Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0208/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0208/2019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Gilles Lebreton, Mara Bizzotto
ID frakcijos vardu

Procedūra : 2019/2895(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0208/2019
Pateikti tekstai :
B9-0208/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

B9‑0208/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti

(2019/2895(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į sprendimą, kurį 2019 m. spalio 2 d. priėmė Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) arbitras, spręsdamas ginčą dėl subsidijų bendrovei „Airbus“ (DS316), kuriuo leidžiamos JAV atsakomosios priemonės ES eksportui, kurio vertė – 7,5 mlrd. JAV dolerių (6,8 mlrd. EUR),

 atsižvelgdamas į oficialų PPO ginčų sprendimo institucijos sprendimą, priimtą spalio 14 d., kuriuo tos sankcijos leidžiamos,

 atsižvelgdamas į JAV sprendimą nuo 2019 m. spalio 18 d. kai kuriems žemės ūkio produktams nustatyti naują 25 proc. advaliorinį muitą, o ne žemės ūkio produktams – 10 proc. advaliorinį muitą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi JAV yra pagrindinė ES 28 valstybių žemės ūkio produktų eksporto kryptis ir 2018 m. eksportas į JAV sudarė 22,3 mlrd. EUR; kadangi šis eksportas padeda palaikyti teigiamą prekybos žemės ūkio maisto produktais balansą su JAV;

B. kadangi Prancūzija, Italija, Ispanija, Vokietija, Airija ir Jungtinė Karalystė yra pagrindinės šalys, kurioms taikomas JAV sprendimas, nes jų eksportas sudaro didžiąją dalį viso eksporto, kuriam taikomi nauji muitai; kadangi taip pat nukentės kitų ES valstybių narių žemės ūkio maisto produktų sektoriai;

C. kadangi pagrindiniai žemės ūkio produktai, kuriems daro poveikį PPO sprendimas, bus pavyzdiniai ES produktai, kurių pridėtinė vertė labai didelė (vynas, pieno produktai, pvz., sūriai ir sviestas, alyvuogių aliejus ir škotiškas viskis), kuriems turės įtakos visos JAV atsakomosios prekybos priemonės;

D. kadangi daug šių produktų yra saugomi pagal ES kokybės sistemas ir yra esminė Europos žemės ūkio maisto produktų eksporto dalis;

E. kadangi kiti žemės ūkio maisto produktai, pvz., kiauliena, kava, saldūs sausainiai ir vaisių sultys, nors ir mažesniu mastu, taip pat yra paveikti;

F. kadangi ūkininkai ir žemės ūkio maisto produktų grandinės dalyviai vėl tampa konflikto, nesusijusio su žemės ūkio prekyba, aukomis;

G. kadangi JAV sankcijos dar labiau pažeis ES vidaus rinkos ir ypač žemės ūkio sektoriaus stabilumą, o pastarasis ir taip susiduria su sunkumais dėl sankcijų Rusijai, be to dažnai patiria su žemės ūkio produktų importu susijusias pasekmėmis, kurios kyla dėl laisvosios prekybos susitarimų;

H. kadangi dėl kai kurių sektorių, pvz., pieno ir alyvuogių aliejaus, JAV sprendimas dar labiau pakenks jau ir taip nestabiliai vidaus rinkos padėčiai, o kitiems sektoriams, kurie jau atsigavo, pvz., vyno sektoriui, dėl to gali kilti didelių trikdžių rinkoje apskritai;

I. kadangi produktai, kuriems taikomi nauji muitai, gali gerokai pabrangti vartotojo lygmeniu; kadangi dauguma šių produktų gali būti pakeisti kitos kilmės pakaitalais;

J. kadangi produktai, kuriems taikomi nauji muitai, jau susiduria su nuožmia konkurencija dėl klastojimo, o bendras poveikis gali visiškai iškreipti JAV rinką;

K. kadangi, remiantis dabartinėmis ES taisyklėmis, reklamos kampanijos, kurios jau buvo patvirtintos ir skirtos JAV rinkai, turi būti iš naujo planuojamos siekiant sustiprinti ir padidinti Europos žemės ūkio produktų pardavimo reklamos poveikį JAV rinkoje;

L. kadangi šalys, pavyzdžiui, Italija, mano, kad jų produktai, nepaisant to, kad jie nedalyvauja „Airbus“ projekte, smarkiai nukentėjo nuo muitų;

1. primena, kad PPO reikia vykdyti esminę reformą, kadangi jos ginčų sprendimo organas susiduria su didele krize, dėl kurios iki 2019 m. gruodžio mėn. vidurio organizacija gali patirti visišką žlugimą; primena, kad tokia padėtis susidarė iš dalies dėl JAV pozicijos organizacijos atžvilgiu;

2. apgailestauja, kad, nepaisant ES išimtinės kompetencijos prekybos politikos srityje dėl Komisijos atliekamo vaidmens, neigiamas prekybos ginčų poveikis pernelyg greitai juntamas visose valstybėse narėse, net ir tose, kurios nesusijusios su ginčo priežastimis;

3. pabrėžia PPO procedūrų reformos svarbą, primindamas, kad daugiašalės prekybos sistemai reikia lankstumo elementų ir kad atskiros valstybės narės gali atlikti svarbų vaidmenį šioje srityje;

4. pabrėžia, kad šie muitai turės ne tik didelį neigiamą poveikį tam tikroms valstybėms narėms ir numatytiems produktams, bet ir visam žemės ūkio sektoriui bei žemės ūkio maisto produktų grandinei visoje ES;

5. labai apgailestauja dėl nepakankamo ES dalyvavimo ryžtingai siekiant laiku rasti sprendimą ir dėl jo iš anksto derėtis dėl muitų taikymo, ir ragina Komisiją rasti greitą sprendimą ir sumažinti kylančią prekybos įtampą tarp dviejų šalių;

6. labai apgailestauja dėl to, kad nepaisant visų nuolaidų JAV, ypač kai Pirmininkas J.-C. Junckeris apsilankė šalyje 2018 m. liepos mėn., ir sutiko, kad būtų padidintas ES importuojamas sojos pupelių ir suskystintų dujų kiekis, o JAV jautienos gamintojams būtų suteiktos aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos, Komisija nesugebėjo laiku rasti derybinio sprendimo, kaip užkirsti kelią šioms sankcijoms;

7. primygtinai ragina Komisiją išlaikyti bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) biudžetą, mobilizuoti skubią paramą sektoriams, kurie labiausiai nukentėjo nuo šių muitų tarifų, ir panaudoti visas turimas BŽŪP priemones ir instrumentus, kad būtų pašalinti vidaus rinkos trikdžiai;

8. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į visas sąlygas, dėl kurių buvo priimtas PPO sprendimas dėl bendrovės „Airbus“, siekiant sudaryti geriausias derybų sąlygas kuo greičiau panaikinti tarifus;

9. ragina Komisiją atidžiai stebėti ES rinką visais maisto tiekimo grandinės etapais, kad būtų galima nustatyti bet kokius nukrypimus dėl šių sankcijų taikymo ir grandininį poveikį dėl produktų, išimtų iš maisto tiekimo grandinės;

10. ragina visas ES institucijas pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad padėtų valstybėms narėms vykdyti produktų, kuriems taikomi šie muitai, reklamines kampanijas, siekiant sustiprinti jų padėtį tokiose trečiosiose rinkose, kaip JAV, ir rasti naujų realizavimo rinkų;

11. pabrėžia, kad būtina užtikrinti produktų, kuriems taikomi JAV muitai, patekimą į rinką panaikinant nuolatines technines kliūtis, dėl kurių operatoriai negalėjo visapusiškai pasinaudoti eksporto galimybėmis pagal kitus laisvosios prekybos susitarimus;

12. ragina Komisiją suteikti daugiau lankstumo rengiant atitinkamas reklamines kampanijas, kad operatoriai galėtų reaguoti ir atsigręžti į alternatyvias rinkas perplanuodami veiklą, kuri jau buvo patvirtinta JAV rinkai;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 26 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika