Предложение за резолюция - B9-0212/2019Предложение за резолюция
B9-0212/2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда

  25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

  Мириам Дали, Юте Гутеланд
  от името на групата S&D

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0209/2019

  Процедура : 2019/2930(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B9-0212/2019
  Внесени текстове :
  B9-0212/2019
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B9‑0212/2019

  Резолюция на Европейския парламент относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда

  (2019/2930(RSP))

  Европейският парламент,

   като взе предвид Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото към нея,

   като взе предвид споразумението, прието на 21-вата конференция на страните по РКOОНИК (COP21) в Париж на 12 декември 2015 г. (Парижкото споразумение),

   като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие на ООН (КБР),

   като взе предвид най-актуалните и най-обширни научни доказателства за вредните последици от изменението на климата, изложени в специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC), озаглавен „Глобалното затопляне с 1,5°C“, неговия пети доклад за оценка (AR5) и неговия обобщаващ доклад по тези въпроси, както и специалния му доклад относно изменението на климата и земята и специалния му доклад относно океаните и криосферата в един променящ се климат,

   като взе предвид сериозната заплаха от загуба на биологично разнообразие, изложена в обобщението, съставено за определящите политиките лица, на доклада от 29 май 2019 г. за глобалната оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, изготвен от междуправителствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги,

   като взе предвид 25-ата конференция на страните по РКООНИК (COP 25), която предстои да се проведе в Мадрид, Испания, от 2 до 13 декември 2019 г.,

   като взе предвид 26-ата конференция на страните по РКООНИК, която предстои да се проведе през декември 2020 г., както и факта, че всички страни по РКООНИК трябва да увеличат своя национално определен принос в съответствие с целите на Парижкото споразумение,

   като взе предвид 15-ото заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP15), което предстои да се проведе в Кунмин, Китай, през октомври 2020 г., на което страните по Конвенцията трябва да вземат решение относно глобалната рамка за предотвратяване на загубата на биологично разнообразие след 2020 г.,

   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно изменението на климата – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика в съответствие с Парижкото споразумение,

   като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г.[1] относно Конференцията на ООН по изменението на климата за 2019 г., която се провежда в Мадрид, Испания (COP25),

   като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

  1. обявява извънредно положение по отношение на климата и околната среда; като заявява собствената си ангажираност, призовава Комисията, държавите членки и всички участници в световен план да предприемат спешно необходимите конкретни действия за борба с тази заплаха и за нейното възпиране, преди да е станало твърде късно; 

  2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

  Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност