Menetlus : 2019/2930(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0211/2019

Esitatud tekstid :

B9-0211/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0211/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 43k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>nõukogu ja komisjoni avalduste alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0211/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta

(2019/2930(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja selle Kyoto protokolli,

 võttes arvesse 12. detsembril 2015 Pariisis toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul (COP21) vastu võetud kokkulepet (Pariisi kokkulepe),

 võttes arvesse ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni,

 võttes arvesse kõige viimaseid ja põhjalikumaid teaduslikke tõendeid kliimamuutuste kahjuliku mõju kohta, mis on välja toodud valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) eriaruandes globaalse soojenemise kohta 1,5 C võrra, viiendas hindamisaruandes (AR5) ja selle kokkuvõtvas aruandes, eriaruandes kliimamuutuste ja maa kohta ning eriaruandes ookeani ja krüosfääri kohta muutuvas kliimas,

 võttes arvesse valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 6. mail 2019 avaldatud bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste ülemaailmses hindamisaruandes kirjeldatud ülisuurt ohtu, et elurikkus kaob,

 võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärku, mis toimub 2.–13. detsembril 2019 Hispaanias Madridis,

 võttes arvesse 2020. aasta detsembris toimuvat ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärku, kus kõigilt osalistelt nõutakse riiklikult kindlaksmääratud panuse suurendamist kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärkidega,

 võttes arvesse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärku (COP15), mis toimub 2020. aasta oktoobris Hiinas Kunmingis ja kus osalised peavad tegema otsuse 2020. aasta järgse ülemaailmse raamistiku kohta elurikkuse kadumise peatamiseks,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

1. kuulutab välja kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma viivitamata asjakohaseid meetmeid ning kohustub ka ise seda tegema;

2. on seisukohal, et kohesed ja ambitsioonikad meetmed järgmise viie aasta jooksul on üliolulised, kui me tahame hoida globaalse soojenemise alla 1,5°C ja ennetada massilist väljasuremist;

3. nõuab tungivalt, et uus komisjon hindaks igakülgselt kõigi seadusandlike ja eelarvealaste ettepanekute kliima- ja keskkonnamõju ning tagaks selle, et need kõik oleksid täielikult kooskõlas eesmärgiga hoida globaalne soojenemine alla 1,5°C ning saavutada liidus kliimaneutraalsus võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2040. aastaks ning et need ettepanekud ei aitaks kaasa elurikkuse kadumisele;

4. kutsub uut komisjoni üles esitama ambitsioonika ettepaneku kujundada välja Euroopa kliimaõigus, mis sisaldaks siduvat eesmärki vähendada liidu kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 65 %;

5. nõuab tungivalt, et uus komisjon tegeleks vasturääkivustega liidu praeguses kliima- ja keskkonnaalast hädaolukorda käsitlevas poliitikas, tehes seda eelkõige oma põllumajandus-, kaubandus-, transpordi-, energia- ja taristuinvesteeringute poliitika ulatusliku reformimise abil;

6. kohustub tagama, et järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ei kasutata ühtegi eurot selliste tegevuste või projektide rahastamiseks, mis on vastuolus Pariisi kokkuleppe eesmärkidega või mis aitavad kaasa elurikkuse kadumisele;

7. võtab endale kohustuse anda nõusolek kolmandate riikidega sõlmitavatele kaubanduslepingutele üksnes juhul, kui need riigid on kirjutanud alla Pariisi kokkuleppele ning on vastu võtnud siduvad ja jõustatavad meetmed kokkuleppe eesmärkide täitmiseks;

8. nõuab, et kliimameetmetega kaasneksid tugevad sotsiaalsed meetmed, et tagada õiglane ja võrdne üleminek, eelkõige õiglase maksustamise ja maksukoormuse keskkonnahoidliku nihutamise kaudu;

9. tunnistab, et fossiilkütuste vallas tegutsevad ettevõtjad on ajalooliselt vastutavad märkimisväärse osa maailma kasvuhoonegaaside heitkoguste eest, ning nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon koostaks nendele ettevõtjatele ja erasektorile laiemalt kohustusliku raamistiku, et täita Pariisi kokkulepet ja ülemaailmseid bioloogilise mitmekesisuse eesmärke;

10. peab hädavajalikuks kaasata kodanikke ja eelkõige nooremaid põlvkondi selle valdkonna poliitika kujundamisse, et neil oleks sõnaõigus oma tuleviku üle; palub tulevasel Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutaval volinikul kutsuda 2020. aasta alguses kokku kodanike kogu, et kaasata sellesse protsessi kogu elanikkond ja eelkõige noored;

11. kutsub liikmesriikide ametiasutusi üles võtma riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil konkreetseid meetmeid kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja keskkonnale kahjulike toetuste maksmise peatamiseks ning võtma endale kohustuse jälgida tähelepanelikult nende kavade elluviimist;

12. tunnistab parlamendi kui institutsiooni vastutust oma CO2-jalajälje vähendamise eest ja teeb ettepaneku võtta alates 2020. aastast vastu meetmed heitkoguste vähendamiseks, sealhulgas võtta vastu ühe asukoha poliitika ja vahetada senised sõidukid välja heiteta sõidukite vastu;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika