Prijedlog rezolucije - B9-0211/2019Prijedlog rezolucije
B9-0211/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o klimatskoj i okolišnoj krizi

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Postupak : 2019/2930(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0211/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0211/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B9‑0211/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o klimatskoj i okolišnoj krizi

(2019/2930(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i njezin Kyotski protokol,

 uzimajući u obzir sporazum donesen na 21. Konferenciji stranaka UNFCCC-a (COP21) 12. prosinca 2015. u Parizu (Pariški sporazum),

 uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (CBD),

 uzimajući u obzir najnovije i sveobuhvatne znanstvene dokaze o štetnim učincima klimatskih promjena koji se navode u posebnom izvješću Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) naslovljenom „Globalno zagrijavanje od 1,5 °C”, njegovom petom izvješću o procjeni (AR5) i objedinjenom izvješću o toj temi, posebnom izvješću o klimatskim promjenama i tlu te posebnom izvješću IPCC-a o oceanima i kriosferi u kontekstu klimatskih promjena,

 uzimajući u obzir ozbiljan rizik od gubitka biološke raznolikosti koji je opisan u Izvješću o globalnoj procjeni biološke raznolikosti i usluga ekosustava Međuvladine znanstveno-političke platforme o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava od 6. svibnja 2019.,

 uzimajući u obzir 25. Konferenciju stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime koja će se održati u Madridu (Španjolska) od 2. do 13. prosinca 2019.,

 uzimajući u obzir 26. Konferenciju stranaka UNFCCC-a koja će se održati u prosincu 2020., na kojoj će sve stranke UNFCCC-a morati povećati nacionalno utvrđene doprinose u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma,

 uzimajući u obzir 15. Konferenciju stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP15) koja će se održati u listopadu 2020. u Kunmingu (Kina), na kojoj će stranke morati odlučiti o globalnom okviru za zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti nakon 2020.,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

1. proglašava klimatsku i okolišnu krizu te poziva Komisiju i države članice da hitno poduzmu odgovarajuće mjere te se sâm na to obvezuje;

2. smatra da su u sljedećih pet godina ključne hitne i ambiciozne mjere ako želimo ograničiti globalno zagrijavanje na razinu ispod 1,5 °C i izbjeći masovno izumiranje;

3. apelira na novu Komisiju da u potpunosti procijeni utjecaj svih zakonodavnih i proračunskih prijedloga na klimu i okoliš te osigura da su svi potpuno usklađeni s ciljem ograničavanja globalnog zagrijavanja na razinu ispod 1,5 °C i ciljem postizanja klimatske neutralnosti u Uniji što je prije moguće, a najkasnije do 2040., te da ne doprinose gubitku biološke raznolikosti;

4. poziva novu Komisiju da podnese ambiciozan prijedlog europskog zakona o klimi, koji bi uključivao obvezujući cilj smanjenja domaćih emisija stakleničkih plinova za najmanje 65 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990.;

5. apelira na novu Komisiju da ukloni nedosljednosti u aktualnim politikama Unije u pogledu klimatske i okolišne krize, posebno u sklopu dalekosežne reforme svoje poljoprivredne, trgovinske, prometne i energetske politike te politike ulaganja u infrastrukturu;

6. obvezuje se da će se pobrinuti za to da se nijedan euro iz sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) ne upotrijebi za financiranje aktivnosti ili projekata koji su u suprotnosti s ciljevima Pariškog sporazuma i koji doprinose gubitku biološke raznolikosti;

7. obvezuje se da će za trgovinske sporazume s trećim zemljama suglasnost dati samo ako su te zemlje potpisnice Pariškog sporazuma i ako su donijele obvezujuće i izvršive mjere za ostvarivanje ciljeva tog Sporazuma;

8. traži da klimatske mjere budu popraćene snažnim socijalnim mjerama kako bi se osigurao pravedan i pravičan prijelaz, posebno preko porezne pravde i zelenog preusmjeravanja oporezivanja;

9. priznaje da su poduzeća koja proizvode fosilna goriva tradicionalno odgovorna za znatan udio emisija stakleničkih plinova u svijetu te stoga apelira na Komisiju da izradi obvezni okvir za ta poduzeća i privatni sektor općenito radi poštovanja Pariškog sporazuma i globalnih ciljeva biološke raznolikosti;

10. smatra da je bitno uključiti građane, a posebno mlađe generacije u utvrđivanje politika u tom području kako bi mogli utjecati na odluke o svojoj budućnosti; poziva budućeg povjerenika za Europski zeleni plan da početkom 2020. sazove skupštinu građana kako bi se u taj proces uključilo cjelokupno stanovništvo, a posebno mladi;

11. poziva tijela javne uprave država članica na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini da poduzmu konkretne mjere za postizanje klimatske neutralnosti, da ukinu subvencije štetne za okoliš i da se obvežu da će pomno pratiti provedbu tih planova;

12. prepoznaje institucijsku odgovornost Parlamenta za smanjenje svojeg ugljičnog otiska i predlaže da do 2020. donese mjere za smanjenje emisija, uključujući donošenje politike jedinstvenog sjedišta i zamjenu vozila iz voznog parka vozilima s nultom stopom emisija;

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti