Resolutsiooni ettepanek - B9-0212/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0212/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Miriam Dalli, Jytte Guteland
fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0209/2019

Menetlus : 2019/2930(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0212/2019
Esitatud tekstid :
B9-0212/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0212/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta

(2019/2930(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja selle Kyoto protokolli,

 võttes arvesse 12. detsembril 2015. aastal Pariisis toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul (COP21) vastu võetud kokkulepet (Pariisi kokkulepe),

 võttes arvesse ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni,

 võttes arvesse kõige viimaseid ja põhjalikumaid teaduslikke tõendeid kliimamuutuste kahjuliku mõju kohta, mis on esitatud valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) eriaruandes globaalse soojenemise kohta 1,5°C, viiendas hindamisaruandes (AR5) ja selle kokkuvõtvas aruandes, eriaruandes kliimamuutuste ja maa kohta ning eriaruandes ookeani ja krüosfääri kohta muutuvas kliimas,

 võttes arvesse valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 29. mail 2019. aastal avaldatud bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste ülemaailmse hindamisaruande poliitikakujundajatele mõeldud kokkuvõttes kirjeldatud ülisuurt ohtu, et elurikkus kaob,

 võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärku, mis toimub 2.–13. detsembril 2019 Hispaanias Madridis,

 võttes arvesse 2020. aasta detsembris toimuvat ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärku ja tõsiasja, et kõigil raamkonventsiooni osalistel on vaja suurendada oma riiklikult kindlaksmääratud panust kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärkidega,

 võttes arvesse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärku (COP15), mis toimub 2020. aasta oktoobris Hiinas Kunmingis ja kus osalised peavad bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamiseks tegema otsuse 2020. aasta järgse ülemaailmse raamistiku kohta,

 võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni kliimamuutuste kohta – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni kooskõlas Pariisi kokkuleppega,

 võttes arvesse oma 28. novembri 2019. aasta resolutsiooni Hispaanias Madridis toimuva 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP25) kohta[1],

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

1. kuulutab välja kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra; kutsub komisjoni, liikmesriike ja kõiki ülemaailmseid osalejaid üles ja kohustub ka ise võtma kiiresti konkreetseid meetmeid, mida on vaja selle ohuga võitlemiseks ja selle piiramiseks enne, kui on liiga hilja;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika