Förslag till resolution - B9-0208/2019Förslag till resolution
B9-0208/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Gilles Lebreton, Mara Bizzotto
för ID-gruppen

Förfarande : 2019/2895(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0208/2019
Ingivna texter :
B9-0208/2019
Debatter :
Antagna texter :

B9‑0208/2019

Europaparlamentets resolution om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

(2019/2895(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av det beslut som skiljedomaren från Världshandelsorganisationen (WTO) fattade i tvisten om subventioner till Airbus (DS316) den 2 oktober 2019 om att godkänna motåtgärder från Förenta staternas sida mot EU:s export till ett värde av cirka 7,5 miljarder US-dollar (6,8 miljarder euro),

 med beaktande av det formella beslut som fattades av WTO:s tvistlösningsorgan den 14 oktober som gav klartecken för dessa sanktioner,

 med beaktande av Förenta staternas beslut att införa en ny värdetull på 25 procent på vissa jordbruksprodukter och en värdetull på 10 procent på icke-jordbruksprodukter från och med den 18 oktober 2019,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den främsta destinationen för jordbruksexporten från EU-28 är Förenta staterna, då denna export uppgick till 22,3 miljarder euro 2018. Denna export bidrar till en positiv balans i handeln med jordbruksprodukter med Förenta staterna.

B. Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Irland och Förenade kungariket är de länder som främst drabbas av Förenta staternas beslut, eftersom de står för den stora merparten av den sammanlagda export som omfattas av de nya tullarna. Även andra medlemsstaters jordbruksbaserade livsmedelssektorer kommer att påverkas negativt.

C. De jordbruksprodukter som främst kommer att påverkas av WTO:s beslut är emblematiska EU-produkter med ett mycket högt mervärde (vin, mejeriprodukter såsom ost och smör, olivolja och skotsk whisky), som kommer att påverkas av samtliga handelspolitiska motåtgärder från Förenta staterna.

D. Många av dessa produkter skyddas av EU:s kvalitetsordningar och utgör en viktig del av den europeiska exporten av jordbruksbaserade livsmedel.

E. Andra jordbruksbaserade livsmedelsprodukter, t.ex. fläskkött, kaffe, söta kex och fruktjuicer, drabbas också, om än i mindre omfattning.

F. Jordbrukare och aktörer inom den jordbruksbaserade livsmedelskedjan har återigen fallit offer för en handelskonflikt som inte är knuten till jordbruket.

G. Förenta staternas sanktioner kommer att leda till ökad instabilitet på EU:s inre marknad, särskilt i jordbrukssektorn, som redan måste handskas med störningarna på grund av det ryska importförbudet och som ofta tvingas hantera konsekvenserna av import av jordbruksprodukter till följd av frihandelsavtal.

H. För vissa sektorer, såsom mejeri- och olivoljesektorn, kommer Förenta staternas beslut att ytterligare äventyra den redan sköra situationen på den inre marknaden, medan det för andra, välfungerande sektorer, såsom vinsektorn, riskerar att ge upphov till allvarliga störningar på marknaden överlag.

I. Priserna på de produkter som omfattas av de nya tullarna kan komma att öka kraftigt på konsumentnivå. De flesta av produkterna kan ersättas med alternativ med andra ursprung.

J. De produkter som omfattas av de nya tullarna utsätts redan för hård konkurrens från förfalskade produkter, och den samlade effekten kan leda till en fullständig snedvridning av den amerikanska marknaden.

K. Enligt gällande EU-regler måste marknadsföringskampanjer som redan godkänts och som inriktar sig på den amerikanska marknaden planeras om för att förbättra och öka marknadsföringen av europeiska jordbruksprodukter på den amerikanska marknaden.

L. Även produkter från länder som inte varit inblandade i Airbus-projektet, till exempel Italien, drabbas hårt av tullarna.

1. Europaparlamentet påminner om att WTO har behov av en omfattande reform, då dess tvistlösningsorgan står inför en betydande kris som kan leda till ett fullständigt sammanbrott i mitten av december 2019. Parlamentet påminner om att denna situation delvis beror på Förenta staternas hållning till organisationen.

2. Europaparlamentet beklagar att de negativa konsekvenserna av handelstvister direkt påverkar enskilda medlemsstater, även de som inte är inblandade i orsaken bakom tvisten, trots att EU genom kommissionen har exklusiv befogenhet på handelspolitiksområdet.

3. Europaparlamentet betonar vikten av att reformera WTO:s förfaranden och påminner om att det multilaterala handelssystemet måste ge utrymme för viss flexibilitet, och att enskilda medlemsstater kan spela en viktig roll i detta avseende.

4. Europaparlamentet betonar att dessa tullar inte bara kommer att ha betydande negativ inverkan på de berörda medlemsstaterna och produkterna, utan också på jordbrukssektorn som helhet och på den jordbruksbaserade livsmedelskedjan i hela EU.

5. Europaparlamentet beklagar djupt att EU inte engagerade sig för att beslutsamt söka en snabb förhandlingslösning innan tullarna tillämpades, och uppmanar eftertryckligen kommissionen att finna en snabb lösning och en nedtrappning av de allt mer spända handelsförbindelserna mellan de båda parterna.

6. Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen inte lyckades nå fram till en snabb förhandlingslösning för att förebygga dessa sanktioner, trots kommissionens alla eftergifter till Förenta staterna, inte minst när Jean-Claude Juncker besökte landet i juli 2018 och accepterade en ökad import till EU av sojabönor och kondenserad gas samt en omfördelning av tullkvoten för nötkött av hög kvalitet till förmån för amerikanska nötköttsproducenter.

7. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att upprätthålla budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken, att snabbt tillhandahålla stöd till de sektorer som drabbats värst av tullarna och att använda alla instrument och åtgärder till dess förfogande inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att hantera störningarna på den inre marknaden.

8. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att se till att avhjälpa alla de omständigheter som föranledde WTO:s dom i Airbus-frågan, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för förhandlingar om att avskaffa tullarna så snart som möjligt.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka EU:s marknad längs hela livsmedelskedjan för att upptäcka eventuella störningar som uppstår till följd av tillämpningen av dessa sanktioner och dominoeffekten från de produkter som har trängts undan från livsmedelskedjan.

10. Europaparlamentet ber samtliga EU-institutioner att använda alla instrument som står till deras förfogande för att stödja medlemsstaterna i deras marknadsföringskampanjer för de produkter som omfattas av tullarna, i syfte att stärka deras ställning på tredjeländers marknader, till exempel den amerikanska marknaden, och hitta nya avsättningsmöjligheter.

11. Europaparlamentet betonar behovet av att säkra marknadstillträde för de berörda produkterna genom att undanröja kvarstående tekniska barriärer som hindrar aktörer från att dra full nytta av exportmöjligheterna i andra frihandelsavtal.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillåta större flexibilitet när det gäller genomförandet av sådana marknadsföringskampanjer, för att aktörerna ska kunna reagera och inrikta sig på alternativa marknader genom att omplanera den verksamhet som redan godkänts för den amerikanska marknaden.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

Senaste uppdatering: 27 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy