Projekt rezolucji - B9-0211/2019Projekt rezolucji
B9-0211/2019

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej

  25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

  złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
  złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

  Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield
  w imieniu grupy Verts/ALE

  Procedura : 2019/2930(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B9-0211/2019
  Teksty złożone :
  B9-0211/2019
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B9‑0211/2019

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej

  (2019/2930(RSP))

  Parlament Europejski,

   uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz załączony do niej protokół z Kioto,

   uwzględniając porozumienie przyjęte na 21. Konferencji Stron UNFCCC (COP21) 12 grudnia 2015 r. w Paryżu (porozumienie paryskie),

   uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD),

   uwzględniając najnowsze i najbardziej wyczerpujące dowody naukowe dotyczące szkodliwych skutków zmiany klimatu, wyszczególnione przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w sprawozdaniu specjalnym zatytułowanym „Globalne ocieplenie o 1,5 °C”, jego piąte sprawozdanie oceniające (AR5) i sprawozdanie podsumowujące, sprawozdanie specjalne IPCC oraz sprawozdanie specjalne IPCC na temat oceanów i kriosfery w zmieniającym się klimacie,

   uwzględniając poważne zagrożenie utratą bioróżnorodności opisane w globalnym sprawozdaniu z oceny w sprawie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych zawartym w sprawozdaniu Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów z dnia 6 maja 2019 r.,

   uwzględniając 25. Konferencję Stron Ramowej Konwencji ONZ w Sprawie Zmian Klimatu w Madrycie w dniach 2–13 grudnia 2019 r.,

   uwzględniając 26. Konferencję Stron UNFCCC, która odbędzie się w grudniu 2020 r. i podczas której wszystkie strony UNFCCC powinny zwiększyć swoje ustalone na poziomie krajowym wkłady zgodnie z celami porozumienia paryskiego,

   uwzględniając 15. Konferencję Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), która odbędzie się w październiku 2020 r. w Kunming (Chiny) i podczas której strony zadecydują o globalnych ramach powstrzymujących utratę różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.,

   uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

  1. ogłasza sytuację nadzwyczajną w dziedzinie środowiska i klimatu oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia natychmiastowych działań w związku z tą sytuacją i zobowiązuje się do tego samego;

  2. uważa, że niezwłoczne i ambitne działanie w ciągu najbliższych pięciu lat ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia globalnego ocieplenia do poniżej 1,5 °C i uniknięcia masowego wymierania gatunków;

  3. wzywa nową Komisję, aby w pełni oceniła wpływ wszystkich wniosków ustawodawczych i budżetowych na klimat i środowisko oraz zapewniła ich pełną zgodność z celem polegającym na ograniczeniu globalnego ocieplenia do poniżej 1,5 °C i osiągnięciu neutralności klimatycznej w Unii jak najszybciej, a najpóźniej do 2040 r., a także by dopilnowała, żeby nie przyczyniały się do utraty bioróżnorodności;

  4. wzywa nową Komisję do przedstawienia ambitnego wniosku w sprawie europejskiego prawa o klimacie, w tym wiążącego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Unii o co najmniej 65 % do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.;

  5. wzywa nową Komisję do zajęcia się niespójnościami obecnej polityki Unii w dziedzinie alarmującej sytuacji w zakresie klimatu i ochrony środowiska, w szczególności poprzez dalekosiężną reformę polityki w zakresie rolnictwa, handlu, transportu, energii i inwestycji w infrastrukturę;

  6. zobowiązuje się dopilnować, żeby w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) ani jedno euro nie zostało przeznaczone na finansowanie działań lub projektów sprzecznych z celami porozumienia paryskiego lub przyczyniających się do utraty różnorodności biologicznej;

  7. zobowiązuje się do wyrażenia zgody na zawarcie porozumień handlowych z państwami trzecimi tylko wtedy, gdy są one sygnatariuszami porozumienia paryskiego oraz gdy przyjęły wiążące i wykonalne środki w celu osiągnięcia jego celów;

  8. domaga się, aby działaniom w dziedzinie klimatu towarzyszyły solidne środki socjalne zapewniające sprawiedliwą i zrównoważoną transformację, zwłaszcza dzięki sprawiedliwości podatkowej i przesunięciu obciążeń podatkowych w sposób sprzyjający ochronie środowiska;

  9. przyznaje, że przedsiębiorstwa wykorzystujące paliwa kopalne są z historycznego punktu widzenia odpowiedzialne za znaczną część światowych emisji gazów cieplarnianych i w związku z tym wzywa Komisję do opracowania obowiązkowych ram dla tych przedsiębiorstw, a w szerszym ujęciu dla sektora prywatnego, aby zapewnić zgodność z porozumieniem paryskim i globalnymi celami w zakresie różnorodności biologicznej;

  10. uważa, że konieczne jest zaangażowanie obywateli, a w szczególności młodszych pokoleń, w określanie polityk w tej dziedzinie, tak aby mieli oni możliwość wpływania na swoją przyszłość; wzywa przyszłego komisarza odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład do zwołania zgromadzenia obywatelskiego na początku 2020 r. w celu zaangażowania w ten proces całego społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży;

  11. wzywa władze publiczne państw członkowskich na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym do podjęcia konkretnych działań w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej, powstrzymania szkodliwych dla środowiska dotacji oraz do ścisłego monitorowania realizacji tych planów;

  12. uznaje instytucjonalną odpowiedzialność Parlamentu za zmniejszenie śladu węglowego i proponuje przyjęcie, począwszy od 2020 r., środków mających na celu ograniczenie emisji, w tym przyjęcie polityki jednego miejsca pracy i zastąpienie floty instytucji pojazdami bezemisyjnymi;

  13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

   

  Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności