Ontwerpresolutie - B9-0215/2019Ontwerpresolutie
B9-0215/2019

ONTWERPRESOLUTIE over de urgente situatie op het gebied van klimaat en milieu

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

Peter Liese
namens de PPE-Fractie

Procedure : 2019/2930(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B9-0215/2019
Ingediende teksten :
B9-0215/2019
Debatten :
Aangenomen teksten :

B9‑0215/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de urgente situatie op het gebied van klimaat en milieu

(2019/2930(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien het speciaal verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) getiteld “Global Warming of 1.5 °C” (de opwarming van de aarde met 1,5 °C), het vijfde evaluatierapport (AR5) van de werkgroep en het bijbehorende samenvattend verslag, het speciaal verslag van de IPCC over de klimaatverandering en de bodem en het speciaal verslag van de IPCC over de oceanen en de cryosfeer in een veranderend klimaat,

 gezien de enorme bedreiging van het verlies aan biodiversiteit die wordt beschreven in de samenvatting voor beleidsmakers van het mondiaal evaluatieverslag over biodiversiteit en ecosysteemdiensten van het intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten van 29 mei 2019,

 gezien het besluit van de president van de Verenigde Staten van 4 november 2019 om de VS uit de Overeenkomst van Parijs terug te trekken,

 gezien de 25e Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, die van 2-13 december 2019 in Madrid (Spanje) plaatsvindt,

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

1. bestempelt de situatie op het gebied van klimaat en milieu als urgent en pleit voor duurzame, wetenschappelijk onderbouwde klimaatactie, zowel in Europa als wereldwijd, en verzoekt de Commissie en de lidstaten zo snel mogelijk actie te ondernemen om de klimaatverandering op holistische wijze tegen te gaan, waarbij alle onderdelen van de maatschappij en de economie, inclusief de industrie, op een sociaalevenwichtige en duurzame wijze worden betrokken, zodat er geen banen verloren gaan of een onredelijke last wordt gelegd op diegenen die zich dat het minst kunnen veroorloven;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid