Πρόταση ψηφίσματος - B9-0209/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0209/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Pascal Canfin, Nils Torvalds
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0209/2019

Διαδικασία : 2019/2930(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0209/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0209/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0209/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

(2019/2930(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», την 5η έκθεση αξιολόγησής της (AR5) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, την ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη γη, καθώς και την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

 έχοντας υπόψη την τεράστια απειλή της απώλειας της βιοποικιλότητας που περιγράφεται στην προοριζόμενη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περίληψη της έκθεσης συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, της 29ης Μαΐου 2019,

 έχοντας υπόψη την απόφαση, της 4ης Νοεμβρίου 2019, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρει τη χώρα του από τη Συμφωνία του Παρισιού,

 έχοντας υπόψη την 25η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας από τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1. κηρύσσει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεσμεύεται το ίδιο να αναλάβει τη δέουσα δράση ενώ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου