Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0211/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0211/2019

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties

  25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

  Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield
  Verts/ALE frakcijos vardu

  Procedūra : 2019/2930(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B9-0211/2019
  Pateikti tekstai :
  B9-0211/2019
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B9‑0211/2019

  Europos Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties

  (2019/2930(RSP))

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC) ir į jos Kioto protokolą,

   atsižvelgdamas į susitarimą, 2015 m. gruodžio 12 d. priimtą per 21-ąją UNFCCC šalių konferenciją (COP 21) Paryžiuje (Paryžiaus susitarimas),

   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją,

   atsižvelgdamas į naujausius ir išsamiausius mokslinius neigiamų klimato kaitos padarinių įrodymus, pateiktus Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) specialiojoje ataskaitoje dėl 1,5 °C visuotinio atšilimo, į jos penktąją vertinimo ataskaitą (AR5) ir apibendrinamąją ataskaitą šiuo klausimu, į IPCC specialiąją ataskaitą dėl klimato kaitos ir žemės ir IPCC specialiąją ataskaitą dėl vandenynų ir kriosferos keičiantis klimatui,

   atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. gegužės 6 d. visuotinio biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų įvertinimo ataskaitoje, kurią parengė Tarpvyriausybinė mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma, aprašoma masinio biologinės įvairovės nykimo grėsmė,

   atsižvelgdamas į 25-ąją Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferenciją, kuri vyks 2019 m. gruodžio 2–13 d. Madride (Ispanija),

   atsižvelgdamas į 26-ąją UNFCCC šalių konferenciją, kuri vyks 2020 m. gruodžio mėn., ir į tai, kad visos UNFCCC šalys turi padidinti savo nacionaliniu lygmeniu nustatytų veiksmų mastą pagal Paryžiaus susitarimo tikslus,

   atsižvelgdamas į 15-ąją Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferenciją (COP 15), kuri vyks 2020 m. spalio mėn. Kunminge (Kinija) ir kurioje šalys turės nuspręsti dėl pasaulinės biologinės įvairovės nykimo stabdymo programos po 2020 m.,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

  1. skelbia, kad susidarė kritinė klimato ir aplinkos padėtis, ir ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant imtis atitinkamų veiksmų ir pats įsipareigoja nedelsdamas jų imtis;

  2. mano, jog, norint užtikrinti, kad visuotinis atšilimas būtų mažesnis nei 1,5 °C, ir išvengti masinio gyvūnų ir augalų išnykimo, per ateinančius penkerius metus būtina imtis skubių ir plataus užmojo veiksmų;

  3. primygtinai ragina naująją Komisiją visapusiškai įvertinti visų teisėkūros ir biudžeto srities teisės aktų pasiūlymų poveikį klimatui ir aplinkai ir užtikrinti, kad jie būtų visiškai suderinti su tikslu užtikrinti, kad visuotinis atšilimas būtų mažesnis nei 1,5 °C, ir kad Sąjungoje kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2040 m., būtų užtikrintas poveikio klimatui neutralumas, kad tie teisės aktai neprisidėtų prie biologinės įvairovės nykimo;

  4. ragina naująją Komisiją pateikti plataus užmojo pasiūlymą dėl ES klimato srities teisės akto, kuriame būtų numatytas privalomas tikslas iki 2030 m. sumažinti Sąjungoje išmetamų ŠESD kiekį bent 65 proc., palyginti su 1990 m. lygiu;

  5. primygtinai ragina naująją Komisiją spręsti dabartinių Sąjungos politikos priemonių, susijusių su kritine klimato ir aplinkos padėtimi, nenuoseklumo problemą, visų pirma vykdant plataus masto savo žemės ūkio, prekybos, transporto, energetikos ir infrastruktūros investicijų politikos reformą;

  6. įsipareigoja užtikrinti, kad nė vienas kitos daugiametės finansinės programos (DFP) euras nebūtų naudojamas veiklai arba projektams, kurie prieštarauja Paryžiaus susitarimo tikslams arba prisideda prie biologinės įvairovės nykimo, finansuoti;

  7. yra pasiryžęs duoti savo pritarimą prekybos susitarimams su trečiosiomis valstybėmis tik tuo atveju, jei jos yra Paryžiaus susitarimo signatarės ir yra priėmusios privalomas ir vykdomas priemones tos susitarimo tikslams pasiekti;

  8. reikalauja, kad sykiu su klimato srities priemonėmis būtų taikomos tvirtos socialinės priemonės, siekiant užtikrinti, kad pertvarka vyktų laikantis teisingumo ir sąžiningumo principo, visų pirma užtikrinant mokesčių teisingumą ir pereinant prie žaliųjų mokesčių;

  9. pripažįsta, kad, žvelgiant iš istorijos perspektyvos, iškastinio kuro įmonėms tenka didelė atsakomybės už pasaulyje išmetamą ŠESD kiekį dalis, todėl primygtinai ragina Komisiją parengti privalomos toms įmonėms ir platesniam privačiajam sektoriui skirtos sistemos projektą, siekiant laikytis Paryžiaus susitarimo ir pasaulinės biologinės įvairovės tikslų;

  10. mano, jog būtina įtraukti piliečius, o ypač jaunąją kartą, į šios srities politikos formavimo procesą, kad jie galėtų pasisakyti dėl savo ateities; primygtinai ragina būsimą už Europos žaliąjį kursą atsakingą Komisijos narį 2020 m. pradžioje sušaukti piliečių asamblėją, kad į šį procesą būtų įtraukti visi gyventojai ir ypač jaunimas;

  11. primygtinai ragina valstybių narių valdžios institucijas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis imtis konkrečių veiksmų siekiant užtikrinti poveikio klimatui neutralumą, nutraukti aplinkai žalingas subsidijas ir įsipareigoti atidžiai stebėti šių planų įgyvendinimą;

  12. pripažįsta Parlamento institucinę atsakomybę mažinti savo anglies dioksido pėdsaką ir siūlo nuo 2020 m. priimti priemones, skirtas išmetamųjų teršalų kiekiui mažinti, be kita ko, patvirtinti vienos Parlamento posėdžių vietos politiką ir transporto priemonių parką pakeisti visiškai netaršiomis transporto priemonėmis;

  13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

  Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 27 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika