Πρόταση ψηφίσματος - B9-0208/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0208/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Gilles Lebreton, Mara Bizzotto
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Διαδικασία : 2019/2895(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0208/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0208/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0208/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

(2019/2895(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη από τον διαιτητή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο της διαφοράς για την επιδότηση της Airbus (DS316) στις 2 Οκτωβρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκαν αντίμετρα των ΗΠΑ για τις εξαγωγές της ΕΕ αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (6,8 δισεκατομμύρια EUR),

 έχοντας υπόψη την επίσημη απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ στις 14 Οκτωβρίου 2019, με την οποία δόθηκε το πράσινο φως για τις εν λόγω κυρώσεις,

 έχοντας υπόψη την απόφαση των ΗΠΑ για τη θέσπιση νέου δασμού ύψους 25 % κατ’ αξία για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και 10 % κατ’ αξία για μη γεωργικά προϊόντα από 18ης Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος προορισμός για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ των 28, με 22,3 δισεκατομμύρια EUR το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εξαγωγές συμβάλλουν στη διατήρηση ενός θετικού ισοζυγίου με τις ΗΠΑ όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα διατροφής·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι κύριες χώρες που επηρεάζονται από την απόφαση των ΗΠΑ, καθώς αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειοψηφία των συνολικών εξαγωγών που επηρεάζονται από τους νέους δασμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα επηρεαστούν επίσης αρνητικά οι τομείς γεωργικών προϊόντων διατροφής σε άλλα κράτη μέλη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεωργικά προϊόντα που επηρεάζονται περισσότερο από την απόφαση του ΠΟΕ αποτελούν εμβληματικά προϊόντα της ΕΕ, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία (οίνος, γαλακτοκομικά προϊόντα όπως βούτυρο και τυρί, ελαιόλαδο και σκωτσέζικο ουίσκι) και θα επηρεαστούν από όλα τα εμπορικά αντίμετρα των ΗΠΑ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα προϊόντα αυτά προστατεύονται από τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ και αποτελούν βασικό τμήμα των ευρωπαϊκών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα γεωργικά προϊόντα διατροφής, όπως το χοιρινό κρέας, ο καφές, τα μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών και οι χυμοί φρούτων αποτελούν επίσης στόχο των μέτρων, αν και σε μικρότερο βαθμό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί και οι φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας είναι και πάλι τα θύματα μιας μη γεωργικής εμπορικής σύγκρουσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα αυξήσουν περισσότερο την αστάθεια στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και ειδικότερα στον γεωργικό τομέα, ο οποίος ήδη αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τη διαταραχή που προκάλεσε η ρωσική απαγόρευση και συχνά καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένους τομείς, όπως εκείνος των γαλακτοκομικών προϊόντων και του ελαιόλαδου, η απόφαση των ΗΠΑ θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την ήδη εύθραυστη κατάσταση της εσωτερικής αγοράς, ενώ σε ορισμένους άλλους, που ήδη λειτουργούν ικανοποιητικά, όπως ο αμπελοοινικός, απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην αγορά συνολικά·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα που αποτελούν στόχο των νέων δασμών ενδέχεται να υποστούν σημαντικές αυξήσεις τιμών στο επίπεδο των καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από εναλλακτικά προϊόντα άλλης προέλευσης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα που αποτελούν στόχο των νέων δασμών αντιμετωπίζουν ήδη έντονο ανταγωνισμό από τις απομιμήσεις και ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη στρέβλωση της αγοράς των ΗΠΑ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, οι διαφημιστικές εκστρατείες που έχουν ήδη εγκριθεί και έχουν ως στόχο την αγορά των ΗΠΑ πρέπει να επανασχεδιαστούν προκειμένου να ενισχυθεί και να αυξηθεί η προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα χωρών όπως η Ιταλία επηρεάζονται σοβαρά από τους δασμούς, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν στο σχέδιο Airbus·

1. υπενθυμίζει ότι ο ΠΟΕ χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις, με το όργανο επίλυσης διαφορών του να αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση που ενδέχεται να οδηγήσει στην πλήρη διάλυσή του έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2019· υπενθυμίζει ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται εν μέρει στη θέση των ΗΠΑ έναντι του οργανισμού·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των εμπορικών διαφορών γίνονται από πολύ νωρίς αισθητές στα επιμέρους κράτη μέλη, ακόμη και σε εκείνα που δεν σχετίζονται με τα αίτια της διαφοράς, παρά την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ για την εμπορική πολιτική μέσω του ρόλου της Επιτροπής·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της μεταρρύθμισης των διαδικασιών του ΠΟΕ, υπενθυμίζοντας ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα χρειάζεται στοιχεία ευελιξίας και ότι τα επιμέρους κράτη μέλη μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό·

4. τονίζει ότι οι εν λόγω δασμοί δεν θα έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο μόνο στα κράτη μέλη και τα προϊόντα που αποτελούν στόχο, αλλά και στο σύνολο του γεωργικού τομέα και της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη δέσμευσης από την πλευρά της ΕΕ να επιδιωχθεί αποφασιστικά μια έγκαιρη λύση μέσω διαπραγματεύσεων, πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί, και προτρέπει την Επιτροπή να εξεύρει ταχεία λύση και να αποκλιμακώσει τις αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μερών·

6. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι, παρά τις παραχωρήσεις της προς τις ΗΠΑ, ιδίως όταν ο Πρόεδρος Juncker επισκέφθηκε τη χώρα τον Ιούλιο του 2018 και δέχθηκε αύξηση των ενωσιακών εισαγωγών σπόρων σόγιας και υγροποιημένου αερίου και ανακατανομή της δασμολογικής ποσόστωσης (TRQ) του βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας υπέρ των αμερικανών παραγωγών βοείου κρέατος, η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε εγκαίρως διαπραγματευθείσα λύση για να αποτρέψει τις κυρώσεις αυτές·

7. ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει τον προϋπολογισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), να κινητοποιήσει χωρίς χρονοτριβή τους μηχανισμούς στήριξης των τομέων που πλήττονται περισσότερο από τους εν λόγω δασμούς, και να αξιοποιήσει όλα τα μέσα και μέτρα που έχει στη διάθεσή της για την αντιμετώπιση των διαταραχών στην εσωτερική αγορά·

8. προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει την αντιμετώπιση όλων των συνθηκών που οδήγησαν στην απόφαση του ΠΟΕ για την Airbus, προκειμένου να δημιουργηθούν οι καλύτερες συνθήκες διαπραγμάτευσης για την όσο το δυνατόν ταχύτερη κατάργηση των δασμών·

9. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αγορά της ΕΕ, καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει τυχόν διαταραχές που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω κυρώσεων και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις του εκτοπισμού προϊόντων από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

10. απευθύνει έκκληση σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη στήριξη των κρατών μελών στις εκστρατείες προώθησής τους για τα προϊόντα που αποτελούν στόχο των εν λόγω δασμών, με σκοπό να ενισχυθεί η θέση τους στις αγορές τρίτων χωρών όπως οι ΗΠΑ και να βρεθούν νέες διέξοδοι διάθεσης·

11. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην αγορά για τα προϊόντα που επηρεάζονται από την εξάλειψη των συνεχιζόμενων τεχνικών εμποδίων που δεν έχουν επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες εξαγωγής στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

12. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εν λόγω εκστρατείες προώθησης, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα και να μεταθέτουν το κέντρο βάρους σε εναλλακτικές αγορές, με τον επαναπρογραμματισμό δραστηριοτήτων που έχουν ήδη εγκριθεί για την αγορά των ΗΠΑ·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου