Предложение за резолюция - B9-0211/2019Предложение за резолюция
B9-0211/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Бас Ейкхаут, Михаел Блос, Мари Тусен, Карима Дели, Дамиен Карем, Яник Жадо, Мишел Ривази, Каролин Роз, Пер Холмгрен, Мунир Сатури, Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2019/2930(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0211/2019
Внесени текстове :
B9-0211/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B9‑0211/2019

Резолюция на Европейския парламент относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда

(2019/2930(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото към нея,

 като взе предвид споразумението, прието на 21-вата конференция на страните по РКOОНИК (COP21) в Париж на 12 декември 2015 г. (Парижкото споразумение),

 като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие на ООН (КБР),

 като взе предвид най-актуалните и най-обширни научни доказателства за вредните последици от изменението на климата, изложени подробно в специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC), озаглавен „Глобалното затопляне с 1,5°C“, неговия пети доклад за оценка (AR5) и обобщаващия доклад по тези въпроси, както и специалния доклад на IPCC относно изменението на климата и земята и специалния доклад на IPCC относно океаните и криосферата в един променящ се климат,

 като взе предвид сериозната заплаха от загуба на биологично разнообразие, изложена в доклада за глобалната оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги на междуправителствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги от 6 май 2019 г.,

 като взе предвид 25-ата конференция на страните (COP 25) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), която предстои да се проведе в Мадрид, Испания, от 2 до 13 декември 2019 г.,

 като взе предвид 26-ата конференция на страните по РКООНИК, която предстои да се проведе през декември 2020 г. и на която всички страни по РКООНИК ще трябва да увеличат своя национално определен принос в съответствие с целите на Парижкото споразумение,

 като взе предвид 15-ото заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP15), което предстои да се проведе в Кунмин, Китай, през октомври 2020 г., на което страните по Конвенцията трябва да вземат решение относно глобалната рамка за предотвратяване на загубата на биологично разнообразие след 2020 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

1. обявява извънредно положение по отношение на климата и околната среда и призовава Комисията и държавите членки да предприемат незабавно съответни действия, а така също сам поема ангажимент да предприеме незабавни действия;

2. счита, че предприемането на незабавни и амбициозни действия през следващите пет години е от решаващо значение за ограничаване на глобалното затопляне до под 1,5°C и за предотвратяване на масовото изчезване на видове;

3. настоятелно призовава новата Комисия да извърши пълна оценка на въздействието върху климата и околната среда на всички законодателни и бюджетни предложения и да гарантира, че всички те са напълно приведени в съответствие с целта за ограничаване на глобалното затопляне до под 1,5°C и постигане на неутралност по отношение на климата в Европейския съюз възможно най-скоро, най-късно до 2040 г., както и че не допринасят за загубата на биологично разнообразие;

4. призовава новата Комисия да представи амбициозно предложение за европейско законодателство в областта на климата, което да включва задължителната цел за намаляване на вътрешните емисии на парникови газове в Съюза с поне 65% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.;

5. настоятелно призовава новата Комисия да обърне внимание на непоследователността на настоящите политики на Съюза на фона на извънредното положение по отношение на климата и околната среда, по-специално чрез извършването на радикална реформа на своите инвестиционни политики в областта на селското стопанство, търговията, транспорта, енергетиката и инфраструктурата;

6. поема ангажимента да следи за това нито едно евро от следващата многогодишна финансова рамка (МФР) да не бъде използвано за финансиране на дейности или проекти, които противоречат на целите на Парижкото споразумение или които допринасят за загубата на биологично разнообразие;

7. поема ангажимента да дава съгласието си за сключване на търговски споразумения с трети държави само ако те са подписали Парижкото споразумение и са приели задължителни и приложими мерки за постигане на посочените в него цели;

8. изисква мерките в областта на климата да бъдат съпътствани от ефикасни социални мерки за осигуряване на справедлив и равноправен преход, по-специално чрез данъчна справедливост и екологично прехвърляне на данъчната тежест;

9. признава, че исторически погледнато, дружествата в областта на изкопаемите горива носят отговорност за значителна част от емисиите на парникови газове в световен мащаб, и поради това настоятелно призовава Комисията да изготви проект на задължителна рамка за тези дружества и частния сектор в по-широк смисъл, за да се гарантира спазването на Парижкото споразумение и на глобалните цели в областта на биологичното разнообразие;

10. счита, че от съществено значение е гражданите и най-вече по-младите поколения да се включат в определянето на политиките в тази област, така че да могат да защитават интересите си, когато става въпрос за тяхното бъдеще; призовава бъдещия член на Комисията, отговарящ за Европейския зелен курс, да свика в началото на 2020 г. гражданска асамблея, така че в този процес да се включи цялото население и особено младежта;

11. призовава публичните органи на държавите членки на национално, регионално и местно равнище да предприемат конкретни действия за постигане на неутралност по отношение на климата и за спиране на вредните за околната среда субсидии, както и да се ангажират да следят отблизо изпълнението на тези планове;

12. признава институционалната отговорност на Парламента за намаляване на въглеродния му отпечатък и предлага от 2020 г. да се приемат мерки за намаляване на емисиите, включително чрез приемане на политика за единно седалище и замяна на автомобилния парк на Парламента с превозни средства с нулеви емисии;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.

 

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност