Предложение за резолюция - B9-0209/2019Предложение за резолюция
B9-0209/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Паскал Канфен, Нилс Турвалдс
от името на групата Renew

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0209/2019

Процедура : 2019/2930(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0209/2019
Внесени текстове :
B9-0209/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B9‑0209/2019

Резолюция на Европейския парламент относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда

(2019/2930(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) относно глобалното затопляне с 1,5°C, неговия пети доклад за оценка (AR5) и неговия обобщаващ доклад по тези въпроси, както и специалния му доклад относно изменението на климата и земята и специалния му доклад относно океаните и криосферата в един променящ се климат,

 като взе предвид сериозната заплаха от загуба на биологично разнообразие, изложена в обобщението, съставено за определящите политиките лица, на доклада от 29 май 2019 г. за глобалната оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, изготвен от междуправителствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги,

 като взе предвид решението на президента на САЩ от 4 ноември 2019 г. за оттегляне от Парижкото споразумение,

 като взе предвид 25-ата конференция на страните (COP 25) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), която предстои да се проведе в Мадрид, Испания, от 2 до 13 декември 2019 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

1. обявява извънредно положение по отношение на климата и околната среда в Европа и в световен мащаб и призовава Комисията и държавите членки да предприемат съответни действия, а така също сам поема ангажимент да предприеме действия;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност