklamekampagner for de produkter, der rammes af disse toldsatser, med henblik på at styrke deres position på tredjelandes markeder, som f.eks. det amerikanske marked, og på at finde nye afsætningsmuligheder;

11. understreger behovet for at sikre markedsadgangen for de berørte produkter ved at fjerne de vedvarende tekniske hindringer, der har forhindret aktørerne i fuldt ud at udnytte eksportmulighederne i henhold til andre frihandelsaftaler;

12. opfordrer Kommissionen til at tillade større fleksibilitet i forbindelse med gennemførelsen af sådanne reklamekampagner med det formål at sætte aktørerne i stand til at reagere på og sætte fornyet fokus på alternative markeder ved at omprogrammere de aktiviteter, der allerede er blevet godkendt for det amerikanske marked;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

Seneste opdatering: 27. november 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik