Resolutsiooni ettepanek - B9-0230/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0230/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete benfluraliini, dimoksüstrobiini, fluasinaami, flutolaniili, mankotseebi, mekoprop-P, mepikvaadi, metiraami, oksamüüli ja püraklostrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega

5.12.2019 - (D064213/02 – 2019/2925(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Vastutavad parlamendiliikmed: Anja Hazekamp, Tilly Metz, Eleonora Evi

Menetlus : 2019/2925(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0230/2019
Esitatud tekstid :
B9-0230/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9-0230/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete benfluraliini, dimoksüstrobiini, fluasinaami, flutolaniili, mankotseebi, mekoprop-P, mepikvaadi, metiraami, oksamüüli ja püraklostrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega

(D064213/02 – 2019/2925(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete benfluraliini, dimoksüstrobiini, fluasinaami, flutolaniili, mankotseebi, mekoprop-P, mepikvaadi, metiraami, oksamüüli ja püraklostrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (D064213/02),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta[1], eriti selle artikli 17 esimest lõiku ja artiklit 21,

 võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2015. aasta rakendusmäärust (EL) 2015/408, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) artikli 80 lõiget 7 ja kehtestatakse asendamisele kuuluvate ainete loetelu[2],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes) artikleid 11 ja 13[3],

 võttes arvesse oma 13. septembri 2018. aasta resolutsiooni taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta[4],

 võttes arvesse kodukorra artikli 112 lõikeid 2 ja 3,

 võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

A. arvestades, et dimoksüstrobiin kanti nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ[5] I lisasse 1. oktoobril 2006. aastal komisjoni direktiiviga 2006/75/EÜ[6] ning on loetud määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetuks;

B. arvestades, et menetlus dimoksüstrobiini heakskiidu pikendamiseks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012[7] alusel kestab juba 2013. aastast alates;

C. arvestades, et toimeaine dimoksüstrobiini heakskiidu kehtivusaega, mis pidi algselt lõppema 30. septembril 2016, on juba pikendatud, kõigepealt 16 kuu võrra komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1136/2013[8], seejärel ühe aasta võrra komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 2018/84[9], siis veel ühe aasta võrra komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1796[10], ja nüüd plaanitakse seda taas ühe aasta võrra pikendada komisjoni rakendusmääruse eelnõuga, millega pikendataks heakskiidu kehtivusaega 31. jaanuarini 2021;

D. arvestades, et mankotseeb kanti nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse 1. juulil 2006 komisjoni direktiiviga 2005/72/EÜ[11] ning on loetud määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetuks;

E. arvestades, et menetlus mankotseebi heakskiidu pikendamiseks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 alusel kestab juba 2013. aastast alates;

F. arvestades, et toimeaine mankotseebi heakskiidu kehtivusaega, mis pidi algselt lõppema 30. juunil 2016, on juba pikendatud, kõigepealt 19 kuu võrra komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 762/2013[12], seejärel ühe aasta võrra komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 2018/84, siis veel ühe aasta võrra komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1796, ja nüüd plaanitakse seda taas ühe aasta võrra pikendada komisjoni rakendusmääruse eelnõuga, millega pikendataks heakskiidu kehtivusaega 31. jaanuarini 2021;

G. arvestades, et komisjon ei ole pikendamise põhjusi selgitanud, vaid on piirdunud järgmise märkusega: „Kuna kõnealuste toimeainete hindamine on taotlejatest sõltumatutel põhjustel hilinenud, aegub nende ainete heakskiit tõenäoliselt enne heakskiidu kehtivusaja pikendamist käsitleva otsuse vastuvõtmist“;

H. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 eesmärk on tagada nii inimeste kui ka loomade tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning samal ajal kaitsta liidu põllumajanduse konkurentsivõimet; arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata tundlike elanikkonnarühmade, sealhulgas rasedate, imikute ja laste kaitsele;

I. arvestades, et järgida tuleks ettevaatuspõhimõtet, ja arvestades, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 on sätestatud, et taimekaitsevahendite koostises tuleks kasutada ainult selliseid aineid, mille puhul on tõendatud, et need on taimekasvatusele selgelt kasulikud ning nende kasutamine ei avalda eeldatavalt kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele ega lubamatut mõju keskkonnale;

J. arvestades, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 on öeldud, et ohutuse huvides peaks toimeaine heakskiidu kehtivusaeg olema ajaliselt piiratud; arvestades, et heakskiidu kehtivusaeg peaks olema proportsionaalne selliste ainete kasutamisest tulenevate võimalike ohtudega, kuid kõnealustel juhtudel on selge, et selline proportsionaalsus puudub;

K. arvestades, et komisjonil ja liikmesriikidel on võimalus ja kohustus tegutseda vastavalt ettevaatuspõhimõttele, kui on tuvastatud kahjulik mõju tervisele, kuid puuduvad teaduslikud tõendid, ning võtta ajutisi riskijuhtimismeetmeid, mis on vajalikud inimeste tervise kaitse kõrge taseme tagamiseks;

L. arvestades, et täpsemalt on määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 21 sätestatud, et komisjonil on õigus toimeaine heakskiit igal ajal läbi vaadata, eelkõige juhul, kui ta uute teaduslike ja tehniliste teadmiste põhjal leiab, et on tõendeid selle kohta, et aine ei vasta enam artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele, ning arvestades, et see läbivaatamine võib kaasa tuua heakskiidu tagasivõtmise või muutmise;

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused ja 1B kategooria reproduktiivtoksilised ained

M. arvestades, et 2015. aastal kanti dimoksüstrobiin rakendusmäärusega (EL) 2015/408 asendamisele kuuluvate ainete loetellu, sest selle toimeaine akuutne standarddoos (ARfD) on oluliselt väiksem kui enamikul heakskiidetud toimeainetel nende rühmades ning kuna seda tuleb pidada endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineks, millel võib olla inimestele kahjulik mõju;

N. arvestades, et vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktile 3.6.5 ei saa toimeaineid heaks kiita, kui neil leitakse olevat endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju, välja arvatud juhul, kui inimeste kokkupuude selle taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või sünergistiga on kavandatavates realistlikes kasutustingimustes väheoluline, st vahendit kasutatakse suletud süsteemis või muudes tingimustes, mis välistavad kokkupuute inimestega, ning asjaomase toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti jäägid toidul või söödal ei ületa vaikeväärtust, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005[13] artikli 18 lõike 1 punkti b kohaselt;

O. arvestades, et riskihindamise komitee (RAC) 47. koosolekul 27. veebruaril 2019 lepiti kokku, et mankotseeb klassifitseeritakse 1B-kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks;

P. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punkti 3.6.4 kohaselt ei saa toimeained heakskiitu, kui need kuuluvad 1B kategooria reproduktiivtoksiliste ainete hulka, välja arvatud juhul, kui taotluses esitatud dokumenteeritud tõendite põhjal on vaja toimeainet, et kontrollida tõsist ohtu taimetervisele, mida ei saa tõrjuda muude olemasolevate vahenditega, sealhulgas mittekeemiliste meetoditega, mille puhul tuleb võtta riskimaandamismeetmeid, millega tagatakse, et inimeste ja keskkonna kokkupuude ainega on minimeeritud;

Q. arvestades, et kokkupuude mankotseebiga on seotud Parkinsoni tõve riski suurenemisega Madalmaade ja Prantsusmaa põllumajandustootjate ja teiste maapiirkondade elanike seas[14];

R. arvestades, et mankotseeb on kahe muu ditiokarbamaadi, nimelt maneebi ja tsineebi kombinatsioon, mida ei ole enam lubatud liidus kasutada, kuna need ohustavad inimeste tervist ja keskkonna seisundit;

S. arvestades, et mankotseeb on väga mürgine veeorganismidele, et selle puhul kahtlustatakse inimese loote kahjustamist ja see võib põhjustada allergilisi nahareaktsioone;

T. arvestades, et on lubamatu, et aine, mis teadaolevalt vastab selliste toimeainete piirkriteeriumidele (mis on kehtestatud inimtervise ja keskkonna kaitseks), mis on mutageensed, kantserogeensed ja/või reproduktiivtoksilised või millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused, on liidus jätkuvalt lubatud, seades seega ohtu inimeste tervise ja keskkonna seisundi;

U. arvestades, et taotlejad saavad ära kasutada komisjoni töömeetoditega tekitatud automaatset süsteemi, millega toimeainete heakskiidu kehtivusaeg viivitamata pikeneb, kui riskide ümberhindamist ei ole veel lõpule viidud, ning ümberhindamisprotsessi meelega pikendada, esitades mittetäielikke andmeid ning nõudes rohkem erandeid ja eritingimusi, mis aga põhjustab keskkonnale ja inimtervisele lubamatut ohtu, kuna selle aja jooksul kokkupuude ohtliku ainega jätkub;

V. arvestades, et oma 13. septembri 2018. aasta resolutsioonis taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta palus parlament komisjonil ja liikmesriikidel „tagada, et määruse artikli 17 kohast heakskiidu kehtivusaja menetluslikku pikendamist menetluse kestel ei kasutata selliste toimeainete puhul, mis on mutageensed, kantserogeensed, reproduktiivtoksilised ja kuuluvad seega kategooriasse 1A või 1B, või nende toimeainete puhul, millel on endokriinfunktsiooni kahjustavad omadused ning mis kahjustavad inimesi või loomi, näiteks praegu niisugused ained nagu flumioksasiin, tiaklopriid, klorotoluroon ja dimoksüstrobiin“;

W. arvestades, et Madalmaade parlament on väljendanud muret selliste pikendamiste pärast ja nõuab, et lõpetataks selliste ainete heakskiidu kehtivusaja pikendamine, mis teadaolevalt kujutavad endast märkimisväärset ohtu bioloogilisele mitmekesisusele (eelkõige mesilastele ja kimalastele) või mis on kantserogeensed, mutageensed, endokriinfunktsiooni kahjustavad või reproduktiivtoksilised[15];

X. arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti avaliku konsultatsiooni tähtaeg mankotseebi kohta oli 28. aprill 2018; arvestades, et praegu liidu riskihindamisest saadud teabe põhjal on Madalmaade taimekaitsevahendite ja biotsiidide lubade ameti (Ctgb) hinnangul piisavalt andmeid, et teha kiiresti otsus mankotseebi heakskiidu pikendamise või pikendamata jätmise kohta[16];

1. on seisukohal, et komisjoni rakendusmääruse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud rakendamisvolitusi;

2. on seisukohal, et komisjoni rakendusmääruse eelnõu on vastuolus ettevaatuspõhimõttega;

3. on seisukohal, et otsus pikendada dimoksüstrobiini ja mankotseebi heakskiidu kehtivusaega ei ole kooskõlas määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud ohutuskriteeriumidega ning et see ei tugine ei tõenditele nende ainete kasutamise ohutuse kohta ega ka tõendatud pakilisele vajadusele neid liidus toiduainete tootmisel kasutada;

4. palub komisjonil rakendusmääruse eelnõu tagasi võtta ning esitada keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile uus eelnõu, milles võetakse arvesse teaduslikke tõendeid kõigi asjaomaste ainete, eelkõige dimoksüstrobiini ja mankotseebi kahjulike omaduste kohta;

5. palub komisjonil esitada ettepanekud dimoksüstrobiini ja mankotseebi heakskiidu pikendamata jätmise kohta alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee järgmisel koosolekul;

6. kutsub komisjoni üles esitama rakendusmääruste eelnõusid üksnes selliste ainete heakskiidu kehtivusaja pikendamise kohta, mille puhul teaduse hetkeseisu kohaselt ei ole alust eeldada, et komisjon teeks ettepaneku asjaomase toimeaine loa uuendamata jätmise kohta;

7. palub komisjonil ainete heakskiidu taotlused tagasi võtta, kui on tõendatud või põhjendatud kahtlus, et need ei vasta määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud ohutuskriteeriumidele;

8. palub liikmesriikidel tagada, et kui nad on teatavate toimeainete puhul andmeid esitavad liikmesriigid, hinnatakse nende toimeainete load ümber nõuetekohaselt ja õigeaegselt, samuti tagada, et praegustele viivitustele leitakse võimalikult kiiresti tõhus lahendus;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika