Postup : 2019/2930(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0211/2019

Předložené texty :

B9-0211/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0211/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o klimatické a environmentální krizi</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0211/2019

Usnesení Evropského parlamentu o klimatické a environmentální krizi

(2019/2930(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a na Kjótský protokol k této úmluvě,

 s ohledem na dohodu přijatou dne 12. prosince 2015 na 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP21) v Paříži (Pařížská dohoda),

 s ohledem na Úmluvu OSN o biologické rozmanitosti,

 s ohledem na nejnovější a nejucelenější vědecké důkazy o škodlivých dopadech změny klimatu podrobně popsané ve zvláštní zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) s názvem „Globální oteplení o 1,5 °C“, jeho páté hodnotící zprávě (AR5) a souhrnné zprávě, zvláštní zprávě IPCC o změně klimatu a půdě a zvláštní zprávě IPCC o oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu,

 s ohledem na obrovskou hrozbu úbytku biologické rozmanitosti popsanou v globální hodnotící zprávě o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, kterou vydala Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby dne 6. května 2019,

 s ohledem na 25. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se má konat ve španělském Madridu ve dnech 2. až 13. prosince 2019,

 s ohledem na 26. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se má konat v prosinci 2020, kde budou všechny smluvní strany UNFCCC nuceny navýšit své vnitrostátně stanovené příspěvky v souladu s cíli Pařížské dohody,

 s ohledem na 15. konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP15), která se má konat v čínském Kchun-mingu v říjnu 2020, kde strany budou muset rozhodnout o podobě globálního rámce po roce 2020, který zastaví úbytek biologické rozmanitosti,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

1. vyhlašuje, že nastala environmentální a klimatická krize, a vyzývá Komisi a členské státy, aby se zavázaly k přijetí odpovídajících opatření;

2. domnívá se, že pokud máme omezit globální oteplení na méně než 1,5 °C a předejít hromadnému vymírání, je nezbytné, aby byla v následujících pěti letech přijata okamžitá a ambiciózní opatření;

3. naléhavě vyzývá novou Komisi, aby posuzovala dopad všech legislativních a rozpočtových návrhů na klima a životní prostředí a zajistila, že všechny tyto návrhy budou plně v souladu s cíli omezit globální oteplení na méně než 1,5 °C a co nejdříve dosáhnout neutrality z hlediska klimatu v Unii, nejpozději však do roku 2040, a že nebudou přispívat k úbytku biologické rozmanitosti;

4. vyzývá novou Komisi, aby předložila ambiciózní návrh evropského zákona o klimatu, včetně závazného cíle snížit emise skleníkových plynů v Unii o nejméně 65 % do roku 2030 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990;

5. naléhavě vyzývá novou Komisi, aby řešila nesrovnalosti stávajících politik Unie v oblasti stavu klimatické a environmentální nouze, zejména prostřednictvím rozsáhlé reformy svých investičních politik v oblasti zemědělství, obchodu, dopravy, energetiky a infrastruktury;

6. zavazuje se zajistit, že ani jediné euro z příštího víceletého finančního rámce (VFR) nebude použito k financování činností nebo projektů, které jsou v rozporu s cíli Pařížské dohody nebo které přispívají k úbytku biologické rozmanitosti;

7. zavazuje se, že udělí souhlas s uzavřením obchodních dohod se třetími zeměmi, pouze pokud budou tyto země signatáři Pařížské dohody a pokud přijaly závazná a vymahatelná opatření k dosažení jejích cílů;

8. požaduje, aby opatření v oblasti klimatu provázela silná sociální opatření k zajištění spravedlivé a rovné transformace, zejména prostřednictvím spravedlivého zdanění a ekologického přesunu zdanění;

9. uznává, že společnosti využívající fosilní paliva jsou historicky odpovědné za významný podíl na celosvětových emisích skleníkových plynů, a proto naléhavě vyzývá Komisi, aby pro tyto společnosti a obecně soukromý sektor navrhla závazný rámec, který bude v souladu s Pařížskou dohodou a globálními cíli v oblasti biologické rozmanitosti;

10. domnívá se, že je nezbytné zapojit občany a zejména mladou generaci do určování podoby politik v této oblasti, aby tak měli možnost ovlivnit svoji budoucnost; vyzývá budoucího komisaře odpovědného za program Zelené dohody pro Evropu, aby na začátku roku 2020 svolal shromáždění občanů s cílem zapojit do tohoto procesu všechny občany, a zejména mládež;

11. vyzývá veřejné orgány členských států na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, aby přijaly konkrétní opatření k dosažení neutrality z hlediska klimatu, zastavení dotací poškozujících životní prostředí a aby se zavázaly pečlivě sledovat provádění těchto plánů;

12. uznává institucionální odpovědnost Parlamentu za snižování své uhlíkové stopy a navrhuje, aby byla do roku 2020 přijata opatření ke snížení emisí, včetně přijetí politiky jednotného sídla a nahrazení vozového parku Parlamentu vozy s nulovými emisemi;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.

 

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí