Rezolūcijas priekšlikums - B9-0209/2019Rezolūcijas priekšlikums
B9-0209/2019

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Pascal Canfin, Nils Torvalds
grupas "Renew" vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0209/2019

Procedūra : 2019/2930(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0209/2019
Iesniegtie teksti :
B9-0209/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9-0209/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā

(2019/2930(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) īpašo ziņojumu “Globālā sasilšana 1,5 °C robežās”, tās piekto novērtējuma ziņojumu (AR5) un kopsavilkuma ziņojumu, īpašo ziņojumu par klimata pārmaiņām un zemi un īpašo ziņojumu par okeānu un kriosfēru mainīgā klimatā,

 ņemot vērā milzīgos bioloģiskās daudzveidības zuduma draudus, kas minēti politikas veidotājiem domātajā kopsavilkumā 2019. gada 29. maija globālajā novērtējuma ziņojumā, ko sagatavojusi Starpvaldību zinātnes un politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā,

 ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu prezidenta 2019. gada 4. novembra lēmumu izstāties no Parīzes nolīguma,

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 25. konferenci, ko paredzēts rīkot Madridē (Spānijā) 2019. gada 2.–13. decembrī,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

1. pasludina ārkārtas situāciju vides un klimata jomā Eiropā un pasaulē un aicina Komisiju un dalībvalstis, kā arī apņemas pats, nekavējoties attiecīgi rīkoties;

2. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika