Predlog resolucije - B9-0224/2019Predlog resolucije
B9-0224/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o pristopu EU k Istanbulski konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami ter o boju proti njemu

25.11.2019 - (2019/2855(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa, Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR

Postopek : 2019/2855(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0224/2019
Predložena besedila :
B9-0224/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9‑0224/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o pristopu EU k Istanbulski konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami ter o boju proti njemu

(2019/2855(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

 ob upoštevanju členov 21, 23, 24 in 25 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

 ob upoštevanju določb pravnih instrumentov OZN na področju človekovih pravic, zlasti tistih, ki zadevajo pravice žensk, kot so Ustanovna listina Združenih narodov, Splošna deklaracija človekovih pravic, mednarodna pakta o državljanskih in političnih pravicah ter o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencija o preprečevanju in odpravljanju trgovine z osebami in izkoriščanja prostituiranja drugih, Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, Konvencija o statusu beguncev in načelu nevračanja iz leta 1951 ter Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov,

 ob upoštevanju člena 11(1)(d) Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki jo je z Resolucijo 34/180 z dne 18. decembra 1979 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov,

 ob upoštevanju smernic EU z dne 8. decembra 2008 glede nasilja nad ženskami in dekleti ter boja proti vsem oblikam njihove diskriminacije,

 ob upoštevanju Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj[1],

 ob upoštevanju Direktive 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti[2] in Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah[3],

 ob upoštevanju Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev[4] in Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi[5],

 ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2017/865 z dne 11. maja 2017 o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima glede zadev na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah[6],

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je enakost med moškimi in ženskami temeljna vrednota EU in je priznana v členu 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

B. ker se v EU še vedno dogaja nasilje nad ženskami; ker so ženske še vedno žrtve spletnega nadlegovanja, posilstev in spolnega nasilja;

C. ker se nasilje nad ženskami in moškimi ne bi smelo obravnavati kot zasebno vprašanje, saj je dejansko kaznivo dejanje, ki ga je kot tako treba kaznovati, kar velja v vseh državah članicah EU, ki ostajajo pristojne za prepoznavanje takih kaznivih dejanj in njihov pregon;

D. ker nasilja nad ženskami in moškimi ni mogoče odpraviti z enim samim ukrepom, lahko pa s kombinacijo infrastrukturnih, pravnih, sodnih, izvršilnih, kulturnih, izobraževalnih, socialnih, zdravstvenih in drugih s storitvami povezanih ukrepov bistveno povečamo osveščenost ter zmanjšamo nasilje in njegove posledice;

1. želi spomniti, da člen 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Listina temeljnih pravic države članice zavezujeta, da zagotavljajo, varujejo in spodbujajo enakost spolov;

2. ostro obsoja vse oblike nasilja nad ženskami in dekleti ter stoji ob strani vsem žrtvam nasilja v družini; je kljub temu zaskrbljen, da žrtve moškega spola premalo poročajo o primerih nasilja nad moškimi, ki ga izvaja zakonec ali partner, ter da policija in sodni organi tem primerom nasilja ne namenjajo ustrezne pozornosti;

3. ugotavlja, da lahko nasilje nad ženskami in moškimi vključuje fizično zlorabo, čustveno zlorabo, osamitev, grožnje, spolno zlorabo, ekonomsko zlorabo, ustrahovanje, manipulacijo z otroki ali hišnimi ljubljenčki in druge oblike izsiljevanja; poudarja, da v primeru nosečnic nasilje v družini negativno vpliva na zdravje mater in otrok;

5. želi spomniti, da je 25. november mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, in zato poziva države članice, naj sodelujejo pri izmenjavi primerov dobre prakse in informacij o učinkovitih načinih preprečevanja nasilja ter zaščite moških in žensk pred nasiljem na podlagi spola;

6. ugotavlja, da so vse države članice podpisale Istanbulsko konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki poudarja politično voljo držav članic za zaustavitev nasilja nad ženskami; priznava, da je 21 držav članic ratificiralo Konvencijo; poudarja, da je suverena pravica države članice, da ratificira in izvaja Konvencijo in njene določbe;

7. je seznanjen z dejstvom, da je v Sklepu Sveta (EU) 2017/865 določeno: „Konvencijo bi bilo treba podpisati v imenu Unije glede zadev, ki sodijo v pristojnosti Unije, v kolikor bi Konvencija lahko vplivala na skupna pravila ali spremenila njihovo področje uporabe. To se zlasti uporablja za nekatere določbe Konvencije glede pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in za določbe Konvencije glede azila in nevračanja. Države članice obdržijo svoje pristojnosti, kjer Konvencija ne vpliva na skupna pravila ali ne spreminja njihovega področja uporabe.“;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic in parlamentarni skupščini Sveta Evrope.

 

Zadnja posodobitev: 27. november 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov