Návrh usnesení - B9-0209/2019Návrh usnesení
B9-0209/2019

NÁVRH USNESENÍ o klimatické a environmentální krizi

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Pascal Canfin, Nils Torvalds
za skupinu Renew

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0209/2019

Postup : 2019/2930(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0209/2019
Předložené texty :
B9-0209/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

B9-0209/2019

Usnesení Evropského parlamentu o klimatické a environmentální krizi

(2019/2930(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) s názvem „Globální oteplení o 1,5 °C“, pátou hodnotící zprávu IPCC (AR5) a její souhrnnou zprávu, zvláštní zprávu IPCC o změně klimatu a půdě a zvláštní zprávu IPCC o oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu,

 s ohledem na obrovské riziko ztráty biologické rozmanitosti popsané ve shrnutí  globální hodnotící zprávy o biodiverzitě a ekosystémových službách, vydané Mezivládní vědecko-politickou platformou pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) dne 29. května 2019, které bylo vypracováno pro tvůrce politik,

 s ohledem na rozhodnutí prezidenta USA ze dne 4. listopadu 2019 odstoupit od Pařížské dohody,

 s ohledem na 25. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se má konat ve španělském Madridu ve dnech 2. až 13. prosince 2019,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

1. prohlašuje, že v Evropě i na celém světě nastala environmentální a klimatická krizová situace, a vyzývá Komisi a členské státy, aby se oficiálně zavázaly k přijetí náležitých opatření;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

 

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí