Päätöslauselmaesitys - B9-0208/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0208/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Gilles Lebreton, Mara Bizzotto
ID-ryhmän puolesta

Menettely : 2019/2895(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0208/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0208/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0208/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen

(2019/2895(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon WTO:n välimiehen Airbus-tukikiistassa (DS316) 2. lokakuuta 2019 tekemän päätöksen, jonka mukaan Yhdysvallat saa määrätä 7,5 miljardin dollarin (6,8 miljardin euron) arvosta EU:n vientiin kohdistuvia vastatoimia,

 ottaa huomion WTO:n riitojenratkaisuelimen 14. lokakuuta tekemän virallisen päätöksen, jossa näille pakotteille näytetään vihreää valoa,

 ottaa huomioon Yhdysvaltojen päätöksen ottaa 18. lokakuuta 2019 alkaen käyttöön joitakin maataloustuotteita koskeva uusi 25 prosentin arvotulli ja muita kuin maataloustuotteita koskeva 10 prosentin arvotulli,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Yhdysvallat on EU:n 28 jäsenvaltion tärkein maataloustuotteiden vientikohde ja että vuonna 2018 viennin arvo oli 22,3 miljardia euroa; katsoo, vienti auttaa pitämään EU:n ja Yhdysvaltojen välisen maatalous- ja elintarviketuotteiden kauppataseen ylijäämäisenä;

B. toteaa, että Yhdysvaltojen päätös vaikuttaa eniten Ranskaan, Italiaan, Espanjaan, Saksaan, Irlantiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sillä uusia tulleja sovelletaan voittopuolisesti niiden vientituotteisiin; katsoo, että myös muiden EU:n jäsenvaltioiden maatalous- ja elintarvikealaan kohdistuu kielteisiä vaikutuksia;

C. ottaa huomioon, että keskeiset WTO:n päätöksen piiriin kuuluvat maataloustuotteet ovat EU:lle tunnusomaisia, erittäin suuren lisäarvon tuotteita (viini, maitotuotteet, kuten juusto ja voi, oliiviöljy ja skotlantilainen viski), joihin vaikuttavat kaikki Yhdysvaltojen kaupan alan vastatoimet;

D. ottaa huomioon, että suuri osa näistä tuotteista on suojattu EU:n laatujärjestelmillä ja että ne ovat keskeisessä asemassa Euroopan maatalous- ja elintarvikeviennissä;

E. ottaa huomioon, että kohteena on myös muita maatalous- ja elintarviketuotteita, kuten sianliha, kahvi, makeat keksit ja pikkuleivät sekä hedelmämehu, vaikkakin vähäisemmässä määrin;

F. toteaa, että viljelijät ja elintarvikeketjun toimijat joutuvat jälleen kerran maatalouden ulkopuolisten kauppakiistojen uhreiksi;

G. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen pakotteet lisäävät EU:n sisämarkkinoiden epävakautta erityisesti maatalousalalla, jolla jo nyt ilmenee Venäjän asettamasta tuontikiellosta johtuvia häiriöitä ja joka joutuu usein kärsimään vapaakauppasopimuksista johtuvista maataloustuotteiden tuonnin seurauksista;

H. ottaa huomioon, että eräillä aloilla, kuten maitotuote- ja oliiviöljyalalla, Yhdysvaltojen päätös pahentaa sisämarkkinoiden jo entisestään haavoittuvaa tilannetta ja että eräillä muilla, jo nyt hyvin toimivilla aloilla, kuten viinialalla, se uhkaa aiheuttaa vakavia häiriöitä markkinoilla yleisesti;

I. ottaa huomioon, että uusien tullien kohteena olevien tuotteiden kuluttajahinnat voivat nousta voimakkaasti; katsoo, että suurin osa tuotteista voidaan korvata muuta alkuperää olevilla tuotteilla;

J. ottaa huomioon, että uusien tullien kohteena oleviin tuotteisiin kohdistuu jo nyt ankaraa kilpailua tuoteväärennösten vuoksi ja että kumulatiivinen vaikutus voisi johtaa Yhdysvaltojen markkinoiden täydelliseen vääristymiseen;

K. katsoo, että EU:n nykyisten sääntöjen mukaan jo hyväksytyt ja Yhdysvaltojen markkinoille suunnatut mainoskampanjat on suunniteltava uudelleen, jotta eurooppalaisten maataloustuotteiden myynninedistämistä voidaan tehostaa ja lisätä Yhdysvaltojen markkinoilla;

L. ottaa huomioon, että tullit vaikuttavat voimakkaasti Italian kaltaisiin maihin, vaikka ne eivät olekaan mukana Airbus-hankkeessa;

1. palauttaa mieliin, että WTO:ta on uudistettava perusteellisesti, sillä sen riitojenratkaisuelin on vaikeassa kriisissä, joka saattaa johtaa sen täydelliseen hajoamiseen joulukuun 2019 puoliväliin mennessä; muistuttaa, että tämä tilanne johtuu osittain Yhdysvaltojen asennoitumisesta järjestöön;

2. pitää valitettavana, että kauppakiistojen kielteiset vaikutukset tuntuvat aivan liian nopeasti yksittäisissä jäsenvaltioissa, myös niissä, jotka eivät ole osallisina kiistassa, huolimatta siitä, että EU:lla on komission aseman kautta yksinomainen toimivalta kauppapolitiikassa;

3. korostaa WTO:n menettelyjen uudistamisen merkitystä ja palauttaa mieliin, että monenvälinen kauppajärjestelmä edellyttää joustavuutta ja että yksittäisillä jäsenvaltioilla voi olla tässä tärkeä rooli;

4. korostaa, että näillä tulleilla on merkittävä kielteinen vaikutus kohteena oleviin jäsenvaltioihin ja tuotteisiin sekä koko maatalousalaan ja koko maatalous- ja elintarvikeketjuun kaikkialla EU:ssa;

5. pitää erittäin valitettavana, että EU ei ollut sitoutunut pyrkimään määrätietoisesti ja ajoissa neuvotteluratkaisuun ennen tullien soveltamista, ja kehottaa komissiota löytämään nopeasti ratkaisun ja liennyttämään osapuolten välisiä kasvavia kauppajännitteitä;

6. pitää erittäin valitettavana, että komissio ei ole onnistunut löytämään oikea-aikaista neuvotteluratkaisua näiden pakotteiden ehkäisemiseksi kaikista Yhdysvalloille tekemistään myönnytyksistä huolimatta ja vaikka puheenjohtaja Juncker vieraili maassa heinäkuussa 2018 ja hyväksyi soijapapujen ja nesteytetyn kaasun tuonnin lisäämisen EU:hun ja korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiön uudelleenjaon yhdysvaltalaisten naudanlihantuottajien hyväksi;

7. kehottaa komissiota pitäytymään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) talousarviossa, ottamaan nopeasti käyttöön tuen aloille, joihin nämä tullit vaikuttavat eniten, ja puuttumaan sisämarkkinahäiriöihin kaikilla sen käytettävissä olevilla YMP:n välineillä ja toimenpiteillä;

8. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki WTO:n Airbus-päätökseen johtaneet olosuhteet korjataan, jotta voidaan luoda parhaat neuvotteluedellytykset tullien poistamiseksi mahdollisimman pian;

9. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti EU:n markkinoita koko elintarvikeketjussa, jotta voidaan havaita pakotteiden soveltamisesta aiheutuvat häiriöt ja elintarvikeketjusta pois siirrettyjen tuotteiden kerrannaisvaikutukset;

10. kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä jäsenvaltioiden tukemiseksi näiden tullien kohteena olevien tuotteiden menekinedistämiskampanjoissa, jotta voidaan vahvistaa niiden asemaa Yhdysvaltojen kaltaisilla kolmansilla markkinoilla ja löytää uusia myyntikanavia;

11. korostaa tarvetta varmistaa kyseisten tuotteiden markkinoille pääsy poistamalla sitkeät tekniset esteet, jotka ovat estäneet toimijoita hyödyntämästä muiden vapaakauppasopimusten tarjoamia vientimahdollisuuksia kaikilta osin;

12. kehottaa komissiota sallimaan joustavammin eri tapoja toteuttaa tällaisia myynninedistämiskampanjoita, jotta toimijat voivat reagoida ja keskittää toimintansa uudelleen vaihtoehtoisille markkinoille suunnittelemalla uudelleen toimet, jotka on jo hyväksytty Yhdysvaltojen markkinoille;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö