Menettely : 2019/2930(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0211/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0211/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0211/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 44k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>ilmasto- ja ympäristöhätätilasta</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0211/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmasto- ja ympäristöhätätilasta

(2019/2930(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (ilmastonmuutossopimus, UNFCCC) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan,

 ottaa huomioon ilmastosopimuksen sopimuspuolten 21. konferenssissa (COP 21) Pariisissa 12. joulukuuta 2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen,

 ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen biologisesta monimuotoisuudesta,

 ottaa huomioon hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erityisraportissa ilmaston lämpenemisestä 1,5 celsiusasteella esitetyn uusimman ja kattavimman tieteellisen näytön ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista, paneelin viidennen arviointikertomuksen (AR5) ja sitä koskevan tiivistelmäraportin, erityisraportin ilmastonmuutoksesta ja maaperästä sekä erityisraportin valtameristä ja kryosfääristä ilmaston muuttuessa,

 ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin 6. toukokuuta 2019 julkistamassa biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevassa maailmanlaajuisessa arviointikertomuksessa kuvaillun biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen häviämistä koskevan valtavan uhan,

 ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 25. konferenssin, joka on määrä pitää Madridissa Espanjassa 2.–13. joulukuuta 2019,

 ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 26. konferenssin, joka on määrä pitää joulukuussa 2020 ja jossa kaikkien sopimuspuolten on lisättävä kansallisesti määriteltyjä panoksiaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti,

 ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 15. konferenssin (COP15), joka on määrä pitää Kunmingissa Kiinassa lokakuussa 2020 ja jossa sopimuspuolten on päätettävä vuoden 2020 jälkeisistä maailmanlaajuisista puitteista biologisen monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

1. julistaa ympäristöä ja ilmastoa koskevan hätätilan ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään välittömästi sen mukaisiin toimiin ja sitoutuu itse samaan;

2. katsoo, että välittömät ja kunnianhimoiset toimet seuraavien viiden vuoden aikana ovat ratkaisevan tärkeitä, mikäli ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa 1,5 celsiusasteeseen ja välttää joukkosukupuutto;

3. kehottaa uutta komissiota arvioimaan perusteellisesti kaikkien lainsäädäntö- ja talousarvioehdotusten ilmasto- ja ympäristövaikutukset ja varmistamaan, että ehdotukset vastaavat täysin tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 celsiusasteeseen ja tehdä unionista ilmastoneutraali mahdollisimman pian ja viimeistään vuoteen 2040 mennessä, ja varmistamaan, että ne eivät edistä biologisen monimuotoisuuden häviämistä;

4. kehottaa uutta komissiota esittämään kunnianhimoisen ehdotuksen eurooppalaiseksi ilmastolaiksi, johon sisältyy sitova tavoite vähentää unionin omia kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna;

5. kehottaa uutta komissiota puuttumaan unionin nykyisten ilmasto- ja ympäristöhätätilaa koskevien politiikkojen epäjohdonmukaisuuksiin etenkin uudistamalla kauaskantoisesti maatalous-, kauppa-, liikenne-, energia- ja infrastruktuuri-investointipolitiikkaansa;

6. sitoutuu varmistamaan, ettei seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytetä euroakaan rahoittamaan toimintoja tai hankkeita, jotka ovat ristiriidassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa tai edistävät biologisen monimuotoisuuden häviämistä;

7. sitoutuu hyväksymään kauppasopimukset kolmansien maiden kanssa vain, jos ne ovat allekirjoittaneet Pariisin sopimuksen ja hyväksyneet sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia toimenpiteitä sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi;

8. edellyttää, että ilmastotoimien lisäksi toteutetaan vankkoja sosiaalisia toimenpiteitä, jotta varmistetaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen siirtymä, etenkin verotuksen oikeudenmukaisuuden ja ympäristöystävällisempään verotukseen siirtymisen avulla;

9. toteaa, että fossiilisia polttoaineita käyttävät yritykset ovat historiallisesti vastuussa huomattavasta osasta maailman kasvihuonekaasupäästöjä, ja kehottaa siksi komissiota laatimaan pakollisen kehyksen tällaisille yrityksille ja yleisemmin yksityiselle sektorille, jotta ne noudattavat Pariisin sopimusta ja saavuttavat maailmanlaajuiset biologista monimuotoisuutta koskevat tavoitteet;

10. pitää välttämättömänä ottaa kansalaiset ja erityisesti nuoremmat sukupolvet mukaan tämän alan politiikan määrittelyyn, jotta he voivat vaikuttaa tulevaisuuteensa; kehottaa tulevaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava komission jäsentä kutsumaan vuoden 2020 alussa koolle kansalaiskokouksen, jotta koko väestö ja erityisesti nuoriso saadaan mukaan tähän prosessiin;

11. kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia sekä alue- ja paikallisviranomaisia toteuttamaan konkreettisia toimia ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja ympäristölle haitallisten tukien lopettamiseksi ja sitoutumaan seuraamaan tiiviisti näiden suunnitelmien täytäntöönpanoa;

12. tunnustaa parlamentilla on institutionaalinen vastuu omaa hiilijalanjälkensä pienentämisestä, ja ehdottaa, että vuodesta 2020 alkaen hyväksytään toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien parlamentin yhtä ainoaa toimipaikkaa koskevan politiikan hyväksyminen ja ajoneuvokannan korvaaminen päästöttömillä ajoneuvoilla;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 26. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö