Návrh uznesenia - B9-0215/2019Návrh uznesenia
B9-0215/2019

NÁVRH UZNESENIA o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Peter Liese
v mene skupiny PPE

Postup : 2019/2930(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0215/2019
Predkladané texty :
B9-0215/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

B9‑0215/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia

(2019/2930(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) s názvom Globálne otepľovanie o 1,5°C, jeho piatu hodnotiacu správu (AR5) a súhrnnú správu, jeho osobitnú správu o zmene klímy a pôde a na jeho osobitnú správu o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme,

 so zreteľom na veľmi vysoké riziko straty biodiverzity popísané v zhrnutí celosvetovej hodnotiacej správy o biodiverzite a ekosystémových službách z 29. mája 2019, ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), určené pre tvorcov politík,

 so zreteľom na rozhodnutie prezidenta Spojených štátov zo 4. novembra 2019 o odstúpení od Parížskej dohody,

 so zreteľom na 25. konferenciu strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ktorá sa má konať od 2. do 13. decembra 2019 v španielskom Madride,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1. vyhlasuje, že v oblasti zmeny klímy a životného prostredia panuje núdzový stav a vyhlasuje potrebu trvalo udržateľných a vedecky podložených opatrení v oblasti klímy v Európe aj vo svete, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlene prijali opatrenia na boj proti zmene klímy holistickým spôsobom so zapojením všetkých sektorov spoločnosti a hospodárstva vrátane priemyslu, a to sociálne vyváženým a udržateľným spôsobom, s cieľom neohroziť pracovné miesta a zároveň neuvaliť neprimeranú záťaž na tých, ktorí si to najmenej môžu dovoliť;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 27. novembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia