Διαδικασία : 2019/2930(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0211/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0211/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0211/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 45k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0211/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

(2019/2930(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κιότο,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ),

 έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα και ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα οποία παρατέθηκαν στην ειδική έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», στην πέμπτη έκθεση αξιολόγησης αυτής (AR5) και τη συναφή συγκεφαλαιωτική έκθεση, στην ειδική έκθεση της IPCC για την κλιματική αλλαγή και τη γη, και στην ειδική έκθεση της IPCC για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

 έχοντας υπόψη την τεράστια απειλή της απώλειας βιοποικιλότητας που περιγράφεται στην έκθεση συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, την οποία δημοσίευσε η διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων στις 6 Μαΐου 2019,

 έχοντας υπόψη την 25η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP25) που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 2-13 Δεκεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την 26η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2020, όπου θα πρέπει όλα τα μέρη της UNFCCC να αυξήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού,

 έχοντας υπόψη τη 15η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15) που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας τον Οκτώβριο του 2020, όπου θα πρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας κατά την περίοδο μετά το 2020,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1. κηρύσσει περιβαλλοντική και κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεσμεύεται να λάβει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο·

2. κρίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να αναληφθεί άμεση και φιλόδοξη δράση κατά την επόμενη πενταετία, προκειμένου να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 1,5°C και να αποφύγουμε τη μαζική εξαφάνιση ειδών·

3. καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αξιολογήσει πλήρως τον αντίκτυπο που έχει στο κλίμα και στο περιβάλλον κάθε νομοθετική και δημοσιονομική πρόταση και να διασφαλίσει ότι ευθυγραμμίζονται πλήρως όλες αυτές οι προτάσεις με τον στόχο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1,5°C και για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο έως το 2040, και ότι δεν συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας·

4. καλεί τη νέα Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη πρόταση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα, η οποία θα περιλαμβάνει τον δεσμευτικό στόχο για τη μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης κατά τουλάχιστον 65% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·

5. καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες των υφιστάμενων πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να προβεί, ειδικότερα, σε εκτεταμένη μεταρρύθμιση των πολιτικών της στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών·

6. δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ούτε ένα ευρώ από το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων και έργων που προσκρούουν στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού ή συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας·

7. δεσμεύεται να δίνει τη συγκατάθεσή του για εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες μόνον εφόσον οι χώρες αυτές έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού και λάβει δεσμευτικά και εκτελεστά μέτρα για την επίτευξη των στόχων της·

8. απαιτεί να συνοδεύονται τα μέτρα για το κλίμα από ισχυρά κοινωνικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση, ιδίως μέσω της φορολογικής δικαιοσύνης και της πράσινης μετατόπισης της φορολογίας·

9. αναγνωρίζει ότι οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων ευθύνονται ιστορικά για σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, ως εκ τούτου, καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να σχεδιάσει υποχρεωτικό πλαίσιο για τις εταιρείες αυτές, και ευρύτερα για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να συμμορφώνονται με τη Συμφωνία του Παρισιού και με τους παγκόσμιους στόχους για τη βιοποικιλότητα·

10. κρίνει απαραίτητο να συμμετέχουν οι πολίτες, και ειδικότερα οι νεότερες γενεές, στη χάραξη των πολιτικών στον τομέα αυτόν, ώστε να έχουν λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους· καλεί τον μελλοντικό Επίτροπο αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να συγκαλέσει μια συνέλευση πολιτών στις αρχές του 2020, προκειμένου να συμμετάσχει το σύνολο του πληθυσμού, και ιδιαίτερα η νεολαία, στη διαδικασία αυτή·

11. καλεί τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα, να καταργήσουν τις περιβαλλοντικά επιζήμιες επιδοτήσεις και να δεσμευτούν να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των σχεδίων αυτών·

12. αναγνωρίζει τη θεσμική ευθύνη του Κοινοβουλίου να περιορίσει το δικό του αποτύπωμα άνθρακα, και προτείνει να ληφθούν μέτρα το 2020 για τη μείωση των εκπομπών, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της πολιτικής της ενιαίας έδρας και την αντικατάσταση του στόλου του με οχήματα μηδενικών εκπομπών·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου