Návrh usnesení - B9-0216/2019Návrh usnesení
B9-0216/2019

  NÁVRH USNESENÍ o klimatické a environmentální krizi

  25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

  předložený na základě prohlášení Rady a Komise
  v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

  Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska
  za skupinu ECR

  Postup : 2019/2930(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B9-0216/2019
  Předložené texty :
  B9-0216/2019
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B9‑0216/2019

  Usnesení Evropského parlamentu o klimatické a environmentální krizi

  (2019/2930(RSP))

  Evropský parlament,

   s ohledem na zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) s názvem „Globální oteplení o 1,5°C“, jeho pátou hodnotící zprávu (AR5) a souhrnnou zprávu, zvláštní zprávu IPCC o změně klimatu a půdě a zvláštní zprávu IPCC o oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu,

   s ohledem na obrovskou hrozbu úbytku biologické rozmanitosti popsanou v globální hodnotící zprávě o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, kterou vydala Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby dne 6. května 2019,

   s ohledem na Pařížskou dohodu, rozhodnutí 1/CP.21, 21. konferenci smluvních stran (COP21) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a na 11. konferenci smluvních stran, která byla zároveň setkáním smluvních stran Kjótského protokolu (CMP11) ve dnech 30. listopadu až 11. prosince 2015 ve francouzské  Paříži,

   s ohledem na 25. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se má konat ve španělském Madridu ve dnech 2. až 13. prosince 2019,

   s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje,

   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament[1],

   s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

  1. považuje za nezbytné, aby přední světoví činitelé přijali opatření k prevenci a zastavení změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti;

  2. zdůrazňuje, že příslušná mezinárodní fóra, jako je 25. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP25), které se má konat ve španělském Madridu, a 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP15), která se má konat v čínském Kchun-mingu, musí vést k tomu, aby strany urychlily splnění stávajících závazků, po nichž bude následovat obnovení těchto závazků a jejich posílení;

  3. vyzývá Komisi, aby společně s Parlamentem a členskými státy naléhavě vypracovaly a provedly soudržný a komplexní plán s odpovídajícími finančními závazky na spravedlivou transformaci, který by všechny členské státy zapojil do plnění dosažitelné politiky směřování k čistě nulovým emisím do roku 2050;

  4. uznává, že pořádání plenárních zasedání Evropského parlamentu ve dvou sídlech má významný dopad na životní prostředí a má za následek produkci přibližně 11 000 až 19 000 tun CO2 za rok, a zdůrazňuje, že je třeba co nejdříve přijmout dohodu o jediném sídle;

  5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a sekretariátu UNFCCC s žádostí, aby bylo rozesláno všem smluvním stranám úmluvy, které nejsou členy EU.

   

  Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí