Procedūra : 2019/2930(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0211/2019

Iesniegtie teksti :

B9-0211/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0211/2019</NoDocSe>
PDF 161kWORD 43k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0211/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā

(2019/2930(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tai pievienoto Kioto protokolu,

 ņemot vērā nolīgumu, kuru pieņēma UNFCCC Pušu konferences 21. sesijā (COP21) Parīzē 2015. gada 12. decembrī (Parīzes nolīgums),

 ņemot vērā ANO Konvenciju par bioloģisko daudzveidību (KBD),

 ņemot vērā jaunākos un aptverošākos zinātniskos pierādījumus par klimata pārmaiņu graujošo ietekmi, kuri izklāstīti Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) īpašajā ziņojumā “Globālā sasilšana 1,5 °C robežās”, tās piektajā novērtējuma ziņojumā (AR5) un tā kopsavilkuma ziņojumā, IPCC īpašajā ziņojumā par klimata pārmaiņām un zemi un IPCC īpašajā ziņojumā par okeānu un kriosfēru mainīgā klimatā,

 ņemot vērā milzīgos bioloģiskās daudzveidības zuduma draudus, kas aprakstīti Starpvaldību zinātnes un politikas platformas bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā 2019. gada 6. maija globālajā novērtējuma ziņojumā par bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem,

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 25. konferenci, ko paredzēts rīkot Madridē (Spānijā) 2019. gada 2.–13. decembrī,

 ņemot vērā UNFCCC Pušu 26. konferenci, kura notiks 2020. gada decembrī un kurā visām UNFCCC pusēm būs pienākums palielināt savu nacionāli noteikto devumu saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem,

 ņemot vērā Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu 15. konferenci (COP15), kura notiks 2020. gada oktobrī Kuņminā (Ķīnā) un kurā pusēm būs jālemj par globālo regulējumu pēc 2020. gada bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanai,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

1. pasludina ārkārtas situāciju vides un klimata jomā un aicina Komisiju un dalībvalstis — kā arī apņemas pats — nekavējoties attiecīgi rīkoties;

2. uzskata, ka tūlītēja un vērienīga rīcība turpmākajos piecos gados ir izšķiroša, ja mēs vēlamies ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5 °C un izvairīties no sugu masveida izzušanas;

3. mudina jauno Komisiju pilnībā novērtēt visu tiesību aktu un budžeta priekšlikumu ietekmi uz klimatu un vidi un nodrošināt, ka tie visi ir pilnībā saskaņoti ar mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5 °C un Savienībā sasniegt klimata neitralitāti pēc iespējas drīz un vēlākais līdz 2040. gadam un ka tie neveicina bioloģiskās daudzveidības zudumu;

4. aicina jauno Komisiju nākt klajā ar vērienīgu priekšlikumu Eiropas tiesību aktam klimata jomā, iekļaujot saistošu mērķi līdz 2030. gadam samazināt ES iekšzemes siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas vismaz par 65 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni;

5. mudina jauno Komisiju novērst pašreizējās neatbilstības Savienības politikas jomās, kas attiecas uz ārkārtas situāciju klimata un vides jomā, jo īpaši veicot lauksaimniecības, tirdzniecības, transporta, enerģētikas un infrastruktūras ieguldījumu politikas tālejošu reformu;

6. apņemas nodrošināt, ka neviens euro no nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) netiks izmantots tādu darbību vai projektu finansēšanai, kas ir pretrunā ar Parīzes nolīguma mērķiem vai veicina bioloģiskās daudzveidības zudumu;

7. apņemas sniegt piekrišanu tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm tikai tad, ja tās ir Parīzes nolīguma parakstītājas un ir pieņēmušas saistošus un nodrošināmus pasākumus nolīguma mērķu sasniegšanai;

8. prasa, lai klimata pasākumus pavadītu spēcīgi sociālie pasākumi, kas nodrošinātu godīgu un taisnīgu pāreju, jo īpaši izmantojot fiskālo taisnīgumu un vides nodokļa ieviešanu;

9. atzīst, ka fosilā kurināmā uzņēmumi vēsturiski ir atbildīgi par ievērojamu daļu no pasaules SEG emisijām, un tāpēc mudina Komisiju izstrādāt šiem uzņēmumiem un plašākā mērā privātajam sektoram obligātu sistēmu, kas tiem liktu ievērot Parīzes nolīgumu un globālos bioloģiskās daudzveidības mērķus;

10. uzskata, ka ir būtiski šīs jomas politikas nostādņu izstrādē iesaistīt iedzīvotājus un jo īpaši jaunākās paaudzes, lai viņiem būtu iespēja ietekmēt savu nākotni; aicina nākamo komisāru, kas ir atbildīgs par Eiropas zaļo kursu, 2020. gada sākumā sasaukt pilsoņu asambleju, lai šajā procesā iesaistītu visus iedzīvotājus un jo īpaši jauniešus;

11. aicina dalībvalstu valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes veikt konkrētus pasākumus, lai panāktu neitralitāti klimata jomā, apturētu videi kaitīgas subsīdijas un apņemtos stingri uzraudzīt šo plānu īstenošanu;

12. atzīst Parlamenta institucionālo atbildību samazināt savu oglekļa pēdu un ierosina no 2020. gada pieņemt emisiju samazinošus pasākumus, tostarp pāriet uz vienas mītnes vietas risinājumu un bezemisiju autoparku;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika