Rezolūcijas priekšlikums - B9-0212/2019Rezolūcijas priekšlikums
B9-0212/2019

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Miriam Dalli, Jytte Guteland
S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0209/2019

Procedūra : 2019/2930(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0212/2019
Iesniegtie teksti :
B9-0212/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9-0212/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā

(2019/2930(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tai pievienoto Kioto protokolu,

 ņemot vērā nolīgumu, kuru pieņēma UNFCCC Pušu konferences (COP 21) 21. sesijā Parīzē 2015. gada 12. decembrī (Parīzes nolīgums),

 ņemot vērā ANO Konvenciju par bioloģisko daudzveidību (KBD),

 ņemot vērā jaunākos un aptverošākos zinātniskos pierādījumus par klimata pārmaiņu graujošo ietekmi, kuri izklāstīti Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) īpašajā ziņojumā “Globālā sasilšana 1,5°C robežās”, tās piektajā novērtējuma ziņojumā (AR5) un tā kopsavilkuma ziņojumā, tā īpašajā ziņojumā par klimata pārmaiņām un zemi un tā īpašajā ziņojumā par okeānu un kriosfēru mainīgā klimatā,

 ņemot vērā milzīgos bioloģiskās daudzveidības zuduma draudus, kas minēti politikas veidotājiem domātajā kopsavilkumā 2019. gada 29. maija globālajā novērtējuma ziņojumā, ko sagatavojusi Starpvaldību zinātnes un politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā,

 ņemot vērā UNFCCC (COP 25) Pušu 25. konferenci, ko paredzēts rīkot Madridē, Spānijā 2019. gada 2.–13. decembrī,

 ņemot vērā UNFCCC Pušu 26. konferenci, kura notiks 2020. gada decembrī un to, ka visām UNFCCC pusēm būs jāpalielina savs nacionāli noteiktais devumu saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem,

 ņemot vērā Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu 15. konferenci (COP 15), kura notiks 2020. gada oktobrī Kuņminā (Ķīnā) un kurā pusēm būs jālemj par globālo regulējumu pēc 2020. gada bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanai,

 ņemot vērā 2019. gada 14. marta rezolūciju par klimata pārmaiņām — stratēģisku Eiropas ilgtermiņa redzējumu par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku saskaņā ar Parīzes nolīgumu,

 ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 28. novembra rezolūciju[1] par ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP 25) Madridē, Spānijā,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

1. paziņo par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā; aicina Komisiju, dalībvalstis un visus globālos dalībniekus steidzami veikt konkrētus pasākumus, kas vajadzīgi, lai cīnītos un ierobežotu šos draudus, kamēr vēl nav par vēlu, un paziņo par savu apņemšanos tā rīkoties; 

2. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika