Postup : 2019/2930(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0211/2019

Predkladané texty :

B9-0211/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0211/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 44k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0211/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia

(2019/2930(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a Kjótsky protokol k tomuto dohovoru,

 so zreteľom na dohodu prijatú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán UNFCCC (COP21) v Paríži (Parížska dohoda),

 so zreteľom na Dohovor OSN o biologickej diverzite (DBD),

 so zreteľom na najnovšie a najkomplexnejšie vedecké dôkazy o škodlivých účinkoch zmeny klímy podrobne popísané v osobitnej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) s názvom Globálne otepľovanie o 1,5 °C, jeho piatu hodnotiacu správu (AR5) a jeho súhrnnú správu, osobitnú správu IPCC o zmene klímy a pôde a na osobitnú správu IPCC o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme,

 so zreteľom na veľké ohrozenie straty biodiverzity popísané v globálnej hodnotiacej správy o biodiverzite a ekosystémových službách, ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby vo svojej správe zo 6. mája 2019,

 so zreteľom na 25. konferenciu strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ktorá sa má konať od 2. do 13. decembra 2019 v španielskom Madride,

 so zreteľom na 26. konferenciu zmluvných strán UNFCCC, ktorá sa uskutoční v decembri 2020, na ktorej všetky zmluvné strany UNFCCC budú vyzvané, aby zvýšili svoje vnútroštátne stanovené príspevky v súlade s cieľmi Parížskej dohody,

 so zreteľom na 15. konferenciu zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 15), ktorá sa má konať v októbri 2020 v čínskom Kunmingu, na ktorom sa strany musia rozhodnúť o globálnom rámci na zastavenie straty biodiverzity na obdobie po roku 2020,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1. vyhlasuje, že v oblasti zmeny klímy a životného prostredia panuje núdzový stav a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bezodkladne prijali príslušné opatrenia;

2. domnieva sa, že okamžité a ambiciózne kroky v nasledujúcich piatich rokoch majú zásadný význam, ak chceme obmedziť globálne otepľovanie pod 1,5 °C a zabrániť masovému vyhynutiu;

3. naliehavo vyzýva novú Komisiu, aby v plnej miere posúdila vplyv všetkých legislatívnych a rozpočtových návrhov na klímu a životné prostredie a zabezpečila, aby boli všetky v plnom súlade s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 1,5 °C a čo najskôr dosiahnuť klimatickú neutrálnosť v Únii, a to najneskôr do roku 2040, a aby neprispievali k strate biodiverzity;

4. vyzýva novú Komisiu, aby predložila ambiciózny návrh európskeho práva v oblasti klímy vrátane záväzného cieľa znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov v Únii aspoň o 65 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990;

5. naliehavo žiada novú Komisiu, aby sa zaoberala nezrovnalosťami súčasných politík Únie týkajúcich sa núdzového stavu v oblasti klímy, najmä prostredníctvom rozsiahlej reformy svojich politík v oblasti poľnohospodárstva, obchodu, dopravy, energetiky a investícií infraštruktúry;

6. zaväzuje sa zabezpečiť, aby sa ani nie jedno euro z nasledujúceho viacročného finančného rámca (VFR) nepoužilo na financovanie činností alebo projektov, ktoré sú v rozpore s cieľmi Parížskej dohody alebo prispievajú k strate biodiverzity;

7. zaväzuje sa udeliť súhlas s obchodnými dohodami s tretími krajinami len vtedy, ak sú signatármi Parížskej dohody a prijali záväzné a presaditeľné opatrenia na dosiahnutie svojich cieľov;

8. žiada, aby opatrenia v oblasti klímy boli sprevádzané silnými sociálnymi opatreniami na zabezpečenie spravodlivého prechodu, najmä prostredníctvom daňovej spravodlivosti a prechodu na ekologické dane;

9. uznáva, že spoločnosti využívajúce fosílne palivá sú historicky zodpovedné za podstatnú časť svetových emisií skleníkových plynov, a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala povinný rámec pre tieto spoločnosti a súkromný sektor vo všeobecnosti s cieľom dosiahnuť súlad s Parížskou dohodou a globálnymi cieľmi v oblasti biodiverzity;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné zapojiť občanov, a najmä mladšie generácie, do vymedzenia politík v tejto oblasti, aby mali možnosť vyjadriť sa k svojej budúcnosti; vyzýva budúceho komisára zodpovedného za tzv. európsku zelenú dohodu, aby začiatkom roka 2020 zvolal zhromaždenie občanov s cieľom zapojiť do tohto procesu celé obyvateľstvo, a najmä mládež;

11. vyzýva verejné orgány členských štátov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby prijali konkrétne opatrenia na dosiahnutie klimatickej neutrálnosti, zastavili dotácie, ktoré škodia životnému prostrediu, a aby sa zaviazali k dôkladnému monitorovaniu vykonávania týchto plánov;

12. uznáva inštitucionálnu zodpovednosť Parlamentu za zníženie uhlíkovej stopy a navrhuje, aby sa od roku 2020 prijali opatrenia na zníženie emisií vrátane prijatia politiky jedného sídla a nahradenia jeho vozového parku vozidlami s nulovými emisiami;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

 

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia