Forslag til beslutning - B9-0211/2019Forslag til beslutning
B9-0211/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om klima- og miljøkrisen

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2019/2930(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0211/2019
Indgivne tekster :
B9-0211/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0211/2019

Europa-Parlamentets beslutning om klima- og miljøkrisen

(2019/2930(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og den dertil hørende Kyotoprotokol,

 der henviser til den aftale, der blev vedtaget på den 21. partskonference under UNFCCC (COP21) i Paris den 12. december 2015 (Parisaftalen),

 der henviser til FN's konvention om biologisk mangfoldighed (CBD),

 der henviser til de seneste og mest omfattende videnskabelige beviser på de ødelæggende virkninger af klimaændringerne, som fremlægges i detaljer i særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) med titlen "Global Warming of 1.5 °C", IPCC's femte vurderingsrapport (AR5) og den sammenfattende rapport herom, IPCC's særrapport om klimaændringer og landarealer og IPCC's særrapport om havet og kryosfæren i et klima i forandring,

 der henviser til den massive trussel om tab af biodiversitet, som er beskrevet i den globale rapport om vurdering af biodiversitet og økosystemydelser fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES) i dennes rapport af 6. maj 2019,

 der henviser til den 25. partskonference under FN’s rammekonvention om klimaændringer, som skal holdes i Madrid, Spanien den 2.-13. december 2019,

 der henviser til den 26. partskonference under UNFCCC, som skal holdes i december 2020, hvor alle parter i UNFCCC vil blive pålagt at øge deres nationalt bestemte bidrag i overensstemmelse med målene i Parisaftalen,

 der henviser til den 15. partskonference under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP15), som skal holdes i Kunming i Kina i oktober 2020, hvor parterne er nødt til at træffe beslutning om den globale ramme for perioden efter 2020 for at standse tabet af biodiversitet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

1. erklærer, at der er tale om en miljø- og klimakrise, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til – og forpligter sig selv til – straks at træffe foranstaltninger i overensstemmelse hermed;

2. mener, at en øjeblikkelig og ambitiøs indsats i de næste fem år er afgørende, hvis vi skal begrænse den globale opvarmning til under 1,5 °C og undgå masseudryddelse af arter;

3. opfordrer indtrængende den nye Kommission til at foretage en fuldstændig vurdering af de klima- og miljømæssige virkninger af alle lovgivningsmæssige og budgetmæssige forslag og sikre, at de er fuldt ud i overensstemmelse med målet om at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 °C og opnå klimaneutralitet i Unionen så hurtigt som muligt og senest i 2040, og at de ikke bidrager til tab af biodiversitet;

4. opfordrer den nye Kommission til at forelægge et ambitiøst forslag om en europæisk klimalov, herunder et bindende mål om senest i 2030 at reducere Unionens interne drivhusgasemissioner med mindst 65 % i forhold til 1990-niveauet;

5. opfordrer indtrængende den nye Kommission til at gøre noget ved uoverensstemmelserne i de nuværende EU-politikker vedrørende klima- og miljøkrisen, navnlig gennem en vidtrækkende reform af investeringspolitikkerne inden for landbrug, handel, transport, energi og infrastruktur;

6. forpligter sig til at sørge for, at ikke en eneste euro fra den næste flerårige finansielle ramme (FFR) vil blive anvendt til at finansiere aktiviteter eller projekter, som strider mod målene i Parisaftalen, eller som bidrager til tab af biodiversitet;

7. forpligter sig til kun at godkende handelsaftaler med tredjelande, hvis de har undertegnet Parisaftalen og har vedtaget bindende foranstaltninger, som kan håndhæves, for at nå målene deri;

8. kræver, at klimaforanstaltninger ledsages af stærke sociale foranstaltninger for at sikre en retfærdig og rimelig omstilling, navnlig gennem skattemæssig retfærdighed og en grøn skatteomlægning;

9. anerkender, at virksomheder, der producerer fossile brændstoffer, historisk set er ansvarlige for en betydelig del af verdens drivhusgasemissioner, og opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at udarbejde en obligatorisk ramme for disse virksomheder og den private sektor mere generelt for overholdelse af Parisaftalen og de globale biodiversitetsmål;

10. mener, at det er af afgørende betydning, at borgerne, og navnlig de yngre generationer, inddrages i udformningen af politikker på dette område, således at de får indflydelse på deres egen fremtid; opfordrer den kommende kommissær med ansvar for "Europas grønne aftale" til at indkalde til en borgerforsamling i begyndelsen af 2020 for at inddrage hele befolkningen, og især de unge, i denne proces;

11. opfordrer medlemsstaternes offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan til at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at opnå klimaneutralitet, stoppe miljømæssigt skadelige subsidier og forpligte sig til nøje at overvåge gennemførelsen af disse planer;

12. anerkender Parlamentets institutionelle ansvar for at mindske sit CO2-fodaftryk, og foreslår, at der fra 2020 vedtages foranstaltninger til reduktion af emissioner, herunder vedtagelse af en politik om ét arbejdssted og udskiftning af Parlamentets bilpark med nulemissionskøretøjer;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Seneste opdatering: 27. november 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik