Förslag till resolution - B9-0209/2019Förslag till resolution
B9-0209/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om klimat- och miljönödläget

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Pascal Canfin, Nils Torvalds
för Renew-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0209/2019

Förfarande : 2019/2930(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0209/2019
Ingivna texter :
B9-0209/2019
Debatter :
Antagna texter :

B9‑0209/2019

Europaparlamentets resolution om klimat- och miljönödläget

(2019/2930(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av den särskilda rapporten från Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om global uppvärmning på 1,5 °C, dess femte utvärderingsrapport (AR5) och dess sammanfattande rapport om detta samt dess särskilda rapport om klimatförändringarna och marken (Climate Change and Land) och dess särskilda rapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat (Ocean and Cryosphere in a Changing Climate),

 med beaktande av det överväldigande hot om förlust av biologisk mångfald som beskrivs i sammanfattningen för beslutsfattare i den globala bedömningsrapporten om biologisk mångfald och ekosystemtjänster av den 29 maj 2019 från den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster,

 med beaktande av beslutet från Förenta staternas president av den 4 november 2019 om att dra sig ur Parisavtalet,

 med beaktande av den 25:e partskonferensen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som ska hållas i Madrid, Spanien, den 2‑13 december 2019,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen,

1. Europaparlamentet utlyser ett miljö- och klimatnödläge i Europa och globalt och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna – samt utfäster sig självt – att vidta omedelbara följdriktiga åtgärder.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 27 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy