Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0215/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0215/2019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Peter Liese
PPE frakcijos vardu

Procedūra : 2019/2930(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0215/2019
Pateikti tekstai :
B9-0215/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

B9‑0215/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties

(2019/2930(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) specialiąją ataskaitą dėl visuotinio atšilimo 1,5°C, į jos penktąją vertinimo ataskaitą (AR5) ir apibendrinamąją ataskaitą šiuo klausimu, į IPCC specialiąją ataskaitą dėl klimato kaitos ir žemės ir IPCC specialiąją ataskaitą dėl vandenynų ir kriosferos keičiantis klimatui,

 atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. gegužės 29 d. visuotinio biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų įvertinimo ataskaitos, kurią parengė Tarpvyriausybinė mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma (IPBES), santraukoje politikos formuotojams aprašoma didžiulė biologinės įvairovės išnykimo grėsmė,

 atsižvelgdamas į JAV prezidento 2019 m. lapkričio 4 d. sprendimą pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo,

 atsižvelgdamas į 25-ąją Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferenciją, kuri vyks 2019 m. gruodžio 2–13 d. Madride (Ispanija),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

1. skelbia, kad susidarė kritinė klimato ir aplinkos padėtis, ir pripažįsta, kad būtina imtis tvarių ir moksliniais tyrimais pagrįstų veiksmų tiek Europos, tiek pasaulio lygmenimis; ragina Komisiją ir valstybes nares, laikantis holistinio požiūrio, imtis skubių kovos su klimato kaita veiksmų ir įtraukti visus visuomenės bei ekonomikos sektorius, įskaitant pramonę, kartu užtikrinant socialinę pusiausvyrą ir tvarumą, kad nekiltų grėsmė darbo vietoms ar neatsirastų nereikalinga našta tiems, kurie mažiausiai gali sau tai leisti;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 27 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika