Ontwerpresolutie - B9-0216/2019Ontwerpresolutie
B9-0216/2019

ONTWERPRESOLUTIE over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska
namens de ECR-Fractie

Procedure : 2019/2930(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B9-0216/2019
Ingediende teksten :
B9-0216/2019
Debatten :
Aangenomen teksten :

B9‑0216/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu

(2019/2930(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien het speciaal verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) over de opwarming van de aarde met 1,5 °C, het vijfde evaluatierapport (AR5) van de werkgroep en het bijbehorende samenvattend verslag, het speciaal verslag van de IPCC over de klimaatverandering en de bodem en het speciaal verslag van de IPCC over de oceanen en de cryosfeer in een veranderend klimaat,

 gezien de enorme bedreiging van het verlies aan biodiversiteit dat wordt beschreven in het mondiaal evaluatieverslag over biodiversiteit en ecosysteemdiensten dat op 6 mei 2019 door het intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten is gepubliceerd,

 gezien de Overeenkomst van Parijs (Besluit 1/CP.21) van de 21e Conferentie van de Partijen (COP21) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en de 11e Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen (CMP11), die van 30 november t/m 11 december 2015 in Parijs, Frankrijk, hebben plaatsgevonden,

 gezien de 25e Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC, die van 2 t/m 13 december 2019 in Madrid, Spanje, plaatsvindt,

 gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties,

 gezien zijn resolutie van 26 maart 2019 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling I – Europees Parlement[1],

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

1. acht het van essentieel belang dat wereldleiders actie ondernemen om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit te voorkomen en een halt toe te roepen;

2. benadrukt dat de relevante internationale fora, zoals de 25e Conferentie van de partijen bij het UNFCCC (COP25) in Madrid, Spanje, en de 15e Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP15) in Kunming, China, ertoe moeten leiden dat de partijen hun bestaande toezeggingen sneller waarmaken en ze deze toezeggingen vernieuwen en versterken;

3. roept de Commissie ertoe op met het Parlement en de lidstaten samen te werken om met spoed een samenhangend en alomvattend plan op te stellen en ten uitvoer te leggen dat de nodige financiële toezeggingen voor een rechtvaardige transitie omvat en dat alle lidstaten op een haalbaar beleidstraject naar klimaatneutraliteit tegen 2050 zet;

4. erkent dat de dubbele zetel van het Europees Parlement een aanzienlijke impact heeft op het milieu, met jaarlijks tussen de 11 000 en 19 000 ton CO2-vervuiling, en benadrukt de noodzaak om zo snel mogelijk voor een enkele zetel te kiezen;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en het secretariaat van het UNFCCC, met het verzoek haar toe te zenden aan alle niet-EU-partijen bij het UNFCCC.

 

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid