Projekt rezolucji - B9-0209/2019Projekt rezolucji
B9-0209/2019

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Pascal Canfin, Nils Torvalds
w imieniu grupy Renew

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0209/2019

Procedura : 2019/2930(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0209/2019
Teksty złożone :
B9-0209/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

B9‑0209/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej

(2019/2930(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając sprawozdanie specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) zatytułowane „Globalne ocieplenie o 1,5 °C”, jego 5. sprawozdanie oceniające oraz sprawozdanie podsumowujące, a także sprawozdanie specjalne dotyczące zmiany klimatu i gruntów oraz sprawozdanie specjalne dotyczące oceanów i kriosfery w zmieniającym się klimacie,

 uwzględniając ogromne zagrożenie utraty różnorodności biologicznej opisane w opracowanym dla decydentów politycznych podsumowaniu zawartym w sprawozdaniu z oceny globalnej w sprawie różnorodności biologicznej i funkcjonowania ekosystemów opublikowanym 29 maja 2019 r. przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów,

 uwzględniając decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych z dnia 4 listopada 2019 r. o wycofaniu się z porozumienia paryskiego,

 uwzględniając 25. Konferencję Stron Ramowej Konwencji ONZ w Sprawie Zmian Klimatu w Madrycie w dniach 2-13 grudnia 2019 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

1. ogłasza środowiskowy i klimatyczny stan wyjątkowy w Europie i na świecie, wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich działań w związku z tą sytuacją oraz zobowiązuje się do tego samego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności