Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0212/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0212/2019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Miriam Dalli, Jytte Guteland
S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0209/2019

Procedūra : 2019/2930(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0212/2019
Pateikti tekstai :
B9-0212/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

B9‑0212/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties

(2019/2930(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC) ir į jos Kioto protokolą,

 atsižvelgdamas į susitarimą, 2015 m. gruodžio 12 d. priimtą per 21-ąją UNFCCC šalių konferenciją (COP 21) Paryžiuje (Paryžiaus susitarimas),

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją,

 atsižvelgdamas į naujausius ir išsamiausius mokslinius įrodymus dėl klimato kaitos neigiamų pasekmių, pateiktus Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) specialioje ataskaitoje dėl visuotinio atšilimo 1,5°C, į jos penktąją vertinimo ataskaitą (AR5) ir apibendrinamąją ataskaitą šiuo klausimu, į IPCC specialiąją ataskaitą dėl klimato kaitos ir žemės ir IPCC specialiąją ataskaitą dėl vandenynų ir kriosferos keičiantis klimatui,

 atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. gegužės 29 d. visuotinio biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų įvertinimo ataskaitos, kurią parengė Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES), santraukoje politikos formuotojams aprašoma didžiulė biologinės įvairovės išnykimo grėsmė,

 atsižvelgdamas į 25-ąją UNFCCC šalių konferenciją (COP25), kuri vyks 2019 m. gruodžio 2–13 d. Madride (Ispanija),

 atsižvelgdamas į 26-ąją UNFCCC šalių konferenciją, kuri vyks 2020 m. gruodžio mėn., ir į tai, kad visos UNFCCC šalys turi padidinti savo nacionaliniu lygmeniu nustatytus įnašus atsižvelgdamos į Paryžiaus susitarimo tikslus,

 atsižvelgdamas į 2020 m. spalio mėn. 15-ąją Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferenciją (COP15) Kunminge (Kinija), kurioje šalys turi nuspręsti dėl pasaulinės programos po 2020 m. siekdamos sustabdyti biologinės įvairovės nykimą,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Klimato kaita. Europos strateginė ilgalaikė vizija siekiant klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralaus poveikio klimatui ekonomikos pagal Paryžiaus susitarimą“,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją[1] dėl 2019 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos Madride (Ispanija) (COP 25),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

1. reiškia susirūpinimą dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties; ragina Komisiją, valstybes nares ir visus pasaulio veikėjus, ir pats įsipareigoja, skubiai imtis konkrečių veiksmų siekiant kovoti su šia grėsme ir ją sustabdyti kol dar ne per vėlu; 

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 27 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika