Projekt rezolucji - B9-0208/2019Projekt rezolucji
B9-0208/2019

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Gilles Lebreton, Mara Bizzotto
w imieniu grupy ID

Procedura : 2019/2895(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0208/2019
Teksty złożone :
B9-0208/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

B9‑0208/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo

(2019/2895(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając decyzję podjętą przez organ arbitrażowy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie sporu dotyczącego dotacji dla koncernu Airbus (DS316) w dniu 2 października 2019 r., zezwalającą na podjęcie przez USA środków zaradczych w odniesieniu do eksportu z UE o wartości 7.5 mld USD (6,8 mld EUR),

 uwzględniając formalną decyzję podjętą 14 października przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO, w której zaaprobowano te sankcje,

 uwzględniając decyzję Stanów Zjednoczonych o wprowadzeniu nowej taryfy celnej w wysokości 25 % ad valorem na niektóre produkty rolne i 10 % ad valorem na produkty nierolne, ze skutkiem od 18 października 2019 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Stany Zjednoczone są głównym odbiorcą eksportu produktów rolnych z UE-28, którego wartość wyniosła w 2018 r. 22,3 mld EUR; mając na uwadze, że eksport ten przyczynia się do osiągnięcia dodatniego salda w handlu produktami rolno-spożywczymi z USA;

B. mając na uwadze, że decyzja Stanów Zjednoczonych odbije się przede wszystkim na Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Irlandii i Zjednoczonym Królestwie, ponieważ to z tych krajów pochodzi znakomita większość wszystkich eksportowanych towarów podlegających nowym taryfom celnym; mając na uwadze, że negatywne skutki odczują również sektory rolno-spożywcze innych państw członkowskich;

C. mając na uwadze, że główne produkty rolne, na które ma wpływ decyzja WTO i które objęte zostaną wszystkimi amerykańskimi środkami zaradczymi w dziedzinie handlu, to emblematyczne produkty unijne o bardzo wysokiej wartości dodanej (wino, produkty mleczne, takie jak sery i masło, oliwa z oliwek oraz szkocka whisky);

D. mając na uwadze, że wiele z tych produktów jest chronionych w ramach unijnych systemów jakości i stanowi kluczowy element europejskiego eksportu produktów rolno-spożywczych;

E. mając na uwadze, że sankcje, choć w mniejszym stopniu, ukierunkowane są też na inne produkty rolno-spożywcze, takie jak wieprzowina, kawa, ciastka i soki owocowe;

F. mając na uwadze, że rolnicy i podmioty w łańcuchu rolno-spożywczym kolejny raz padają ofiarą pozarolniczego konfliktu handlowego;

G. mając na uwadze, że sankcje USA jeszcze bardziej zdestabilizują rynek wewnętrzny UE, a w szczególności sektor rolny, który już teraz odczuwa konsekwencje rosyjskiego embarga i często musi stawiać czoła konsekwencjom przywozu produktów rolnych będącego wynikiem umów o wolnym handlu;

H. mając na uwadze, że w niektórych sektorach, np. produktów mlecznych i oliwy z oliwek, decyzja Stanów Zjednoczonych będzie dodatkowym zagrożeniem dla już i tak niestabilnej sytuacji na rynku wewnętrznym, a w innych, dobrze funkcjonujących sektorach, takich jak sektor winiarski, istnieje ryzyko poważnych zakłóceń na całym rynku;

I. mając na uwadze, że objęcie pewnych produktów nowymi taryfami celnymi może wiązać się ze znacznym wzrostem cen dla konsumentów; mając na uwadze, że większość tych produktów można zastąpić alternatywnymi produktami pochodzącymi z innych źródeł;

J. mając na uwadze, że produkty objęte nowymi taryfami celnymi już narażone są na ostrą konkurencję związaną z podrabianiem produktów, a łączny skutek może prowadzić do zakłóceń na całym rynku amerykańskim;

K. mając na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami UE należy ponownie zaplanować kampanie reklamowe, które zostały już zatwierdzone i są ukierunkowane na rynek amerykański, w celu wzmocnienia i zwiększenia promocji europejskich produktów rolnych na tym rynku;

L. mając na uwadze, że kraje takie jak Włochy uważają, że ich produkty poważnie ucierpiały w wyniku wprowadzenia taryf celnych, mimo że kraje te nie biorą udziału w projekcie Airbus;

1. przypomina, że WTO potrzebuje głębokiej reformy, a jej Organ Rozstrzygania Sporów stoi w obliczu poważnego kryzysu, który może doprowadzić do jego pełnego załamania do połowy grudnia 2019 r.; przypomina, że sytuacja ta wynika częściowo ze stanowiska Stanów Zjednoczonych wobec organizacji;

2. ubolewa nad faktem, że negatywne skutki sporów handlowych są odczuwalne zbyt wcześnie przez poszczególne państwa członkowskie, nawet te, które nie są zaangażowane w przyczyny sporu, pomimo wyłącznej kompetencji UE (rola Komisji) w dziedzinie polityki handlowej;

3. podkreśla znaczenie reformy procedur WTO, przypominając, że wielostronny system handlowy wymaga elementów elastyczności oraz że poszczególne państwa członkowskie mogą odegrać ważną rolę w tym względzie;

4. podkreśla, że taryfy te nie tylko wywrą znaczny negatywny wpływ na objęte nimi produkty i ww. państwa członkowskie, lecz także na cały sektor rolnictwa i łańcuch rolno-spożywczy w UE;

5. wyraża głębokie ubolewanie, że UE nie dąży zdecydowanie do wynegocjowania rozwiązania w odpowiednim czasie przed zastosowaniem taryf celnych i wzywa Komisję do znalezienia szybkiego rozwiązania i złagodzenia rosnących napięć w handlu między obiema stronami;

6. głęboko ubolewa nad faktem, że pomimo wszystkich ustępstw wobec USA, zwłaszcza gdy przewodniczący Jean-Claude Juncker odwiedził ten kraj w lipcu 2018 r. i zaakceptował wzrost przywozu nasion soi i gazu skroplonego do UE oraz ponowny podział na rzecz producentów z USA kontyngentu taryfowego na wołowinę wysokiej jakości, Komisja nie zdołała na czas wynegocjować rozwiązania, aby zapobiec tym sankcjom;

7. wzywa Komisję do utrzymania budżetu wspólnej polityki rolnej (WPR), do uruchomienia doraźnego wsparcia dla sektorów najbardziej dotkniętych tymi taryfami celnymi oraz do wykorzystania wszystkich instrumentów i środków WPR, jakimi dysponuje Komisja, w celu zaradzenia zakłóceniom na rynku wewnętrznym;

8. wzywa Komisję do zagwarantowania, że wszystkie warunki, które doprowadziły do wydania przez WTO decyzji w sprawie Airbusa, zostaną spełnione, aby stworzyć jak najlepsze warunki negocjacyjne i doprowadzić do jak najszybszego zniesienia taryf celnych;

9. wzywa Komisję do ścisłego monitorowania rynku UE, w całym łańcuchu dostaw żywności, aby zidentyfikować wszelkie zakłócenia spowodowane stosowaniem tych sankcji oraz efekt domina wywołany przez produkty, które wypadły z łańcucha dostaw żywności;

10. apeluje do wszystkich instytucji UE o wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów do wspierania państw członkowskich w ich kampaniach promocyjnych dotyczących produktów objętych tymi taryfami celnymi, w celu wzmocnienia ich pozycji na rynkach państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone, i znalezienia nowych rynków zbytu;

11. podkreśla potrzebę zapewnienia dostępu do rynku produktów objętych taryfami celnymi dzięki usunięciu utrzymujących się przeszkód technicznych, które uniemożliwiają podmiotom czerpanie pełnych korzyści z możliwości eksportowych wynikających z umów o wolnym handlu;

12. wzywa Komisję do umożliwienia większej elastyczności w sposobie prowadzenia takich kampanii promocyjnych, aby podmioty mogły reagować na alternatywne rynki i ponownie się na nie ukierunkować dzięki przeprogramowaniu działań, które już zatwierdzono dla rynku amerykańskiego;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności