Resolutsiooni ettepanek - B9-0216/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0216/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska
fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2019/2930(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0216/2019
Esitatud tekstid :
B9-0216/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0216/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta

(2019/2930(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) eriaruannet „Üleilmne soojenemine 1,5°C“, viiendat hindamisaruannet (AR5) ja selle kokkuvõtvat aruannet, eriaruannet kliimamuutuste ja maa kohta ning eriaruannet ookeani ja krüosfääri kohta muutuvas kliimas,

 võttes arvesse valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 6. mail 2019. aastal avaldatud bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste ülemaailmses hindamisaruandes kirjeldatud ülisuurt ohtu, et elurikkus kaob,

 võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul (COP21) saavutatud Pariisi kokkulepet (otsus 1/CP.21) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimuvat konventsiooniosaliste 11. konverentsi (CMP11), mis peeti 30. novembrist 11. detsembrini 2015. aastal Prantsusmaal Pariisis,

 võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärku, mis toimub 2.–13. detsembril 2019 Hispaanias Madridis,

 võttes arvesse ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu eesmärke,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsiooni tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, I jagu – Euroopa Parlament[1],

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

1. peab hädavajalikuks, et maailma liidrid astuksid otsustavaid samme kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ennetamiseks ja peatamiseks;

2. rõhutab, et asjaomased rahvusvahelised foorumid, nagu Hispaanias Madridis toimuv ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärk (COP25) ja Hiinas Kunmingis toimuv bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärk (COP15), peavad saavutama selle, et osalised kiirendavad praeguste kohustuste täitmist ning seejärel neid kohustusi uuendatakse ja tugevdatakse;

3. kutsub komisjoni üles tegema koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega, et kiiresti välja töötada ja ellu viia sidus ja terviklik kava koos piisavate finantskohustustega õiglaseks üleminekuks, mis võimaldaks kõikidel liikmesriikidel hakata tegutsema poliitilise eesmärgi nimel saavutada 2050. aastaks nullilähedased heitkogused;

4. tõdeb, et Euroopa Parlamendi täiskogu osaistungjärkude kahes kohas pidamisel on suur keskkonnamõju, kuna see tekitab aastas ligikaudu 11 000–19 000 tonni CO2-heidet, ning rõhutab vajadust minna võimalikult kiiresti üle ühele asukohale;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile palvega levitada seda kõikidele ELi mittekuuluvatele konventsiooniosalistele.

 

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika