Процедура : 2019/2930(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0216/2019

Внесени текстове :

B9-0216/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0216/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 45k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Александър Вондра, Ядвига Вишневска, Анна Залевска</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0216/2019

Резолюция на Европейския парламент относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда

(2019/2930(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC), озаглавен „Глобалното затопляне с 1,5°C“, неговия пети доклад за оценка (AR5) и неговия обобщаващ доклад по тези въпроси, както и специалния му доклад относно изменението на климата и земята и специалния му доклад относно океаните и криосферата в един променящ се климат,

 като взе предвид сериозната заплаха от загуба на биологично разнообразие, изложена в доклада за глобалната оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, публикуван от междуправителствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги на 6  май 2019 г. ,

 като взе предвид Парижкото споразумение (Решение 1/CP.21) от 21-вата конференция (COP21) на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), както и 11-ата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

 като взе предвид 25-ата конференция на страните по РКООНИК, която предстои да се проведе в Мадрид, Испания, от 2 до 13 декември 2019 г.,

 като взе предвид Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030  г. и Целите за устойчиво развитие (ЦУР),

 като взе предвид своята резолюция от 26 март 2019 г. със забележки, които представляват неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел І – Европейски парламент[1];

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

1. счита, че е наложително световните лидери да предприемат действия за предотвратяване и спиране на изменението на климата и на загубата на биологично разнообразие;

2. подчертава, че съответните международни форуми, като например 25-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP25), която предстои да се проведе в Мадрид, Испания, и 15-ата среща на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) (COP15), която предстои да се проведе в Кунмин, Китай, трябва да накарат страните да ускорят изпълнението на съществуващите ангажименти и впоследствие да подновят и укрепят тези ангажименти;

3. призовава Комисията да си сътрудничи с Парламента и с държавите членки с оглед на спешното изготвяне и прилагане на съгласуван и всеобхватен план с подходящи финансови ангажименти за справедлив преход, който да поведе всички държави членки по осъществим политически път към постигането до 2050 г. на нулеви нетни емисии;

4. признава, че решението за две седалища на Европейския парламент за провеждане на пленарните сесии оказва значително въздействие върху околната среда, като причинява средно емисии от около 11 000 до 19 000 тона CO2 годишно, и подчертава необходимостта от сключване възможно най-скоро на споразумение за единно седалище на Европейския парламент;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Секретариата на РКООНИК с молба тя да бъде разпространена до всички страни по конвенцията, които са извън ЕС.

 

[1] ОВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност