Návrh uznesenia - B9-0209/2019Návrh uznesenia
B9-0209/2019

    NÁVRH UZNESENIA o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia

    25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

    predložený na základe vyhlásenia Komisie
    v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

    Pascal Canfin, Nils Torvalds
    v mene skupiny Renew

    Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0209/2019

    Postup : 2019/2930(RSP)
    Postup v rámci schôdze
    Postup dokumentu :  
    B9-0209/2019
    Predkladané texty :
    B9-0209/2019
    Rozpravy :
    Prijaté texty :

    B9‑0209/2019

    Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia

    (2019/2930(RSP))

    Európsky parlament,

     so zreteľom na osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) o globálnom otepľovaní o 1,5 °C, jeho piatu hodnotiacu správu (AR5) a súhrnnú správu, jeho osobitnú správu o zmene klímy a pôde a na jeho osobitnú správu o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme,

     so zreteľom na veľmi vysoké riziko straty biodiverzity popísané v zhrnutí celosvetovej hodnotiacej správy o biodiverzite a ekosystémových službách z 29. mája 2019, ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), určené pre tvorcov politík,

     so zreteľom na rozhodnutie prezidenta Spojených štátov amerických zo 4. novembra 2019 o odstúpení od Parížskej dohody,

     so zreteľom na 25. konferenciu strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ktorá sa má konať od 2. do 13. decembra 2019 v španielskom Madride,

     so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

    1. vyhlasuje, že v oblasti zmeny klímy a životného prostredia v Európe a vo svete panuje núdzový stav a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali príslušné opatrenia;

    2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

     

    Posledná úprava: 27. novembra 2019
    Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia