Resolutsiooni ettepanek - B9-0209/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0209/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Pascal Canfin, Nils Torvalds
fraktsiooni Renew nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0209/2019

Menetlus : 2019/2930(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0209/2019
Esitatud tekstid :
B9-0209/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0209/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta

(2019/2930(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) eriaruannet üleilmse soojenemise kohta 1,5 °C, viiendat hindamisaruannet (AR5) ja selle kokkuvõtvat aruannet, eriaruannet kliimamuutuste ja maa kohta ning eriaruannet ookeani ja krüosfääri kohta muutuvas kliimas,

 võttes arvesse valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 29. mail 2019. aastal avaldatud bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste ülemaailmse hindamise aruande poliitikakujundajatele mõeldud kokkuvõttes kirjeldatud ülisuurt ohtu, et elurikkus kaob,

 võttes arvesse Ameerika Ühendriikide presidendi 4. novembri 2019. aasta otsust Pariisi kokkuleppest taganeda,

 võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärku, mis toimub 2.–13. detsembril 2019 Hispaanias Madridis,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

1. kuulutab Euroopas ja kogu maailmas välja kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra, kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma asjakohaseid meetmeid ning kohustub ka ise seda tegema;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika