Návrh uznesenia - B9-0216/2019Návrh uznesenia
B9-0216/2019

NÁVRH UZNESENIA o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

Postup : 2019/2930(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0216/2019
Predkladané texty :
B9-0216/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

B9‑0216/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia

(2019/2930(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) s názvom Globálne otepľovanie o 1,5°C, jeho piatu hodnotiacu správu (AR5) a súhrnnú správu, jeho osobitnú správu o zmene klímy a pôde a na jeho osobitnú správu o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme,

 so zreteľom na veľmi vysoké riziko straty biodiverzity popísané v Celosvetovej hodnotiacej správe o biodiverzite a ekosystémových službách, ktorú zverejnila Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby 6. mája 2019,

 so zreteľom na Parížsku dohodu, rozhodnutie 1/CP.21, 21. konferenciu zmluvných strán (COP 21) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a 11. konferenciu zmluvných strán, ktorá sa konala od 30. novembra do 11. decembra 2015 vo francúzskom Paríži a slúžila ako zasadnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP11),

 so zreteľom na 25. konferenciu zmluvných strán UNFCCC, ktorá sa má konať od 2. do 13. decembra 2019 v Madride,

 so zreteľom na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj a na ciele udržateľného rozvoja,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament[1],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1. považuje za nevyhnutné, aby svetoví lídri prijali opatrenia na prevenciu a zastavenie zmeny klímy a straty biodiverzity;

2. zdôrazňuje, že príslušné medzinárodné fóra, ako je 25. zasadnutie konferencie zmluvných strán UNFCCC (COP 25), ktoré sa má konať v španielskom Madride, a 15. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) (COP 15), ktoré sa má konať v čínskom Kunmingu, musia viesť k tomu, že zmluvné strany urýchlia dokončenie existujúcich záväzkov a následne tieto záväzky obnovia a posilnenia;

3. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Parlamentom a členskými štátmi urýchlene navrhla a vykonala ucelený a komplexný plán s primeranými finančnými záväzkami na spravodlivý prechod, ktorý by všetkým členským štátom stanovil dosiahnuteľnú politiku nulovej bilancie emisií do roku 2050;

4. uznáva, že dohoda o dvoch sídlach Európskeho parlamentu na jeho plenárne zasadnutia má významný vplyv na životné prostredie, pričom ročné zaťaženie CO2 predstavuje približne 11 000 až 19 000 ton, a zdôrazňuje, že čo najskôr treba prijať dohodu o jednom sídle;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a sekretariátu UNFCCC s požiadavkou, aby sa rozoslalo všetkým zmluvným stranám dohovoru, ktoré nie sú členmi EÚ.

 

Posledná úprava: 27. novembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia