Πρόταση ψηφίσματος - B9-0212/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0212/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Miriam Dalli, Jytte Guteland
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0209/2019

Διαδικασία : 2019/2930(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0212/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0212/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0212/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

(2019/2930(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε κατά την 21η διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

 έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ),

 έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα και πλήρη επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που υποβλήθηκαν με την ειδική έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», την 5η έκθεση αξιολόγησής της (AR5) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, την ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη γη, καθώς και την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

 έχοντας υπόψη την τεράστια απειλή της απώλειας της βιοποικιλότητας που περιγράφεται στην προοριζόμενη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περίληψη της έκθεσης συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, της 29ης Μαΐου 2019,

 έχοντας υπόψη την 25η διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP25), που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας από τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την 26η διάσκεψη των μερών της UNFCCC, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και το γεγονός ότι όλα τα μέρη της UNFCCC πρέπει να αυξήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού,

 έχοντας υπόψη τη 15η διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15), η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Κουνμίνγκ της Κίνας, τον Οκτώβριο του 2020, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας για την περίοδο μετά το 2020,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά‑ ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Νοεμβρίου 2019[1], σχετικά με τη διάσκεψη του 2019 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Μαδρίτη της Ισπανίας (COP 25),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1. κηρύσσει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες, δηλώνοντας παράλληλα τη δική του δέσμευση, να αναλάβουν επειγόντως τη συγκεκριμένη δράση που απαιτείται για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της απειλής αυτής προτού να είναι πολύ αργά· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου